Gói thầu: Thi công xây lắp

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200100937-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Lào Cai
Tên gói thầu Thi công xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20191272094
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay tín dụng thương mại và Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 11:02:00 đến ngày 2020-01-13 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,503,695,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 35,000,000 VNĐ ((Ba mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Cầu dao cách ly 35 kV-630A Theo bản vẽ TK 1 Bộ
B Phần Xây dựng (Vật tư A cấp B lắp đặt)
1 Dây dẫn AC 70/11 mm2 Theo bản vẽ TK 45.957 m
2 Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 35 kV Theo bản vẽ TK 379 Chuỗi
3 Chuỗi néo kép cách điện Polymer 35 kV (khóa néo bắt bằng bu lông) Theo bản vẽ TK 12 Chuỗi
4 Cách điện đứng VHĐ -35KV Theo bản vẽ TK 45 Quả
C Phần ĐZ 35 KV xây dựng mới (Vật tư B cấp B lắp đặt)
1 Móng cột: MT - 3 Theo bản vẽ TK 2 Móng
2 Móng cột MT - 4 -12 Theo bản vẽ TK 3 Móng
3 Móng cột: MT - 4 - 14 Theo bản vẽ TK 4 Móng
4 Móng cột MT - 5 Theo bản vẽ TK 4 Móng
5 Móng cột: MT - 6 Theo bản vẽ TK 10 Móng
6 Móng néo: MN 15 - 5 Theo bản vẽ TK 14 Móng
7 Tiếp địa: RC - 6 Theo bản vẽ TK 8 Bộ
8 Tiếp địa: RC - 8 (có bột gêm) Theo bản vẽ TK 14 Bộ
9 Tiếp địa cột CD: RC - 10 (có bột gêm) Theo bản vẽ TK 1 Bộ
10 Cột PC.I-12-190-7.2 Theo bản vẽ TK 5 Cột
11 Cột PC.I-14-190-9.2 Theo bản vẽ TK 4 Cột
12 Cột PC.I-16-190-9.2 Theo bản vẽ TK 4 Cột
13 Cột PC.I-18-190-9.2 Theo bản vẽ TK 10 Cột
14 Xà phụ: XP35 - 1A Theo bản vẽ TK 1 Bộ
15 Xà nhánh rẽ XNR35 - 3 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
16 Xà néo : XN35 - 1L Theo bản vẽ TK 7 Bộ
17 Xà néo 1 mạch : XNL 35-1L Theo bản vẽ TK 10 Bộ
18 Xà néo bằng: XNB35 - 1L Theo bản vẽ TK 1 Bộ
19 Xà đỡ cầu dao: XĐCD35 - 1L Theo bản vẽ TK 1 Bộ
20 Xà đỡ thẳng : XĐT35 - 2L Theo bản vẽ TK 5 Bộ
21 Thang trèo: TT - 3,7 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
22 Ghế cách điện: GCĐ35 - 1 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
23 Cổ dề néo dây: CDN - 2 Theo bản vẽ TK 7 Bộ
24 Cổ dề néo góc: CDG - 105 Theo bản vẽ TK 6 Bộ
25 Cổ dề néo thẳng: CDNT - 105 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
26 Dây néo: DN16 - 12 Theo bản vẽ TK 4 Bộ
27 Dây néo: DN16 - 14 Theo bản vẽ TK 4 Bộ
28 Dây néo: DN16 - 16 Theo bản vẽ TK 6 Bộ
29 Dây tiếp địa dọc cột: DTĐ - 14 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
30 Đầu cốt thẻ bài đồng nhôm: AM95 Theo bản vẽ TK 6 Bộ
31 Ghíp nhôm nối dây: A70 Theo bản vẽ TK 66 Bộ
32 Biển báo an toàn & Biển tên CD Theo bản vẽ TK 1 Bộ
D Phần ĐZ 35 KV cải tạo (Vật tư B cấp B lắp đặt)
1 Móng cột MT - 4 -12 Theo bản vẽ TK 1 Móng
2 Móng cột: MT - 6 Theo bản vẽ TK 2 Móng
3 Móng néo: MN 15 - 5 Theo bản vẽ TK 4 Móng
4 Tiếp địa: RC - 6 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
5 Tiếp địa: RC - 8 (có bột gêm) Theo bản vẽ TK 1 Bộ
6 Cột PC.I-12-190-7.2 Theo bản vẽ TK 1 Cột
7 Cột PC.I-18-190-9.2 Theo bản vẽ TK 2 Cột
8 Chụp cột CH - 3m Theo bản vẽ TK 1 Bộ
9 Xà phụ: XP35 - 1 Theo bản vẽ TK 3 Bộ
10 Xà nhánh rẽ: XNR35 - 2 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
11 Xà néo : XN35 - 1L Theo bản vẽ TK 12 Bộ
12 Xà néo II: XNII35 - 2.6 Theo bản vẽ TK 3 Bộ
13 Xà néo II: XNII35 - 3 Theo bản vẽ TK 3 Bộ
14 Xà néo bằng: XNB35 - 1L Theo bản vẽ TK 2 Bộ
15 Xà đỡ thẳng : XĐT35 - 2L Theo bản vẽ TK 1 Bộ
16 Cổ dề néo dây: CDN - 2 Theo bản vẽ TK 13 Bộ
17 Cổ dề néo góc: CDG - 98 Theo bản vẽ TK 15 Bộ
18 Cổ dề néo góc: CDG - 105 Theo bản vẽ TK 10 Bộ
19 Dây néo: DN16 - 12 Theo bản vẽ TK 48 Bộ
20 Dây néo: DN16 - 14 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
21 Dây néo: DN16 - 18 Theo bản vẽ TK 4 Bộ
22 Đầu cốt thẻ bài : A95 Theo bản vẽ TK 6 Cái
23 Đầu cốt đồng nhôm: AM95 Theo bản vẽ TK 21 Cái
24 Ghíp nhôm nối dây: A70 Theo bản vẽ TK 98 Bộ
E Phần Tháo dỡ lắp đặt lại ĐZ 35 kV
1 Tháo, lắp lại xà phụ Theo bản vẽ TK 1 Bộ
2 Tháo, lắp lại chụp cột + xà rẽ nhánh Theo bản vẽ TK 1 Bộ
3 Tháo, lắp lại sứ đứng VHĐ-35 kV Theo bản vẽ TK 27 Quả
4 Tháo, lắp lại chuỗi néo thủy tinh 35kV Theo bản vẽ TK 3 chuỗi
5 Tháo, lắp lại chuỗi néo Polyme 35kV Theo bản vẽ TK 4 Chuỗi
6 Tháo, lắp lại dây AC 50/8 Theo bản vẽ TK 426 m
7 Tháo, lắp lại cầu dao 1 pha căng trên dây Theo bản vẽ TK 1 Bộ (3 pha)
F Phần Tháo dỡ thu hồi ĐZ 35 kV
1 Hạ cột BTLT 14 Theo bản vẽ TK 2 Cột
2 Hạ cột sắt 8m Theo bản vẽ TK 1 Cột
3 Tháo xà phụ Theo bản vẽ TK 3 Bộ
4 Tháo xà néo K Theo bản vẽ TK 1 Bộ
5 Tháo xà nhánh rẽ 2 pha Theo bản vẽ TK 1 Bộ
6 Tháo xà đỡ vượt, đỡ cột sắt, chụp cột Theo bản vẽ TK 5 Bộ
7 Tháo xà néo đơn Theo bản vẽ TK 11 Bộ
8 Tháo xà néo II Theo bản vẽ TK 6 Bộ
9 Tháo cổ dề Theo bản vẽ TK 35 Bộ
10 Tháo dây néo Theo bản vẽ TK 54 Bộ
11 Tháo chuỗi néo thủy tinh, gốm 35kV Theo bản vẽ TK 265 chuỗi
12 Tháo sứ cách điện VHĐ 35kV Theo bản vẽ TK 7 quả
13 Tháo dây AC 50/8 Theo bản vẽ TK 37.137 m
G Phần Thí nghiệm
1 Thí nghiệm tiếp địa cột Theo thiết kế 26 Vị trí
2 Thí nghiệm sứ đứng 45 Quả
3 Thí nghiệm sứ chuỗi 403 chuỗi
4 Thí nghiệm cầu dao cách ly 3 pha 35kV 1 bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->