Gói thầu: Gói xây dựng bao gồm a+b (CP xây dựng + CP láng trại)

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121681-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ
Tên gói thầu Gói xây dựng bao gồm a+b (CP xây dựng + CP láng trại)
Số hiệu KHLCNT 20200109380
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách tỉnh + NS huyện
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 16:15:00 đến ngày 2020-01-16 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,444,339,554 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 21,000,000 VNĐ ((Hai mươi mốt triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm (láng trại) 1 Khoản
B PHẦN XÂY DỰNG
C HÀNG RÀO XÂY MỚI
1 Đào móng băng Rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp I 6,0653 M3
2 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra Rộng >1 m, sâu >1, đất cấp I 116,5057 M3
3 Đóng cọc Tràm Đk gốc >=8cm, L=3,7m, Ngọn >=4,2cm. Vào đất cấp I 60,2257 100M
4 Đắp cát nền móng công trình 7,0526 M3
5 Bê tông móng, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 150 7,0526 M3
6 Bê tông móng, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 200 17,4899 M3
7 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Móng cột vuông, chữ nhật 1,3477 100M2
8 Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <= 1,2T Kích thước cọc 20x20, chiều dài <= 24m, đất cấp I 0,93 100M
9 Phá dỡ cột, trụ bê tông cốt thép 0,31 M3
10 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn cọc, cột, đá 1x2 Mác 200 3,72 M3
11 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đúc sẵn Cọc, cột 0,372 100M2
12 Đắp đất nền móng công trình bằng thủ công 98,0285 M3
13 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 Mác 200 23,311 M3
14 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Xà dầm, giằng 1,8351 100M2
15 Bê tông cột, tiết diện <= 0,1m2, cao <= 4m, đá 1x2 Mác 200 8,024 M3
16 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Cột vuông, chữ nhật 1,6048 100M2
17 Xây tường bằng gạch ống XMCL 8x8x18, dày<= 30cm, cao <= 4m, vữa xi măng Mác 75 27,8798 M3
18 Xây tường bằng gạch ống XMCL 8x8x18, dày<= 10cm, cao <= 4m, vữa xi măng Mác 75 24,7821 M3
19 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 06mm 0,4487 Tấn
20 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 10mm 0,7556 Tấn
21 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 12mm 1,471 Tấn
22 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 14mm 0,0234 Tấn
23 Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng cao <=4m, đường kính cốt thép 06mm 0,4829 Tấn
24 Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng cao <=4m, đường kính cốt thép 10mm 0,2231 Tấn
25 Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng cao <=4m, đường kính cốt thép 14mm 1,7681 Tấn
26 SXLĐ cốt thép bê tông đúc sẵn cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính cốt thép 06mm 0,0946 Tấn
27 SXLĐ cốt thép bê tông đúc sẵn cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính cốt thép 10mm 0,211 Tấn
28 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 774,44 M2
29 Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 94,52 M2
30 Trát xà dầm, vữa xi măng Mác 75 163,04 M2
31 Sản xuất hàng rào song sắt 26,46 M2
32 Lắp đặt thép la 40x4 0,2216 Tấn
33 Lắp đặt thép phi 12 nhọn đầu 0,2941 Tấn
34 Lắp đặt thép dẹt uốn công 20x3 0,1941 Tấn
35 Sơn tường, cột, dầm ngoài nhà không bả 1 nước lót, 2 nước phủ 1.032 M2
36 Sơn sắt thép các loại bằng sơn tổng hợp 3 nước 26,466 M2
D SÂN BÊ TÔNG
1 Đắp cát nền móng công trình 167,31 M3
2 Trải tấm nhựa chống mất nước xi măng 12,87 100M2
3 Bê tông nền, đá 1x2 Mác 200 102,96 M3
4 Cắt ron sân 32,175 10m
E SAN LẤP MẶT BẰNG
1 Đào đất để đắp đê bao chắn cát 3,5844 100M3
2 Đắp đất đê bao 3,3499 100M3
3 Cát đen san lấp mặt bằng 2.711 M3
4 San đầm đất bằng máy đầm 9T Độ chặt yêu cầu K=0,90 8,524 100M3
F HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
1 Đào đất Rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp I 52,6355 M3
2 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra Rộng >1 m, sâu <=1 m, đất cấp I 13,9277 M3
3 Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái taluy Đất cấp I 5,8968 M3
4 Bê tông lót bồn hoa, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 150 8,0145 M3
5 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Móng dài, bệ máy 0,2214 100M2
6 Đắp cát nền móng công trình 8,0145 M3
7 Đắp đất nền móng công trình bằng thủ công Độ chặt yêu cầu K=0,90 35,5632 M3
8 Đắp đất móng đường ống, đường cống bằng thủ công Độ chặt yêu cầu K=0,90 4,6505 M3
9 Bê tông tường dày <=45cm, cao <=4m, đá 1x2 Mác 150 8,967 M3
10 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Tường thẳng, dày <= 45mm 2,1672 100M2
11 Bê tông tường dày <=45cm, cao <=4m, đá 1x2 Mác 150 2,4688 M3
12 Láng nền, sàn không đánh mầu, chiều dầy 3cm, vữa xi măng Mác 75 35,945 M2
13 SXLĐ cốt thép bê tông đúc sẵn tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn, đường kính cốt thép 06mm 0,0953 Tấn
14 SXLĐ cốt thép bê tông đúc sẵn tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn, đường kính cốt thép 08mm 0,2195 Tấn
15 SXLĐ cốt thép bê tông đúc sẵn tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn, đường kính cốt thép 10mm 0,0032 Tấn
16 Sản xuất thép khung nắp hố ga 0,1206 Tấn
17 Lắp đặt thép V50x50x3 0,1206 Tấn
18 Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông Khối lượng một cấu kiện <=10kg 0,0019 Tấn
19 Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông Khối lượng một cấu kiện <=10kg 0,0044 Tấn
20 Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông Khối lượng một cấu kiện <=10kg 0,002 Tấn
21 Bảng lề 4 Cái
22 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2 Mác 200 3,7379 M3
23 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đúc sẵn Nắp đan, tấm chớp 0,201 100M2
24 Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công Trọng lượng <= 50 kg 25 Cái
25 Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công Trọng lượng <= 100 kg 91 Cái
26 Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công Trọng lượng <= 250 kg 8 Cái
27 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối dán keo, đường kính ống 315mm 0,16 100M
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->