Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413867570
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)