Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
Điện thoại 0543823044
Fax 0543884545
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)