Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Địa chỉ: 76 – Nguyễn Huệ – phường 1 – thành phố Tân An – tỉnh Long An
Điện thoại (072)3500967;3826214
Fax (072)3827149
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)