Gói thầu: Gói thầu 11: Cung cấp cấu kiện mạ kẽm

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121301-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Kon Tum
Tên gói thầu Gói thầu 11: Cung cấp cấu kiện mạ kẽm
Số hiệu KHLCNT 20200120837
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Kế hoạch vốn ĐTXD
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 42 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 07:58:00 đến ngày 2020-01-20 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,023,026,276 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Xà đỡ FCO 1BTLT; XĐ-FCO-1 10 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
2 Xà đỡ FCO trạm cột đôi XĐFCO-2 14 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
3 Xà đỡ FCO trạm cột II 2,6m 1 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
4 Xà đỡ FCO trụ đơn 2 pha 4 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
5 Xà đỡ FCO-CSV 1 pha cột đôi 1 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
6 Xà đỡ máy biến áp cột đôi XĐMBA-2 14 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
7 Xà đỡ máy biến áp cột đơn XĐMBA-1 10 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
8 Xà đỡ máy biến áp cột II 2,6m 1 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
9 Xà đỡ sứ trung gian cột đôi XĐSTG-2 13 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
10 Xà đỡ sứ trung gian cột đơn XĐ-STG-1 10 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
11 Xà đỡ sứ trung gian cột II 2,6m 1 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
12 Xà đỡ tủ điện 3 pha cột đơn 11 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
13 Xà đỡ tủ điện 3 pha trụ đôi 15 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
14 Xà đỡ tủ điện 1 fa 3 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
15 Xà đỡ tủ điện hình II 2,6 1 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
16 Xà đỡ thẳng 1 pha 6 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
17 Xà đỡ thẳng chụp đầu cột đôi - XĐT-CĐCĐ 1 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
18 Xà đỡ thẳng lệch chụp đầu cột XĐT-L-CĐC 14 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
19 Xà đỡ thẳng lệch XĐT-L 25 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
20 Xà đỡ thẳng XĐT-1A 54 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
21 Xà đỡ vượt XĐT-1A 12 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
22 Xà đỡ vượt XĐT-1A - CĐC 4 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
23 Xà đỡ góc cột đôi XĐGĐ-1A 3 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
24 Xà đỡ góc XĐG-1A 16 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
25 Xà néo cột đôi dọc tuyến XNGĐ-D 10 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
26 Xà néo cột đôi ngang tuyến XNGĐ-N 31 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
27 Xà néo góc 12S - XNG-12S 18 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
28 Xà néo góc chụp đầu cột đôi 10T 1 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
29 Xà néo góc cột BTLT dây bọc 10T 1 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
30 Xà néo góc 1 pha 1 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
31 Xà néo góc đôi 1 pha dọc tuyến 1 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
32 Xà néo góc đôi 1 pha ngang tuyến 9 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
33 Xà néo góc lệch cột đôi dọc tuyến XNGĐ-L-D 12 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
34 Xà néo góc lệch cột đôi ngang tuyến XNGĐ-L-N 17 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
35 Xà néo góc lệch hạ thế cột đôi XNL-2H 2 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
36 Xà néo góc lệch XNG-L 12 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
37 Xà néo góc nạnh cột BTLT dây bọc 1 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
38 Xà sứ đỡ cột BTLT dây bọc 1 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
39 Thanh lắp chống sét van TL-CSV 28 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
40 Chụp đầu cột đôi 3m - CĐC-3m 2 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
41 Chụp đầu cột đơn 3m - CĐC-3m 5 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
42 Chụp đầu cột U160 3m 14 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
43 Cùm giữ MBA 1 pha 4 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
44 Cùm giữ MBA 1 pha cột đôi 1 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
45 Cùm giữ MBA cột đôi CGMBA-2 14 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
46 Cùm giữ MBA cột đơn CGMBA-1 10 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
47 Cùm giữ MBA cột II 2,6 m 1 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
48 Cùm trụ đôi CTĐ - 12 33 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
49 Cùm trụ đôi CTĐ - 8,5 99 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
50 Cổ dề góc 17 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
51 Cổ dề néo 7 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
52 Dây nối tiếp địa TBA 30 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
53 Tiếp địa LR-4C 197 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
54 Tiếp địa ngọn 1 4 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
55 Tấm nối Tiếp địa ngọn ABC (chi tiết 2) 250 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
56 Tiếp địa ngọn TĐN-2 155 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
57 Tiếp địa TBA TĐG-6 12 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
58 Tiếp địa TBA TĐG-9 14 Bộ Mục II - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->