Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình huyện Bình Liêu
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khu Bình Quyền - Thị trấn Bình LIêu - Bình LIêu- Quảng NInh
Điện thoại 0333878771
Fax 0333878771
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)