Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình ( bao gồm hạng mục chung)

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107048-00
Thời điểm đóng mở thầu 15/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Yên Nhân
Tên gói thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình ( bao gồm hạng mục chung)
Số hiệu KHLCNT 20200107031
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện, ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-05 08:50:00 đến ngày 2020-01-15 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 6,349,428,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 65,000,000 VNĐ ((Sáu mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo qui định tai Thông tư số 06/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 1 khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo qui định tai Thông tư số 06/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 1 khoản
B ĐƯỜNG TRÀN
1 Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông xi măng, thủ công Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 36,8205 m3
2 Vét hữu cơ, phong hóa Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 351,11 m3
3 Đánh cấp Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 5,72 m3
4 Đào đất, đất cấp 3 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 926,1085 m3
5 Đắp đất nền K95, đất cấp 3 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 976,767 m3
6 Bê tông mặt đường, dày 22cm, M250, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 163,32 m3
7 Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, mặt đường đã lèn ép 15 cm Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 7,4238 100m2
C RÃNH HÌNH THANG DỌC TUYẾN
1 Làm lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax <= 6 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 32,89 m3
2 Bê tông rãnh nước, M200, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 49,25 m3
3 Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu 2 lớp giấy 2 lớp nhựa Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 49,25 m2
D HOÀN TRẢ RÃNH CHỊU LỰC B50
1 Đá dăm đệm dày 10 cm Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 1,1 m3
2 Ván khuôn gỗ bê tông lót Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 0,02 100m2
3 Bê tông thân rãnh nước , M200, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 4,4 m3
4 Sản xuất, lắp dựng cốt thép mương cáp, rãnh nước Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 0,2599 tấn
5 Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 0,2091 tấn
6 Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, M250, PC40 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 1,24 m3
E GIA CỐ TALUY+ SÂN ĐƯỜNG TRÀN
1 Đào chân khay đất cấp 2 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 120,467 m3
2 Đắp trả móng chân khay K95 bằng đầm cóc Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 0,4016 100m3
3 Đá dăm đệm móng chân khay + ốp mái Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 65,52 m3
4 Bê tông chân khay M150 đá 1x2 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 96,38 m3
5 Bê tông mái tràn M200, đá 1x2 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 133,17 m3
F CỘT THỦY CHÍ+ Ụ TIÊU
1 Bê tông móng cột thủy chí M150 đá 1x2 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 0,38 m3
2 Bê tông ụ tiêu + cột thủy chí M200 đá 1x2 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 1,07 m3
3 Cốt thép ụ tiêu + cột thủy chí d<10 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 0,0225 tấn
4 Sơn cột thủy chí Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 2,5 m2
5 Lắp đặt ụ tiêu + cột thủy chí Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 13 cái
G CẦU BẢN KĐ 5,4M
1 Đào móng mố cầu, đất cấp IV Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 709,111 m3
2 Phá đá, đá C4 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 303,9 m3
H THƯỢNG LƯU VÀ HẠ LƯU
1 Đá dăm đệm móng cầu dày 10cm Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 34,92 m3
2 Bê tông tường cánh, thân mố M200 đá 1x2 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 47,17 m3
3 Bê tông móng tường cánh chân khay, gia cố lòng, sân cầu M200, đá 1x2 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 226,63 m3
4 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 19,9102 tấn
I THÂN CẦU, MŨ MỐ, MŨ TRỤ
1 Đá dăm đệm móng cầu dày 10cm Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 8,46 m3
2 Bê tông móng, mố, trụ, M200, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 80,8 m3
3 Bê tông mũ mố, mũ trụ, M250, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 9,75 m3
4 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 3,0416 tấn
5 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tường Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 3,3575 tấn
J MẶT CẦU
1 Bê tông mặt cầu SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M300, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 7,21 m3
2 Sản xuất và lắp dựng cốt thép mặt cầu Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 0,4497 tấn
K DẦM BẢN
1 Sản xuất, lắp đặt cốt thép dầm cầu Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 3,9833 tấn
2 Sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông dầm bản, đá 1x2, mác 300 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 17,62 m3
3 Di chuyển dầm cầu Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 10 dầm
4 Nâng hạ dầm cầu Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 10 dầm
5 Lắp dựng dầm bản Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 10 cái
6 ống PVC tạo lỗ D70 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 2,2 m
L BẢN CHUYỂN TIẾP
1 Đá dăm đệm móng Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 17,6 m3
2 Sản xuất bản chuyển tiếp, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 250 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 6,8 m3
3 Cốt thép bản chuyển tiếp Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 1,4274 tấn
4 Lắp đặt bản chuyển tiếp Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 10 cái
5 Đắp trả đất móng cầu K95 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 3,3767 100m3
M TƯỜNG CHẮN
1 Đào móng băng, đất C3 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 632,522 m3
2 Đá dăm đệm lót đáy móng tường chắn đất Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 34,79 m3
3 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng tường chắn đá 1x2, mác 150 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 281,6 m3
4 Bê tông thân tường chắn đá 1x2, mác 150 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 376,88 m3
5 Vải địa bọc ống nhựa ART 15 (15KN/m) Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 15,5 m2
6 ống nhựa PVC D100 - Công ty CPTN Tiền Phong Hải Phòng sản xuất Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 36,88 m
7 Khe phòng lún giấy dầu 2 lớp giấy 2 lớp nhựa Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 109,75 m2
8 Đắp đất móng kè, độ chặt Y/C K = 0,95 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 2,1084 100m3
N BÃI ĐÚC DẦM
1 San gạt tạo phẳng bãi đúc dầm Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 1,25 100m3
2 Đá dăm đệm bãi đúc Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 25 m3
3 Láng vữa bãi đúc M100# dày 3 cm Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 250 m2
O BIỆN PHÁP THI CÔNG
1 Đắp đê quay thi công Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 5,0575 100m3
2 Ca máy đào dẫn dòng thượng lưu và hạ lưu bằng máy đào <=0,8m3 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 4 ca
3 Bơm nước phục vụ thi công - Máy bơm nước động cơ Diezel 20CV - Theo QĐ 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 15 ca
P TUYẾN ĐƯỜNG TRÁNH
1 Đắp đất nền đường hai đầu tuyến tránh Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 5,4636 100m3
2 Bê tông ống cống M200 đá 1x2 Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 4,9 m3
3 Cốt thép ống cống Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 0,5788 tấn
4 Lắp đặt ống cống Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 14 cái
5 Tháo dỡ ống cống Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 14 cái
6 Làm và thả rọ đá Loại 2x1x0,5 m Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 118 rọ
7 Đá hộc xếp khan thượng lưu và hạ lưu tràn (đá tận dụng từ thanh thải tuyến tránh) Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 118 m3
8 Đào xúc thanh thải hoàn trả mặt bằng Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 10,5211 100m3
9 Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công, đá hộc Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 94,4 m3
10 Vận chuyển vật liệu bằng thủ công, vận chuyển bằng phương tiện thô sơ, 10m khởi điểm, cát xây dựng, Đá hộc Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 94,4 m3
11 Vận chuyển vật liệu bằng thủ công, vận chuyển bằng phương tiện thô sơ, 10m tiếp theo, cát xây dựng, Đá hộc Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 94,4 m3
12 Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công, sỏi, đá dăm các loại Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 1.810,75 m3
13 Vận chuyển vật liệu bằng thủ công, vận chuyển bằng phương tiện thô sơ, 10m khởi điểm, cát xây dựng, Sỏi, đá dăm các loại Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 1.810,75 m3
14 Vận chuyển vật liệu bằng thủ công, vận chuyển bằng phương tiện thô sơ, 10m tiếp theo, cát xây dựng, Sỏi, đá dăm các loại Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 1.810,75 m3
15 Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công, cát xây dựng Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 876,519 m3
16 Vận chuyển vật liệu bằng thủ công, vận chuyển bằng phương tiện thô sơ, 10m khởi điểm, cát xây dựng, Cát xây dựng Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 876,519 m3
17 Vận chuyển vật liệu bằng thủ công, vận chuyển bằng phương tiện thô sơ, 10m tiếp theo, cát xây dựng, Cát xây dựng Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 876,519 m3
18 Bốc xếp vật liệu khác bằng thủ công, xi măng bao, bốc xếp lên Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 411,4397 tấn
19 Bốc xếp vật liệu khác bằng thủ công, xi măng bao, bốc xếp xuống Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 411,4397 tấn
20 Vận chuyển vật liệu bằng thủ công, vận chuyển bằng phương tiện thô sơ, 10m khởi điểm, cát xây dựng, Xi măng bao Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 411,4397 tấn
21 Vận chuyển vật liệu bằng thủ công, vận chuyển bằng phương tiện thô sơ, 10m tiếp theo, cát xây dựng, Xi măng bao Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 411,4397 tấn
22 Vận chuyển vật liệu bằng thủ công, vận chuyển bằng phương tiện thô sơ, 10m khởi điểm, cát xây dựng, Sắt thép các loại Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 33,988 tấn
23 Vận chuyển vật liệu bằng thủ công, vận chuyển bằng phương tiện thô sơ, 10m tiếp theo, cát xây dựng, Sắt thép các loại Theo hồ sơ Báo cáo KTKT được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt -Các công việc phụ trợ phục vụ thi công có trong hồ sơ thiết kế, nhà thầu tự tính toán phân bổ vào giá dự thầu 33,988 tấn
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->