Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học huyện Hoà An
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trân Nước Hai, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 0263860187
Fax 0263860487
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)