Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án xây dựng Đại học Huế
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 02 Lê Lợi - Thành phố Huế
Điện thoại 0543826564
Fax 0543825902
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)