Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 02 Hùng Vương, Phường 1, Quận 10
Điện thoại (08)38271896
Fax (08)38392288
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)