Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án nâng cao chất lượng trường học
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 10 Quang Trung, Hà Nội
Điện thoại (04) 39876576
Fax (04) 48758768
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)