Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thành phố Hải Dương
Điện thoại 03203865345
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)