Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA tình Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ số 1 Nguyễn Phi Ỷ Lan- phường Xuối Hoa - Bắc Ninh
Điện thoại 024155728352
Fax 024155728352
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)