Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 41 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế
Điện thoại (054)2229409
Fax (054)3826269
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)