Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu công ty TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔTHỊ ĐÀ NẴNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 471 Núi Thành Đà Nẵng
Điện thoại 05113622007
Fax 05113642423
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)