Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Gia Lai
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 99 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0593824663;0593823550
Fax 0593872875
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)