Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 715 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05113810509; 3626223
Fax 05113840210
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)