Gói thầu: 13 HH Tủ điện hạ thế

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103621-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Bình Định
Tên gói thầu 13 HH Tủ điện hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20200103604
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn SXKD, SCL và ĐTXD năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 360 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 08:29:00 đến ngày 2020-01-10 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 623,890,575 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 6,240,000 VNĐ ((Sáu triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Vỏ tủ điện hạ thế (1200x1100x400)mm 56 Tủ "Tham chiếu theo chương V. Yêu cầu về kỹ thuật"
2 Vỏ tủ điện hạ thế (800x1100x400)mm 2 Tủ "Tham chiếu theo chương V. Yêu cầu về kỹ thuật"
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->