Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Kho Vận Hòn Gai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 23 Hồng hà - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại 07374534756
Fax 073745347556
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)