Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Viện Dầu Khí Việt Nam - Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 0436290333
Fax 0436290323
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)