Gói thầu: Thi công xây lắp

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104533-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Lào Cai
Tên gói thầu Thi công xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20191272039
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay tín dụng thương mại và Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 11:07:00 đến ngày 2020-01-14 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,289,483,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 75,000,000 VNĐ ((Bảy mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Máy biến áp 250kVA - 35/0,4kV (Lắp đặt ngoài trời) Theo bản vẽ TK 3 Máy
2 Máy biến áp 180kVA - 35/0,4kV (Lắp đặt ngoài trời) Theo bản vẽ TK 3 Máy
3 Tủ điện hạ thế 400A (3 lộ ra) 3x200A (treo gầm TBA) Theo bản vẽ TK 3 Tủ
4 Tủ điện hạ thế 300A (3 lộ ra) 3x150A (treo gầm TBA) Theo bản vẽ TK 3 Tủ
5 Cầu dao cách ly 35 kV-630A Theo bản vẽ TK 4 Bộ
6 Cầu dao căng trên dây 35 kV-800A Theo bản vẽ TK 2 Bộ (3fa)
7 Chống sét van ZnO-45 kV Theo bản vẽ TK 6 Bộ
8 Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A Theo bản vẽ TK 6 Bộ
B Phần Xây dựng (Vật tư A cấp B lắp đặt)
1 Dây dẫn AC 70/11 mm2 Theo bản vẽ TK 23.107 m
2 Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x70mm2 Theo bản vẽ TK 21 m
3 Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x120mm2 Theo bản vẽ TK 84 m
4 Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x240mm2 Theo bản vẽ TK 63 m
5 Cáp vặn xoắn Alus 4x70mm2 Theo bản vẽ TK 896 m
6 Cáp vặn xoắn Alus 4x95mm2 Theo bản vẽ TK 3.697 m
7 Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 35 kV Theo bản vẽ TK 320 Chuỗi
8 Chuỗi néo kép cách điện Polymer 35 kV (khóa néo bắt bằng bu lông) Theo bản vẽ TK 6 Chuỗi
9 Cách điện đứng VHĐ -35KV Theo bản vẽ TK 155 Quả
C Phần ĐZ 35 KV xây dựng mới (Vật tư B cấp B lắp đặt)
1 Móng cột MT - 3 Theo bản vẽ TK 6 Móng
2 Móng cột MT - 4 - 12 Theo bản vẽ TK 5 Móng
3 Móng cột MT - 4 - 14 Theo bản vẽ TK 25 Móng
4 Móng cột MT - 5 Theo bản vẽ TK 8 Móng
5 Móng cột MT - 6 Theo bản vẽ TK 3 Móng
6 Móng cột MTĐ - 14 Theo bản vẽ TK 1 Móng
7 Móng cột MTĐ - 16 Theo bản vẽ TK 3 Móng
8 Móng cột MTĐ - 20 Theo bản vẽ TK 1 Móng
9 Móng néo: MN 15 - 5 Theo bản vẽ TK 67 Bộ
10 Tiếp địa: RC - 6 Theo bản vẽ TK 18 Bộ
11 Tiếp địa: RC - 6 ( Có bột Gem) Theo bản vẽ TK 25 Bộ
12 Tiếp địa cột CD: RC - 10 Theo bản vẽ TK 3 Bộ
13 Tiếp địa cột CD: RC - 10 ( Có bột Gem) Theo bản vẽ TK 2 Bộ
14 Cột PC.I-12-190-7.2 Theo bản vẽ TK 11 Cột
15 Cột PC.I-14-190-9,2 Theo bản vẽ TK 27 Cột
16 Cột PC.I-16-190-9,2 Theo bản vẽ TK 14 Cột
17 Cột PC.I-18-190-9,2 Theo bản vẽ TK 3 Cột
18 Cột PC.I-20-190-9,2 Theo bản vẽ TK 2 Cột
19 Xà phụ: XP35 - 1A Theo bản vẽ TK 4 Bộ
20 Xà phụ: XP35 - 1 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
21 Xà nhánh rẽ: XNR35 - 1 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
22 Xà nhánh rẽ: XNR35 - 2 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
23 Xà nhánh rẽ: XNR35 - 3L Theo bản vẽ TK 2 Bộ
24 Xà néo bằng: XNB 35-1L Theo bản vẽ TK 8 Bộ
25 Xà nhánh rẽ: XNR35-3 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
26 Xà đỡ thẳng: XĐT35 - 2L Theo bản vẽ TK 4 Bộ
27 Xà néo: XN - 35 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
28 Xà néo : XN35 - 2L Theo bản vẽ TK 22 Bộ
29 Xà đỡ CD: XĐCD35 - 1L Theo bản vẽ TK 4 Bộ
30 Xà néo đúp: XNĐ35 - 2L Theo bản vẽ TK 4 Bộ
31 Xà néo II: XNII35 - 3 Theo bản vẽ TK 4 Bộ
32 Xà néo 1 mạch: XNL35 - 1L Theo bản vẽ TK 3 Bộ
33 Xà néo đúp 1 mạch: XNĐL35 - 1L Theo bản vẽ TK 1 Bộ
34 Chụp cột liền xà Theo bản vẽ TK 1 Bộ
35 Ghế cách điện: GCĐ35 - 1 Theo bản vẽ TK 5 Bộ
36 Thang trèo TT - 3,4 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
37 Thang trèo TT - 4.2 Theo bản vẽ TK 4 Bộ
38 Gông cột đúp: GC - 14 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
39 Gông cột đúp: GC - 16 Theo bản vẽ TK 3 Bộ
40 Gông cột đúp: GC - 20 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
41 Cổ dề néo dây: CDN - 2 Theo bản vẽ TK 24 Bộ
42 Cổ dề néo đúp: CDNĐ - 2L Theo bản vẽ TK 4 Bộ
43 Cổ dề néo góc: CDNG - 98 Theo bản vẽ TK 9 Bộ
44 Cổ dề néo thẳng: CDNT - 98 Theo bản vẽ TK 3 Bộ
45 Cổ dề néo góc: CDNG - 105 Theo bản vẽ TK 21 Bộ
46 Cổ dề néo thẳng: CDNT - 105 Theo bản vẽ TK 5 Bộ
47 Dây néo: DN16 - 12 Theo bản vẽ TK 13 Bộ
48 Dây néo: DN16 - 14 Theo bản vẽ TK 39 Bộ
49 Dây néo: DN16 - 16 Theo bản vẽ TK 15 Bộ
50 Dây tiếp địa dọc cột Theo bản vẽ TK 5 Bộ
51 Đầu cốt đồng nhôm: AM95 Theo bản vẽ TK 24 Cái
52 Ghíp nhôm nối dây: A70 Theo bản vẽ TK 106 Cái
53 Biển báo an toàn & Biển tên CD Theo bản vẽ TK 12 Biển
D Phần ĐZ 35 KV cải tạo (Vật tư B cấp B lắp đặt)
1 Móng cột MT - 4 - 14 Theo bản vẽ TK 2 Móng
2 Móng cột MT - 5 Theo bản vẽ TK 1 Móng
3 Móng néo: MN 15 - 5 Theo bản vẽ TK 6 Móng
4 Tiếp địa: RC - 6 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
5 Cột PC.I-14-190-9,2 Theo bản vẽ TK 2 Cột
6 Cột PC.I-16-190-11 Theo bản vẽ TK 1 Cột
7 Xà phụ: XP35 - 1 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
8 Xà nhánh rẽ: XNR35 - 2 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
9 Xà néo bằng: XNB 35-1L Theo bản vẽ TK 1 Bộ
10 Xà đỡ thẳng: XĐT35 - 2L Theo bản vẽ TK 1 Bộ
11 Xà néo : XN35 - 2L Theo bản vẽ TK 1 Bộ
12 Xà néo II: XNII35 - 3 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
13 Thang trèo đôi TT - 3,3 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
14 Gông treo cáp quang trên cột BTLT đơn Theo bản vẽ TK 3 Bộ
15 Cổ dề néo dây: CDN - 2 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
16 Cổ dề néo góc: CDNG - 98 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
17 Cổ dề néo góc: CDNG - 105 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
18 Dây néo: DN16 - 14 Theo bản vẽ TK 4 Bộ
19 Dây néo: DN16 - 16 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
20 Khóa néo cáp quang ADSS Theo bản vẽ TK 12 Bộ
21 Đầu cốt đồng nhôm: AM95 Theo bản vẽ TK 6 Cái
22 Ghíp nhôm nối dây: A70 Theo bản vẽ TK 38 Cái
E Phần tháo lắp đặt lại ĐZ 35 kV
1 Tháo, lắp đặt lại Cầu dao cách ly 35 kV Theo bản vẽ TK 1 Bộ
F Phần Tháo dỡ thu hồi ĐZ 35 kV
1 Hạ cột bê tông LT 12 cắt gốc Theo bản vẽ TK 3 Cột
2 Tháo xà néo II 35 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
3 Tháo xà néo bằng - 35 Theo bản vẽ TK 3 Bộ
4 Tháo xà đỡ thẳng 35 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
5 Tháo chụp lắp sứ đỉnh cột Theo bản vẽ TK 1 Bộ
6 Tháo cổ dề néo dây Theo bản vẽ TK 1 Bộ
7 Tháo dây néo các loại Theo bản vẽ TK 4 Bộ
8 Tháo chuỗi néo đơn Theo bản vẽ TK 45 chuỗi
9 Tháo sứ cách điện VHD 35kV Theo bản vẽ TK 6 quả
10 Tháo dây AC 50/8 Theo bản vẽ TK 3.993 m
G Phần Xây dựng TBA (Vật tư B cấp B lắp đặt)
1 Móng cột trạm MT- 3 Theo bản vẽ TK 12 Móng
2 Cột BTLT: PC.I-10-190- 5.0 Theo bản vẽ TK 12 Cột
3 Xà đón dây đầu trạm: XĐT 35-1 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
4 Xà đón dây đầu trạm: XĐT 35-1A Theo bản vẽ TK 2 Bộ
5 Xà đón dây đầu trạm: XĐT 35-2 Theo bản vẽ TK 4 Bộ
6 Xà đỡ sứ trung gian: XĐSTG35 - 1 Theo bản vẽ TK 6 Bộ
7 Xà lắp cầu chì SI & CSV: XĐ SI & CSV - 35 Theo bản vẽ TK 6 Bộ
8 Conson & Dầm đỡ MBA: CS & DĐ MBA loại 1 Theo bản vẽ TK 6 Bộ
9 Giá đỡ tủ hạ thế Theo bản vẽ TK 6 Bộ
10 Thang trèo: TT - 2,2m Theo bản vẽ TK 12 Bộ
11 Giá đỡ ống bảo vệ cáp tổng Theo bản vẽ TK 6 Bộ
12 Giá đỡ ống luồn cáp xuất tuyến Theo bản vẽ TK 12 Bộ
13 Dây tiếp địa dọc cột TBA Theo bản vẽ TK 6 Bộ
14 Tiếp địa trạm Theo bản vẽ TK 6 HT
15 Kẹp quai + Hotline Theo bản vẽ TK 18 Bộ
16 Cáp bọc AL/XLPE/PVC/35kV - 1x50mm2 Theo bản vẽ TK 126 m
17 Dây đồng mềm nhiều sợi bọc PVC M70 Theo bản vẽ TK 48 m
18 Ống nhựa PVC F90 bảo vệ cáp tổng & Cáp xuất tuyến Theo bản vẽ TK 108 m
19 Cút góc F90 Theo bản vẽ TK 12 Cái
20 Cút chéo F90 Theo bản vẽ TK 60 Cái
21 Đầu cốt đồng: M70 Theo bản vẽ TK 54 Cái
22 Đầu cốt đồng nhôm: AM 70 Theo bản vẽ TK 72 Cái
23 Đầu cốt đồng: M120 Theo bản vẽ TK 24 Cái
24 Đầu cốt đồng: M240 Theo bản vẽ TK 18 Cái
25 Ghíp bấm thủng chuyên dụng 35 kV Theo bản vẽ TK 18 Cái
26 Ghíp nối dây A50 Theo bản vẽ TK 12 Cái
27 Nắp chụp đầu cực cầu chì SI (trên & dưới) Theo bản vẽ TK 6 Bộ (3fa)
28 Nắp chụp đầu chống sét van Theo bản vẽ TK 6 Bộ (3fa)
29 Nắp chụp đầu cực sứ cao thế MBA Theo bản vẽ TK 6 Bộ (3fa)
30 Nắp chụp đầu cực hạ thế MBA Theo bản vẽ TK 6 Bộ (4 cái)
31 Biển báo an toàn Theo bản vẽ TK 12 Biển
32 Biển tên TBA Theo bản vẽ TK 6 Biển
H Phần Đường dây 0,4 kV xây dựng mới (Vật tư B cấp B lắp đặt)
1 Móng cột: MC0 - 1 Theo bản vẽ TK 2 Móng
2 Móng cột: MV-3 Theo bản vẽ TK 78 Móng
3 Móng cột: MĐ-3 Theo bản vẽ TK 11 Móng
4 Tiếp địa lặp lại: RC - 6A Theo bản vẽ TK 11 Bộ
5 Cột bê tông ly tâm PC.I.10.190.5,0 Theo bản vẽ TK 2 Cột
6 Cột bê tông H8,5C Theo bản vẽ TK 100 Cột
7 Móc treo: F16 Theo bản vẽ TK 206 Bộ
8 Đai thép + Khóa đai (cột đơn) Theo bản vẽ TK 210 Bộ
9 Đai thép + Khóa đai (cột đôi) Theo bản vẽ TK 34 Bộ
10 Kẹp treo cáp KT 4x(50-120)mm2 Theo bản vẽ TK 10 Cái
11 Ghíp nối dây A95 Theo bản vẽ TK 32 Cái
12 Khóa néo cáp: KN4x(50-120)mm2 Theo bản vẽ TK 196 Cái
13 Nắp bịt đầu cáp: NB (25-120) Theo bản vẽ TK 20 Cái
14 Đầu cốt đồng nhôm:AM70 Theo bản vẽ TK 8 Cái
15 Đầu cốt đồng nhôm:AM95 Theo bản vẽ TK 44 Cái
16 Chụp cột: H-2,5m Theo bản vẽ TK 1 Bộ
17 Xà hạ thế kép XN - 0,4kV (cả sứ A30) Theo bản vẽ TK 3 Bộ
18 Cáp nguồn Cu/XLPE/PVC - 0,6/1 kV - M4x25mm2 Theo bản vẽ TK 55 m
19 Hộp phân dây (trọn bộ cả cầu dao 3 pha đảo chiều 60A, dây đấu ngắn mạch M16, dây đấu cầu m25, cầu đấu dây pha, dây trung tính, đai thép treo hộp) Theo bản vẽ TK 11 Hộp
20 Ghíp nối dây 2 bu-lông: (70-120mm2) Theo bản vẽ TK 96 Cái
21 Ghíp lệch 2 bu-lông (6-120mm2) Theo bản vẽ TK 44 Cái
I Phần Đường dây 0,4 kV cải tạo (Vật tư B cấp B lắp đặt)
1 Móng cột: MC0 - 1 Theo bản vẽ TK 28 Móng
2 Móng cột: MCĐ - 2 Theo bản vẽ TK 1 Móng
3 Tiếp địa lặp lại: RC - 6B Theo bản vẽ TK 3 Bộ
4 Cột bê tông ly tâm PC.I.10.190.5,0 Theo bản vẽ TK 30 Cột
5 Móc treo: F16 Theo bản vẽ TK 63 Cái
6 Đai thép + Khóa đai (cột đơn) Theo bản vẽ TK 64 Bộ
7 Đai thép + Khóa đai (cột đôi) Theo bản vẽ TK 6 Bộ
8 Ghíp nối dây A95 Theo bản vẽ TK 8 Cái
9 Khóa néo cáp: KN4x(50-120)mm2 Theo bản vẽ TK 60 Cái
10 Kẹp treo cáp KT 4x(50-120)mm2 Theo bản vẽ TK 4 Cái
11 Ghíp nối dây 2 bu-lông: (70-120mm2) Theo bản vẽ TK 16 Cái
12 Đầu cốt đồng nhôm:AM95 Theo bản vẽ TK 8 Cái
J Tháo dỡ thu hồi đường dây 0,4 kV
1 Hạ cột bê tông H8,5 cắt gốc Theo bản vẽ TK 1 Cột
2 Hạ cột bê tông 10m cắt gốc Theo bản vẽ TK 2 Cột
3 Hạ cột bê tông 7.5 cắt gốc Theo bản vẽ TK 23 Cột
4 Tháo xà đỡ hạ thế 4 sứ Theo bản vẽ TK 15 Bộ
5 Tháo xà néo hạ thế 8 sứ Theo bản vẽ TK 7 bộ
6 Tháo chụp đầu cột 2M Theo bản vẽ TK 3 bộ
7 Tháo má ốp Theo bản vẽ TK 2 bộ
8 Tháo cáp vặn xoắn 4x70 Theo bản vẽ TK 104 m
9 Tháo dây AV50 Theo bản vẽ TK 3.152 m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->