Gói thầu: Thi công xây lắp

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104351-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Lào Cai
Tên gói thầu Thi công xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20191272018
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay tín dụng thương mại và Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 10:36:00 đến ngày 2020-01-14 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,645,778,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 65,000,000 VNĐ ((Sáu mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần Thiết bị A cấp B lắp đặt
1 Máy biến áp 320kVA - 35/0,4kV (Lắp đặt ngoài trời) Theo bản vẽ TK 8 Máy
2 Tủ điện hạ thế 500A (3 lộ ra) 3x200A (treo gầm TBA) Theo bản vẽ TK 4 Tủ
3 Tủ điện hạ thế 500A (3 lộ ra) 3x200A (treo cột TBA) Theo bản vẽ TK 4 Tủ
4 Cầu dao cách ly 35 kV-630A Theo bản vẽ TK 2 Bộ
5 Cầu dao căng trên dây 35 kV-800A Theo bản vẽ TK 6 Bộ (3fa)
6 Chống sét van ZnO-45 kV Theo bản vẽ TK 8 Bộ
7 Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A Theo bản vẽ TK 8 Bộ
B Phần Xây dựng (Vật tư A cấp B lắp đặt)
1 Dây dẫn AC 70/11 mm2 Theo bản vẽ TK 9.857 m
2 Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x150mm2 Theo bản vẽ TK 364 m
3 Cáp vặn xoắn Alus 4x70mm2 Theo bản vẽ TK 8.130 m
4 Cáp vặn xoắn Alus 4x95mm2 Theo bản vẽ TK 3.101 m
5 Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 35 kV Theo bản vẽ TK 142 Chuỗi
6 Chuỗi néo kép cách điện Polymer 35 kV (khóa néo bắt bằng bu lông) Theo bản vẽ TK 12 Chuỗi
7 Cách điện đứng VHĐ -35KV Theo bản vẽ TK 167 Quả
C Phần Xây dựng ĐZ 35 KV (Vật tư B cấp B lắp đặt)
1 Móng cột: MT - 3 Theo bản vẽ TK 8 Móng
2 Móng cột: MT - 4 -12 Theo bản vẽ TK 3 Móng
3 Móng cột: MT - 4 -14 Theo bản vẽ TK 10 Móng
4 Móng cột: MT - 5 Theo bản vẽ TK 5 Móng
5 Móng cột: MTĐ - 14 Theo bản vẽ TK 2 Móng
6 Móng cột: MTĐ - 20 Theo bản vẽ TK 1 Móng
7 Móng néo: MN 15 - 5 Theo bản vẽ TK 35 Móng
8 Tiếp địa: RC - 6 Theo bản vẽ TK 21 Bộ
9 Tiếp địa: RC - 10 (có bột gêm) Theo bản vẽ TK 6 Bộ
10 Cột BTLT : PC.I-12-190-7.2 Theo bản vẽ TK 7 Cột
11 Cột BTLT : PC.I-12-190-9.0 Theo bản vẽ TK 4 Cột
12 Cột BTLT : PC.I-14-190-8.5 Theo bản vẽ TK 14 Cột
13 Cột BTLT : PC.I-16-190-9,2 Theo bản vẽ TK 5 Cột
14 Cột bê tông ly PC.20-190-9.2 Theo bản vẽ TK 2 Cột
15 Xà phụ: XP35 - 1A Theo bản vẽ TK 4 Bộ
16 Xà nhánh rẽ: XNR 35 - 2 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
17 Xà nhánh rẽ: XNR 35 - 3L Theo bản vẽ TK 3 Bộ
18 Xà nhánh rẽ: XNR 35 - 3 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
19 Xà néo: XN35-2L Theo bản vẽ TK 11 Bộ
20 Xà néo II: XNII 35-3 Theo bản vẽ TK 4 Bộ
21 Xà néo đúp: XNĐ 35-2L Theo bản vẽ TK 3 Bộ
22 Xà néo bằng: XNB35-1L Theo bản vẽ TK 4 Bộ
23 Xà đỡ cầu dao: XĐCD35 - 1L Theo bản vẽ TK 2 Bộ
24 Xà đỡ: XĐ35 -2L Theo bản vẽ TK 3 Bộ
25 Thang trèo: TT - 2,9 Theo bản vẽ TK 3 Bộ
26 Thang trèo: TT - 4,2 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
27 Thang trèo đôi: TT - 2,5 Theo bản vẽ TK 5 Bộ
28 Ghế cách điện: GCĐ35 - 1 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
29 Gông cột: GC - 14 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
30 Gông cột: GC - 20 Theo bản vẽ TK 1 Bộ
31 Cổ dề néo dây: CDN - 2 Theo bản vẽ TK 11 Bộ
32 Cổ dề néo đúp: CDNĐ - 2 Theo bản vẽ TK 3 Bộ
33 Cổ dề néo góc: CDNG - 98 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
34 Cổ dề néo góc: CDNG - 105 Theo bản vẽ TK 7 Bộ
35 Cổ dề néo góc: CDNG - 108 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
36 Dây néo: DN16 - 12 Theo bản vẽ TK 12 Bộ
37 Dây néo: DN16 - 14 Theo bản vẽ TK 13 Bộ
38 Dây néo: DN16 - 16 Theo bản vẽ TK 10 Bộ
39 Dây tiếp địa dọc cột Theo bản vẽ TK 2 Bộ
40 Đầu cốt thẻ bài đồng nhôm: AM95 Theo bản vẽ TK 12 Cái
41 Ghíp nhôm nối dây: A70 Theo bản vẽ TK 76 Bộ
42 Biển báo an toàn & Biển tên CD Theo bản vẽ TK 8 Biển
D Phần Xây dựng TBA (Vật tư B cấp B lắp đặt)
1 Móng cột trạm MT- 3 Theo bản vẽ TK 8 Móng
2 Móng cột: MT - 4 -12 Theo bản vẽ TK 8 Móng
3 Cột BTLT: PC.I-10-190- 5.0 Theo bản vẽ TK 8 Cột
4 Cột BTLT: PC.I-12-190- 7,2 Theo bản vẽ TK 8 Cột
5 Xà đón dây đầu trạm: XĐT 35-1 Theo bản vẽ TK 6 Bộ
6 Xà đón dây đầu trạm: XĐT 35-2 Theo bản vẽ TK 5 Bộ
7 Xà lắp cầu chì SI & CSV: XĐSI & CSV - 35 Theo bản vẽ TK 8 Bộ
8 Xà đỡ sứ trung gian: XĐSTG35 - 1 Theo bản vẽ TK 4 Bộ
9 Xà đỡ sứ trung gian: XĐSTG35-2 Theo bản vẽ TK 8 Bộ
10 Conson và Dầm đỡ MBA: CS & DĐ MBA loại 1 Theo bản vẽ TK 4 Bộ
11 Conson và Dầm đỡ MBA: CS & DĐ MBA loại 2 Theo bản vẽ TK 4 Bộ
12 Sàn thao tác cầu chì SI Theo bản vẽ TK 4 Bộ
13 Thang trèo: TT - 2,2 Theo bản vẽ TK 8 Bộ
14 Thang trèo : TT - 2,6 Theo bản vẽ TK 4 Bộ
15 Giá đỡ tủ hạ thế Theo bản vẽ TK 4 Bộ
16 Giá đỡ cáp hạ thế: GĐC - 0,4 kV Theo bản vẽ TK 4 Bộ
17 Giá đỡ cáp vặn xoắn dọc cột TBA Theo bản vẽ TK 4 Bộ
18 Giá đỡ cáp vặn xoắn qua dầm TBA Theo bản vẽ TK 4 Bộ
19 Giá đỡ ống bảo vệ cáp tổng Theo bản vẽ TK 4 Bộ
20 Giá đỡ ống bảo vệ cáp xuất tuyến Theo bản vẽ TK 8 Bộ
21 Dây tiếp địa dọc cột TBA LT - 10 Theo bản vẽ TK 4 Bộ
22 Dây tiếp địa dọc cột TBA LT - 12 Theo bản vẽ TK 4 Bộ
23 Tiếp địa trạm Theo bản vẽ TK 8 HT
24 Cáp bọc 35kv Al/XLPE/PVC35 kV - 1x50 Theo bản vẽ TK 192 m
25 Dây đồng mềm nhiều sợi bọc PVC M70 Theo bản vẽ TK 64 m
26 Ống nhựa PVC F90 bảo vệ cáp tổng & Cáp xuất tuyến Theo bản vẽ TK 100 m
27 Cút góc F90 Theo bản vẽ TK 8 Cái
28 Cút chéo F90 Theo bản vẽ TK 60 Cái
29 Đầu cốt đồng nhôm: AM 70 Theo bản vẽ TK 96 Cái
30 Đầu cốt đồng: M70 Theo bản vẽ TK 64 Cái
31 Đầu cốt đồng: M150 Theo bản vẽ TK 112 Cái
32 Ghíp bấm thủng chuyên dụng 35 kV Theo bản vẽ TK 24 Cái
33 Kẹp quai và Hotlime Clamp Theo bản vẽ TK 24 Bộ
34 Ghíp nối đây A70 Theo bản vẽ TK 90 Cái
35 Nắp chụp đầu cực cầu chì SI (trên & dưới) Theo bản vẽ TK 8 Bộ (3fa)
36 Nắp chụp đầu chống sét van Theo bản vẽ TK 8 Bộ (3fa)
37 Nắp chụp đầu cực sứ cao thế MBA Theo bản vẽ TK 8 Bộ (3cái)
38 Nắp chụp đầu cực hạ thế MBA Theo bản vẽ TK 8 Bộ (4cái)
39 Biển tên TBA Theo bản vẽ TK 8 Cái
40 Biển báo an toàn Theo bản vẽ TK 8 Cái
E Phần Đường dây 0,4 kV xây dựng mới (Vật tư B cấp B lắp đặt)
1 Móng cột: MV-3 Theo bản vẽ TK 51 Móng
2 Móng cột đúp: MĐ-3 Theo bản vẽ TK 26 Móng
3 Móng cột : MC0 - 1 Theo bản vẽ TK 1 Móng
4 Tiếp địa lặp lại: RC - 6 Theo bản vẽ TK 11 Bộ
5 Cột bê tông: H 8,5C Theo bản vẽ TK 103 Cột
6 Cột BTLT: PC.I.10.190.5,0 Theo bản vẽ TK 1 Cột
7 Móc treo: F16 Theo bản vẽ TK 181 Bộ
8 Đai thép + Khóa đai (cột đơn) Theo bản vẽ TK 178 Bộ
9 Đai thép + Khóa đai (cột đôi) Theo bản vẽ TK 78 Bộ
10 Khóa treo cáp:KT 4x(70-95)mm2 Theo bản vẽ TK 24 Bộ
11 Khóa néo cáp: KN4x(70-95)mm2 Theo bản vẽ TK 157 Bộ
12 Nắp bịt đầu cáp: NB (25-120) Theo bản vẽ TK 104 Cái
13 Đầu cốt đồng nhôm:AM95 Theo bản vẽ TK 68 Cái
14 Hộp phân dây (trọn bộ cả cầu dao 3 pha đảo chiều 60A, dây đấu ngắn mạch M16, dây đấu cầu m25, cầu đấu dây pha, dây trung tính, đai thép treo hộp) Theo bản vẽ TK 11 Hộp
15 Cáp nguồn Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - M4x25mm2 Theo bản vẽ TK 55 m
16 Ghíp nối dây 2 bu-lông: (70-120mm2) Theo bản vẽ TK 136 Cái
17 Ghíp lệch 2 bu-lông (6-120mm2) Theo bản vẽ TK 44 Cái
F Phần Đường dây 0,4 kV cải tạo (Vật tư B cấp B lắp đặt)
1 Móng cột: MV-3 Theo bản vẽ TK 71 Móng
2 Móng cột đúp: MĐ-3 Theo bản vẽ TK 21 Móng
3 Móng cột : MC0 - 1 Theo bản vẽ TK 5 Móng
4 Tiếp địa lặp lại: RC - 6 Theo bản vẽ TK 9 Bộ
5 Cột bê tông: H 8,5C Theo bản vẽ TK 113 Cột
6 Cột BTLT: PC.I.10.190.5,0 Theo bản vẽ TK 5 Cột
7 Chụp cột H - 2,5 Theo bản vẽ TK 2 Bộ
8 Giá đỡ cáp qua gầm cầu Theo bản vẽ TK 65 Bộ
9 Móc treo: F16 Theo bản vẽ TK 362 Bộ
10 Đai thép + Khóa đai (cột đơn) Theo bản vẽ TK 402 Bộ
11 Đai thép + Khóa đai (cột đôi) Theo bản vẽ TK 72 Bộ
12 Khóa treo cáp:KT 4x(70-95)mm2 Theo bản vẽ TK 67 Bộ
13 Khóa néo cáp: KN4x(70-95)mm2 Theo bản vẽ TK 295 Bộ
14 Nắp bịt đầu cáp: NB (25-120) Theo bản vẽ TK 124 Cái
15 Đầu cốt đồng nhôm:AM95 Theo bản vẽ TK 12 Cái
16 Ghíp nối dây 2 bu-lông: (70-120mm2) Theo bản vẽ TK 168 Bộ
17 Ống nhựa xoắn HDPE F85/65 Theo bản vẽ TK 133 m
G Phần Tháo dỡ thu hồi 0,4 kV
1 Hạ cột bê tông H6,5; H7,5, BT 5m cắt gốc Theo bản vẽ TK 52 Cột
2 Hạ cột sắt 5m Theo bản vẽ TK 8 Cột
3 Tháo hạ dây AV35 Theo bản vẽ TK 1.371 m
4 Tháo hạ dây AV50 Theo bản vẽ TK 5.019 m
5 Tháo hạ dây A50 Theo bản vẽ TK 260 m
6 Tháo hạ dây A35 Theo bản vẽ TK 2.982 m
7 Tháo hạ cáp vặn xoắn LV -ABC/2x35 Theo bản vẽ TK 1.781 m
8 Tháo xà đơn 2 sứ Theo bản vẽ TK 62 Bộ
9 Tháo xà đơn 4 sứ Theo bản vẽ TK 22 Bộ
10 Tháo xà kép 4 sứ, xà kép 8 sứ Theo bản vẽ TK 35 Bộ
11 Tháo má ốp Theo bản vẽ TK 20 Bộ
12 Phá bê tông móng cột H Theo bản vẽ TK 4 m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->