Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CT TNHH nhà nước MTV Xuân Hoà
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ MPV Xuân Hoà - Phường Xuân Hoà - Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại 021154347345
Fax 021154347345
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)