Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi chức Năng Điều Trị Bệnh nghề nghiệp
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 125/61 Âu Dương Lân, Phường 2,Quận 8 -Tp.HCM
Điện thoại (08)38569019
Fax (08)38516953
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)