Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Tăng 9, tòa A, Trụ sở liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 0919186584
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)