Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Dự án Xây dựng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 03 Thanh Long
Điện thoại 05113817112
Fax 05113817112
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)