Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường cao đẳng nghề Kinh tế
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ số 6 hoàng Diệu - Năng Tĩnh -Nam Định
Điện thoại 03502345623
Fax 03502345623
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)