Gói thầu: Thi công xây lắp

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200100520-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Lào Cai
Tên gói thầu Thi công xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20191272057
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay tín dụng thương mại và Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 11:12:00 đến ngày 2020-01-13 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,475,179,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần Xây dựng (Vật tư A cấp B lắp đặt)
1 Dây dẫn AC 95/16mm2  Theo bản vẽ TK 3.210 m
2 Dây bọc AC95/16- XLPE 4,3/HDPE  Theo bản vẽ TK 1.548 m
3 Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 35 kV  Theo bản vẽ TK 64 Chuỗi
4 Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 35 kV (Giáp níu dây bọc AC95/16- XLPE 4,3/HDPE)  Theo bản vẽ TK 3 Chuỗi
5 Chuỗi néo kép cách điện Polymer 35 kV (khóa néo bắt bằng bu lông)  Theo bản vẽ TK 33 Chuỗi
6 Chuỗi néo kép Polymer 35kV (giáp níu dây bọc AC 95/16-XLPE4,3/HDPE)  Theo bản vẽ TK 48 Chuỗi
7 Cách điện đứng VHĐ -35KV  Theo bản vẽ TK 35 Quả
B Phần ĐZ 35 KV xây dựng mới (Vật tư B cấp B lắp đặt)
1 Móng cột MT - 6  Theo bản vẽ TK 2 Móng
2 Móng cột ghép đúp: MTĐ- 4 LT20  Theo bản vẽ TK 1 Móng
3 Móng cột đúp MTĐ - 20  Theo bản vẽ TK 2 Móng
4 Móng néo: MN 15 - 5  Theo bản vẽ TK 6 Móng
5 Tiếp địa cột : RC - 4  Theo bản vẽ TK 1 Móng
6 Tiếp địa cột : RC - 6 (có bột Gem)  Theo bản vẽ TK 4 Bộ
7 Hoàn trả rãnh thoát nước sinh hoạt trên mặt móng cột  Theo bản vẽ TK 2 VT
8 Cột BTLT: PC.I.20.190.9,2  Theo bản vẽ TK 6 Cột
9 Cột BTLT: PC.I.20.230.18,0  Theo bản vẽ TK 4 Cột
10 Xà néo lệch 2 mạch: XNL 35-1L  Theo bản vẽ TK 2 Bộ
11 Xà néo đúp 2 mạch: XNLK 35-2L  Theo bản vẽ TK 2 Bộ
12 Xà néo II: XN II 35-3A  Theo bản vẽ TK 1 Bộ
13 Xà néo II: XN II 35-3B  Theo bản vẽ TK 1 Bộ
14 Xà néo II: XN II 35-3C  Theo bản vẽ TK 1 Bộ
15 Xà néo II: XN II 35-3D  Theo bản vẽ TK 1 Bộ
16 Gông cột đúp: GC -20  Theo bản vẽ TK 2 Bộ
17 Gông đầu cột:GĐC 20/230  Theo bản vẽ TK 2 Bộ
18 Gông cột đúp: GC -20/230  Theo bản vẽ TK 2 Bộ
19 Cổ dề néo thẳng: CDNT- 98  Theo bản vẽ TK 2 Bộ
20 Cổ dề néo góc: CDG - 118  Theo bản vẽ TK 2 Bộ
21 Dây néo : DN 20-16  Theo bản vẽ TK 4 Bộ
22 Dây néo : DN 20-20  Theo bản vẽ TK 2 Bộ
23 Ghíp bấm thủng chuyên dụng 35 kV  Theo bản vẽ TK 6 Cái
24 Đầu cốt thẻ bài đồng nhôm AM 120 (2 lỗ)  Theo bản vẽ TK 36 Cái
C Phần ĐZ 35 KV cải tạo (Vật tư B cấp B lắp đặt)
1 Móng cột MT 5  Theo bản vẽ TK 1 Móng
2 Móng néo: MN 15 - 5  Theo bản vẽ TK 12 Móng
3 Tiếp địa cột : RC - 6 (có bột Gem)  Theo bản vẽ TK 1 Bộ
4 Cột BTLT: PC.I.14.190.9,2  Theo bản vẽ TK 1 Cột
5 Xà đỡ thẳng: XĐT - 35 - 2L  Theo bản vẽ TK 5 Bộ
6 Xà néo bằng: XNB 35- 1L.  Theo bản vẽ TK 1 Bộ
7 Xà néo : XN 35 -1L  Theo bản vẽ TK 4 Bộ
8 Cổ dề néo dây : CDN - 2  Theo bản vẽ TK 4 Bộ
9 Cổ dề néo góc: CDG - 105  Theo bản vẽ TK 3 Bộ
10 Cổ dề néo góc: CDNG- 98  Theo bản vẽ TK 6 Bộ
11 Cổ dề néo thẳng: CDT - 105  Theo bản vẽ TK 1 Bộ
12 Dây néo DN16-12  Theo bản vẽ TK 14 Bộ
13 Dây néo : DN 20-18.  Theo bản vẽ TK 4 Bộ
14 Đầu cốt thẻ bài đồng nhôm AM 120 (2 lỗ)  Theo bản vẽ TK 24 Cái
15 Ghíp nối dây A 95  Theo bản vẽ TK 78 Cái
D Phần Tháo dỡ lắp đặt lại ĐZ 35 kV
1 Tháo, lắp lại dây AC 95/16  Theo bản vẽ TK 10.757 m
2 Tháo, lắp lại dây néo các loại  Theo bản vẽ TK 2 Bộ
E Phần Tháo dỡ thu hồi ĐZ 35 kV
1 Tháo dây AC 50/8  Theo bản vẽ TK 188 m
2 Tháo dây AC 95/16  Theo bản vẽ TK 4.485 m
3 Hạ cột bê tông LT 12 cắt gốc  Theo bản vẽ TK 4 Cột
4 Hạ cột bê tông LT 14 cắt gốc  Theo bản vẽ TK 2 Cột
5 Hạ cột bê tông LT 20 cắt gốc  Theo bản vẽ TK 2 Cột
6 Hạ cột bê tông H 10 cắt gốc  Theo bản vẽ TK 2 Cột
7 Hạ cột sắt 7m  Theo bản vẽ TK 2 Cột
8 Tháo xà đỡ 35  Theo bản vẽ TK 2 Bộ
9 Tháo xà đỡ 35-1  Theo bản vẽ TK 7 Bộ
10 Tháo xà đỡ 35-2  Theo bản vẽ TK 1 Bộ
11 Tháo xà néo K 35 -1  Theo bản vẽ TK 3 Bộ
12 Tháo xà phụ  Theo bản vẽ TK 1 Bộ
13 Tháo xà rẽ nhánh  Theo bản vẽ TK 1 Bộ
14 Tháo xà néo II 35 -3  Theo bản vẽ TK 5 Bộ
15 Tháo chụp cột vuông 2,5m  Theo bản vẽ TK 1 Bộ
16 Tháo cổ dề các loại  Theo bản vẽ TK 17 Bộ
17 Tháo dây néo các loại  Theo bản vẽ TK 30 Bộ
18 Tháo chuỗi néo sứ đơn  Theo bản vẽ TK 94 chuỗi
19 Tháo chuỗi đỡ  Theo bản vẽ TK 21 chuỗi
20 Tháo sứ cách điện VHD 35kV  Theo bản vẽ TK 18 quả
F Phần Thí nghiệm
1 Thí nghiệm tiếp địa cột 6 Vị trí
2 Thí nghiệm sứ đứng 35 Quả
3 Thí nghiệm sứ chuỗi 229 Chuỗi
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->