Gói thầu: Xây lắp

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104440-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi
Tên gói thầu Xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20191244267
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn sự nghiệp kinh tế huyện về duy tu giao thông năm 2019
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 11:04:00 đến ngày 2020-01-14 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,942,549,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 47,310,588 VNĐ ((Bốn mươi bảy triệu ba trăm mười nghìn năm trăm tám mươi tám đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A XÃ TRUNG AN
1 Tưới thấm bám bằng nhũ tương CSS-1h, TC 0.5kg/m2  Theo hồ sơ dự toán 218,5 10m2
2 Bê tông nhựa nóng C9.5 dày 5cm Theo hồ sơ dự toán 218,5 10m2
3 Đào đất mặt đường Theo hồ sơ dự toán 21 m3
4 Đá 4x6 không chèn kẽ đá dăm dày 10cm Theo hồ sơ dự toán 1,4 100m2
5 Đá 4x6 chèn kẽ đá dăm dày 15cm Theo hồ sơ dự toán 1,4 100m2
6 Tưới thấm bám bằng nhũ tương CSS-1h, TC 1.0kg/m2 Theo hồ sơ dự toán 1,4 100m2
7 Bê tông nhựa nóng C9.5 dày 5cm Theo hồ sơ dự toán 1,4 100m2
8 Trụ đỡ biển báo - tên dường Theo hồ sơ dự toán 12 cái
9 Cung cấp lắp đặt trụ đỡ biển báo (3.1m) Theo hồ sơ dự toán 7 cái
10 Biển báo tam giác Theo hồ sơ dự toán 29 cái
11 Biển báo hình tròn Theo hồ sơ dự toán 2 cái
12 Sơn gờ giảm tốc Theo hồ sơ dự toán 432 m2
13 Bê tông cốt thép đá 1x2 M200 đúc sẵn Theo hồ sơ dự toán 0,3 m3
14 Cốt thép D<=10mm Theo hồ sơ dự toán 0,0108 tấn
15 Cốt thép D>10mm Theo hồ sơ dự toán 0,0327 tấn
16 Thép hình V50x50x5cm Theo hồ sơ dự toán 0,0272 tấn
17 Ván khuôn Theo hồ sơ dự toán 0,0324 100m2
18 Lắp đặt khuôn hầm Theo hồ sơ dự toán 2 cái
19 Cung cấp nắp gang hố ga Theo hồ sơ dự toán 2 cái
20 Lắp đặt nắp đan hố ga Theo hồ sơ dự toán 19 cái
21 Cung cấp bộ lưới chắn rác thu nước Theo hồ sơ dự toán 1 cái
22 Lắp đặt bộ lưới chắn rác thu nước Theo hồ sơ dự toán 1 cái
23 Bê tông đá 1x2 M200 đúc sẵn Theo hồ sơ dự toán 0,95 m3
24 Cốt thép D<=10mm Theo hồ sơ dự toán 0,1385 tấn
25 Cốt thép D>10mm Theo hồ sơ dự toán 0,0152 tấn
26 Thép hình V50x50x5cm Theo hồ sơ dự toán 0,2081 tấn
27 Cung cấp và lắp đặt nắp gang Theo hồ sơ dự toán 2 cái
B XÃ HÒA PHÚ
1 Ban gạt cỏ lề đường Theo hồ sơ dự toán 28,59 100 md
2 Ban gạt mặt đường Theo hồ sơ dự toán 4,5825 100m3
3 Đá 4x6 không chèn kẽ đá dăm dày 10cm Theo hồ sơ dự toán 2,2 100m2
4 Đá 4x6 chèn kẽ đá dăm dày 15cm Theo hồ sơ dự toán 2,2 100m2
5 Tưới thấm bám bằng nhũ tương CSS-1h, TC 1.0kg/m2 Theo hồ sơ dự toán 2,2 100m2
6 Bê tông nhựa nóng C9.5 dày 5cm Theo hồ sơ dự toán 2,2 100m2
7 Đào đất mặt đường Theo hồ sơ dự toán 89 m3
8 Đắp lề đường bằng đá 0x4 dày 20cm Theo hồ sơ dự toán 2,8 100m2
9 Vá mặt đường bằng đá 0x4 dày 20cm Theo hồ sơ dự toán 91,15 100m2
10 Trụ đỡ biển báo - tên dường 3.1m Theo hồ sơ dự toán 42 cái
11 Biển báo tam giác cạnh Theo hồ sơ dự toán 41 cái
12 Biển báo tên đường Theo hồ sơ dự toán 2 cái
C XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG
1 Tưới thấm bám bằng nhũ tương CSS-1h, TC 0.5kg/m2 206,5 10m2
2 Bê tông nhựa nóng C9.5 dày 5cm 206,5 10m2
3 Ban gạt mặt đường 4,795 100m3
4 Vá mặt đường bằng đá 0x4 dày 20cm 95,9 100m2
5 Trụ đỡ biển báo - tên dường 3.1m 29 cái
6 Biển báo tam giác cạnh 8 cái
7 Biển báo tên đường 42 cái
8 Bê tông đá 1x2 M300 nắp đan 5,46 m3
9 Ván khuôn nắp đan 0,2912 100m2
10 Thép D<=10mm 1,9435 tấn
11 Lắp đặt nắp đan giếng đúc sẵn TL>=100kg 130 cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->