Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 01 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 05103851523
Fax 05103851523
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)