Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Nội Tiết Hòa Bình
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 1/27-Cu Chính Lan - Đồng tiến -TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 02183856042
Fax 02183856351
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)