Gói thầu: Gói thầu số 37 19 PCNTL-XL: Xây dựng phần hạ tầng cho 02 lộ cáp ngầm trung thế 24kV xuất tuyến từ trạm E1.37 Bắc An Khánh cấp nguồn cho khu vực phường Tây Mỗ, san tải cho 2 lộ 471E1.43 Mỗ Lao và 476E1.43 Mỗ Lao

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200125295-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM TỪ LIÊM
Tên gói thầu Gói thầu số 37 19 PCNTL-XL: Xây dựng phần hạ tầng cho 02 lộ cáp ngầm trung thế 24kV xuất tuyến từ trạm E1.37 Bắc An Khánh cấp nguồn cho khu vực phường Tây Mỗ, san tải cho 2 lộ 471E1.43 Mỗ Lao và 476E1.43 Mỗ Lao
Số hiệu KHLCNT 20200124910
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn KHCB năm 2019
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 09:54:00 đến ngày 2020-01-21 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 8,376,230,594 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 90,000,000 VNĐ ((Chín mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí bảo hiểm công trình 1 khoản
B HẠNG MỤC XÂY LẮP
C Xây dựng phần hạ tầng cho 02 lộ cáp ngầm trung thế 24kV xuất tuyến từ trạm E1.37 Bắc An Khánh cấp nguồn cho khu vực phường Tây Mỗ, san tải cho 2 lộ 471E1.43 Mỗ Lao và 476E1.43 Mỗ Lao
D PHẦN ĐƯỜNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ
E A cấp, B thực hiện
1 Ống nhựa xoắn HDPE 230/175 7.480 m
F B cấp, B thực hiện
1 Ống MKNN D219.1x6.35 (OT-F200) 372 m
2 Giá đỡ cáp trên thành cầu, tường (22kg/bộ) 14 bộ
3 Mốc báo hiệu cáp 63 cái
4 Cát đen 1.322,164 m3
5 Gạch chỉ đặc (không nung) 200x95x60 72.620 viên
6 Băng báo hiệu cáp 7.320 m
7 Cọc thép L63*63*6 dài 2m giữ tường rào thi công 60 cọc
G PHẦN HÀO CÁP
H B thực hiện
1 Cắt đường bê tông nhựa dày 10cm 2.090 m
2 Cắt đường BTXM dày 10cm 125 m
3 Phá hè gạch block, bằng thủ công 31,2 m2
4 Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép, búa căn 104,0995 m3
5 Đào xúc đất, máy đào <=0,4m3, đất C3 4,1299 100m3
6 Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái taluy đất cấp III, bằng thủ công 2.098,885 m3
7 Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,90 4,8939 100m3
8 Đổ bê tông móng trụ bằng thủ công, chiều rộng <=250 đá 2x4 M200 0,9455 m3
9 Sản xuất lắp đặt cốt thép tấm đan 0,0927 tấn
10 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt 61,2 m2
11 Vận chuyển đất cấp 3 bằng ô tô tự đổ cự ly 15km 23,2231 100m3
12 Di chuyển cây xanh 15 cây
I PHẦN THÁO DỠ LẮP ĐẶT LẠI
J B thực hiện
1 Thay đường cáp ngầm, trọng lượng cáp <= 15kg/m 4,92 100m
K PHẦN VẬN CHUYỂN
L B thực hiện
1 Ô tô vận tải thùng trọng tải 5,0T vận chuyển cáp và vật liệu 16 chuyến
M PHẦN HOÀN TRẢ
N B thực hiện
1 Hoàn trả 1m2 mặt hè gạch Block màu 31,2 m2
2 Hoàn trả 1md đan rãnh BTXM 30x50x6 854 md
3 Hoàn trả 1m2 mặt đường bê tông asphalt ( bề rộng mặt đường >= 10,5m) 785,975 m2
4 Hoàn trả 1m2 mặt đường BTXM cũ 40,625 m2
O Mương cáp qua Spenlora
P PHẦN ĐƯỜNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ
Q B cấp, B thực hiện
1 Giá đỡ cáp trên hào (21,885kg/bộ) 660 Bộ
2 Nắp gang Hố ga chịu lưc 40 T 6 cái
3 Dây tiếp địa hào cáp (40x4) 369 m
4 Tiếp địa mương cáp (16,8kg/bộ) 4 bộ
5 Bao tải 70,72 cái
6 Nhựa bitum 174,72 kg
7 Củi đun 174,72 kg
R PHẦN MƯƠNG CÁP
S Mương Tuynel kỹ thuật MC1-1TN(B)
T B thực hiện
1 Phá hè gạch block, bằng thủ công 311,6 m2
2 Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép, búa căn 4,56 m3
3 Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái taluy đất cấp III, bằng thủ công 789,6552 m3
4 Đào xúc đất, máy đào <=0,4m3, đất C3 7,8966 100m3
5 Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,95 8,9142 100m3
6 Vận chuyển đất cấp 3 bằng ô tô tự đổ cự ly 15km 6,9333 100m3
7 Đổ bê tông lót móng bằng thủ công, chiều rộng <=250 đá 2x4 M150 39,52 m3
8 Bê tông mương cáp, đá 1x2 vữa BT mác 250 196,08 m3
9 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng đường kính <=10 12,0414 tấn
10 Ván khuôn móng, ván khuôn gỗ 20,064 100m2
U Tấm đan MC
1 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông tấm đan, đá 1x2 vữa BT mác 200 26,752 m3
2 Sản xuất lắp đặt cốt thép tấm đan 20,227 tấn
V Mương Tuynel kỹ thuật MC1-1TN(C)
1 Phá hè gạch block, bằng thủ công 22,55 m2
2 Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép, búa căn 0,33 m3
3 Nâng, lật tấm đan 44 cái
4 Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái taluy đất cấp III, bằng thủ công 58,916 m3
5 Đào xúc đất, máy đào <=0,4m3, đất C3 0,5892 100m3
6 Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,95 0,6024 100m3
7 Vận chuyển đất cấp 3 bằng ô tô tự đổ cự ly 15km 0,5799 100m3
8 Đổ bê tông lót móng bằng thủ công, chiều rộng <=250 đá 2x4 M150 3,08 m3
9 Bê tông mương cáp, đá 1x2 vữa BT mác 250 18,92 m3
10 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng đường kính <=10 1,8181 tấn
11 Ván khuôn móng, ván khuôn gỗ 1,452 100m2
W Tấm đan MC
1 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông tấm đan, đá 1x2 vữa BT mác 200 5,28 m3
2 Sản xuất lắp đặt cốt thép tấm đan 3,4397 tấn
X Hố ga kỹ thuật HG3-1
1 Phá hè gạch block, bằng thủ công 4,4 m2
2 Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái taluy đất cấp III, bằng thủ công 11,157 m3
3 Đào xúc đất, máy đào <=0,4m3, đất C3 0,1116 100m3
4 Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,95 0,1105 100m3
5 Vận chuyển đất cấp 3 bằng ô tô tự đổ cự ly 15km 0,337 100m3
6 Đổ bê tông lót móng bằng thủ công, chiều rộng <=250 đá 2x4 M150 0,8 m3
7 Bê tông mương cáp, đá 1x2 vữa BT mác 250 7,14 m3
8 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng đường kính <=10 0,2987 tấn
9 Ván khuôn móng, ván khuôn gỗ 0,328 100m2
Y Tấm đan MC
1 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông tấm đan, đá 1x2 vữa BT mác 200 0,616 m3
2 Sản xuất lắp đặt cốt thép tấm đan 0,3426 tấn
Z Vị trí chặn cuối mương cáp MC1-1CM
1 Bê tông mương cáp, đá 1x2 vữa BT mác 250 1,344 m3
2 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng đường kính <=10 0,1039 tấn
3 Ván khuôn móng, ván khuôn gỗ 0,1813 100m2
AA PHẦN VẬN CHUYỂN
1 Ô tô vận tải thùng trọng tải 5,0T vận chuyển cáp và vật liệu 3 chuyến
AB PHẦN HOÀN TRẢ
1 Hoàn trả 1m2 mặt hè gạch Block màu 338,55 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->