Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 78A Duy Tân, Đà Nẵng
Điện thoại 05112488847
Fax 05113621535
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)