Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu HUYỆN UỶ ĐẠ TẺH
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ THỊ TRẤN ĐẠ TẺH - HUYỆN ĐẠ TẺH
Điện thoại (063)604023
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)