Gói thầu: Gói thầu số 05: Cung cấp hóa chất phân tích năm 2020 (Lô 2)

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103796-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Nhiệt điện Mông Dương
Tên gói thầu Gói thầu số 05: Cung cấp hóa chất phân tích năm 2020 (Lô 2)
Số hiệu KHLCNT 20191151015
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn SXKD
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 09:48:00 đến ngày 2020-01-10 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,099,567,790 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 45,000,000 VNĐ ((Bốn mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Density Standard Liquid Water 5 Lọ WAT 131684 hoặc tương đương Quy cách: 60ml/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
2 Dung dịch chuẩn bổ sung cho cảm biến đo Natri, KCl 3,5M. 10 Lọ Hãng sx: ABB hoặc tương đương Quy cách: 60ml/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
3 Dung dịch độ dẫn điện chuẩn 25 Lọ 1,3µS/cm HACH hoặc tương đương Quy cách: 500ml/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
4 Dung dịch độ dẫn điện chuẩn 25 Lọ 15µS/cm HACH hoặc tương đương Quy cách: 500ml/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
5 Dung dịch độ đục chuẩn 15 Lọ 0,02 NTU, HACH hoặc tương đương Quy cách: 500ml/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
6 Dung dịch độ nhớt chuẩn S200 2 Lọ Mã số: 355-002-200, Cannon hoặc tương đương Quy cách: 500ml/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
7 Dung dịch độ nhớt chuẩn S6 2 Lọ Mã số: 355-002-006, Cannon hoặc tương đương Quy cách: 500ml/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
8 Dung dịch độ nhớt chuẩn S60 2 Lọ Mã số: 355-002-060, Cannon hoặc tương đương Quy cách: 500ml/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
9 Dung môi S316 10 Chai Part Number 100690 hoặc tương đương Quy cách: 1,5kg/chai Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
10 Đĩa petrifilm Ecoli Coliform 20 Hộp 3M 64046414 hoặc tương đương Quy cách: 50 đĩa/hộp Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
11 EDTA (Chất chuẩn CHN) 6 Lọ Part No.502-092 hoặc tương đương Quy cách: 50g/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
12 Giấy gói mẫu than 10 Lọ Part No.502-186-200 hoặc tương đương Quy cách: 100 tờ/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
13 Giấy lọc định tính không tro 115 Hộp số 1; Ø150mm Quy cách: 100 cái/hộp Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
14 Hydranal coulomat AG-H 10 Lọ Fluka hoặc tương đương Quy cách: 500ml/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
15 Hydranal coulomat CG 5 Hộp Fluka hoặc tương đương Quy cách: 10 ống x 5 ml/hộp Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
16 Hydranal Water Standard 0.1 5 Hộp CAS 601-022-00-9 hoặc tương đương Quy cách: 10 ống x4ml/hộp Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
17 Magnesium perchlorate (anhydrone) 10 Lọ Part Number 501-171-HAZ hoặc tương đương Quy cách: 454g/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
18 Mỡ silicol 2 Tuýp 63148-62-9 Polydimethylsiloxane. 7631-86-9 silica, amorphous. 70131-67-8 Dimethyl siloxane,hydroxyl-terminated, Part number 1597418 hoặc tương đương Quy cách: 150g/tuýp Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
19 Oxycon On-line Puffet –Tampon - Buffet 100 Hộp SWAN hoặc tương đương Quy cách: 240 g/gói; 8 gói/hộp Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
20 Oxycon on-line DPD/ DPD Reagent 100 Hộp SWAN hoặc tương đương Quy cách: 50 ml/lọ; 8 lọ/hộp Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
21 Oxycon On-line KI 100 Hộp SWAN hoặc tương đương Quy cách: 60 g/gói; 8 gói/hộp Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
22 Silicon Oil 200-10 1 Galon Độ nhớt 20cst. Cat: 08T0001 hoặc tương đương Quy cách: (1 galon ≈3,78 lít) 1 galon/Can Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
23 Standard solution N2H4 0,1 ppm 65 Lọ CAS 302-01-2 hoặc tương đương Quy cách: 450ml/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
24 Than (Chất chuẩn S) 6 Lọ Part Number 502-671 hoặc tương đương Quy cách: 50g/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
25 Zero oxygen solution 3 Lọ Model: HI7040-2 & HI7040-1 hoặc tương đương Quy cách: 500ml/lọ Bảng tiến độ trên chỉ là dự kiến. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ gửi yêu cầu cấp hàng và Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cấp hàng.
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->