Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Đầu tư và Xây dựng Nông nghiệp & PTNT
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 2B Trần Cao Vân, thành phố Huế, TT Huế
Điện thoại (054)3848730
Fax (054)3848730
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)