Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm nước sinh họat và vệ sinh môi trường nông thôn quảng ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại 0333838894
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)