Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án Xây dựng thành phố Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 01 Thanh Long - Hai Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại (0511)3817121
Fax (0511)3817118
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)