Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu phòng Tài chinh kế hoạch huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0332216634
Fax 0333858054
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)