Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN TRUNG
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ XÃ YÊN TRUNG, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH
Điện thoại 0982041999
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)