Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CT TNHH nhà nước MTV
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Xuân Hoà - Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại 02117589345
Fax 02117589344
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)