Gói thầu: Xây lắp

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200127667-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Văn Tiến
Tên gói thầu Xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20191247733
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 240 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 08:32:00 đến ngày 2020-01-20 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,661,057,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A NHÀ BẾP, ĂN BÁN TRÚ
1 Đào móng công trình, đất cấp II Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 896,2937 m3
2 Bê tông lót móng, đá 2x4, mác 150 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 42,2992 m3
3 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK <=10mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,9868 tấn
4 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK <=18mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4,2964 tấn
5 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1,6469 tấn
6 Ván khuôn móng Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 79,03 m2
7 Bê tông móng, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 126,1022 m3
8 Ván khuôn cổ cột Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 102,18 m2
9 Cốt thép cổ cột, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,3928 tấn
10 Cốt thép cổ cột, đường kính >18 mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1,602 tấn
11 Bê tông cổ cột, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 8,9869 m3
12 Xây móng bằng gạch BTKN đặc 6x10,5x22, vữa XM mác 50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 128,5956 m3
13 Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 657,27 m3
14 Bê tông móng, đá 2x4, mác 150 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 21,5416 m3
15 Ván khuôn xà dầm, giằng Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 137,16 m2
16 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK <=10mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,3282 tấn
17 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK <=18mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1,7507 tấn
18 Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,6614 tấn
19 Bê tông xà dầm, giằng nhà, M200, đá 1x2 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 10,6727 m3
20 Bê tông cột, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 13,1182 m3
21 Ván khuôn cột Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 235,07 m2
22 Cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,3255 tấn
23 Cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1,8052 tấn
24 Cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1,3521 tấn
25 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 27,9989 m3
26 Ván khuôn xà dầm, giằng Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 298,33 m2
27 Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,7688 tấn
28 Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2,2997 tấn
29 Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2,9913 tấn
30 Bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 62,0916 m3
31 Ván khuôn sàn mái Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 594,48 m2
32 Cốt thép sàn mái, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5,7131 tấn
33 Sản xuất xà gồ thép và giằng xà gồ thép Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1,105 tấn
34 Lắp dựng xà gồ thép Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1,105 tấn
35 Sơn sắt thép các loại 3 nước Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 108,9792 m2
36 Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,0483 tấn
37 Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <= 18 m Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,0483 tấn
38 Sản xuất xà gồ thép tráng kẽm mái cầu nối sang nhà cũ Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,0474 tấn
39 Lắp dựng xà gồ thép Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,0474 tấn
40 Sản xuất cột bằng thép hình tráng kẽm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,0711 tấn
41 Lắp dựng cột thép Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,0711 tấn
42 Lợp mái tôn, dày 0,42mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 354,76 m2
43 Máng thoát nước mái hành lang kết nối với nhà cũ Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 6 md
44 Lắp đặt cút nhựa, đường kính d=65mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 400 m
45 Lắp đặt côn nhựa, đường kính d=65mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,09 cái
46 Tấm úp nóc khổ 600 mái nhà chính Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 29,7 md
47 Đinh vít bê tông Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5 kg
48 Bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2,3302 m3
49 Ván khuôn cầu thang thường Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 25,05 m2
50 Cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,2524 tấn
51 Lắp dựng cột thép Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,0711 tấn
52 Bê tông lanh tô, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3,6083 m3
53 Ván khuôn lanh tô Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 71,77 m2
54 Cốt thép lanh tô Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,3639 tấn
55 Lắp dựng lanh tô Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 77 cái
56 Xây tường thẳng bằng gạch BTKN 6,0x10,5x22cm, vữa XM M50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 127,7892 m3
57 Xây cột, trụ bằng gạch BTKN 6,5x10,5x22cm, vữa XM M50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 13,8484 m3
58 Xây bậc cầu thang bằng gạch BTKN 6,5x10,5x22cm, vữa XM M50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1,035 m3
59 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 300x450 mm, vữa mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 598,9295 m2
60 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 323,139 m2
61 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 368,304 m2
62 Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 30,756 m2
63 Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM cát mịn M75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 33,32 m2
64 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 293,5624 m2
65 Trát xà dầm, vữa XM cát mịn M75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 298,3 m2
66 Trát trần, vữa XM cát mịn M75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 599,44 m2
67 Trát gờ chỉ, vữa XM cát mịn mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 129,5 m
68 Trát phào kép, vữa XM cát mịn mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 221,7 m
69 Sản xuất lắp dựng lan can hiên+ cầu thang inoc SUS 304 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 573,566 Kg
70 Lắp dựng lan can inoc Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 43,101 m2
71 Sơn tường,cột ngoài nhà không bả bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 626,149 m2
72 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn , 1 nước lót, 2 nước phủ Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1.320,59 m2
73 Lát nền, sàn bằng gạch ceramic 50x50, vữa mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 415,9843 m2
74 Lát nền, sàn bằng gạch ceramic 30x30 trống trơn, vữa mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 13,832 m2
75 Lát đá granít tự nhiên bậc cầu thang, vữa M75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 27,17 m2
76 Lát đá granít tự nhiên bậc tam cấp, vữa M50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 20,905 m2
77 Đắp nổi trang trí sát mái Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 10 cái
78 Sản xuất cửa sổ hoa sắt vuông đặc 12x12 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1,3081 tấn
79 Lắp dựng hoa sắt cửa Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 57,08 m2
80 Sơn sắt thép các loại 3 nước Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 114,16 m2
81 Sản xuất cửa sổ chớp kính khu WC + Phòng ga Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 15,72 m2
82 SX và LD cửa đi bằng cửa nhôm hệ, loại cửa đi 2 cánh, kính trắng an toàn 6,38 ly (đã bao gồm công lắp đặt và phụ kiện) Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 30,16 m2
83 SX và LD cửa đi bằng cửa nhôm hệ, loại cửa đi 1 cánH, kính trắng an toàn 6,38 ly (đã bao gồm công lắp đặt và phụ kiện) Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 11,43 m2
84 SX và LD cửa sổ bằng cửa nhôm hệ, kính trắng an toàn 6,38 ly (đã bao gồm công lắp đặt và phụ kiện) Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 38,64 m2
85 Lắp dựng cửa nhôm hệ Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 91,27 m2
86 SX và LD vách kính xương nổi hệ DAM (đã bao gồm công lắp đặt và phụ kiện) Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 7,16 m2
87 Lắp dựng vách kính khung nhôm hệ mặt tiền Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 7,16 m2
88 Lát gạch đất nung 30x30 cm, vữa mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 11,088 m2
89 Lắp đặt các loại đèn chống cận ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 32 bộ
90 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5 bộ
91 Lắp đặt đèn ốp trần tương đương Sino VBD1012L Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 8 bộ
92 Lắp đặt quạt trần Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 31 cái
93 Móc treo quạt D14 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 31 cái
94 Lắp công tắc 1 hạt ( gồm mặt và hạt) Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 12 cái
95 Lắp công tắc 2 hạt ( gồm mặt và hạt) Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 16 cái
96 Lắp đặt công tắc đảo chiều ( gồm mặt và hạt) Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2 cái
97 Lắp ổ cắm loại ổ đôi Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 42 cái
98 Lắp đặt aptomat loại 3 pha 100A Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
99 Lắp đặt aptomat loại 2 pha 63A Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2 cái
100 Lắp đặt aptomat loại 1 pha 30A Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5 cái
101 Lắp đặt aptomat loại 1 pha 20A Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 9 cái
102 Dây cáp Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x25+1x16 mm2 ( từ cột đến nhà) Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 90 m
103 Lắp đặt ống ruột gà D16 mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 645 m
104 Lắp đặt ống ruột gà D27mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 245 m
105 Kéo rải Dây cáp Cu/PVC/PVC 2x25mm2 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 30 m
106 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6mm2 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 240 m
107 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm2 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 280 m
108 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 550 m
109 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1.090 m
110 Tủ điện 400X300X150 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
111 Tủ điện 250X200X150 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
112 Con son đỡ dây dẫn 4 sứ Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
113 Sứ A7 + ty Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 cái
114 Đào đất, đất cấp III Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 16,64 m3
115 Đắp đất, độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 16,64 m3
116 Gia công đóng cọc tiếp địa L63x63x6 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 11 cọc
117 Gia công kim thu sét fi14-1,5m Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3 cái
118 Lắp đặt kim thu sét 1,5m Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3 cái
119 Kẹp tiếp địa mạ kẽm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3 Cái
120 Kéo dải thép F10 trên mái Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 55 m
121 Chân bật fi10 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3 m
122 Kéo dải dây tiếp đất F16 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 26 m
123 Hồ lô sứ Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3 Quả
124 Sơn các loại Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 kg
125 Tôn chống dột Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 m2
126 Đo điện trở tiếp địa Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2 Điểm
127 Lắp đặt hộp đựng giấy WC Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2 cái
128 Lắp đặt vòi rửa vệ sinh Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2 cái
129 Lắp đặt chậu xí bệt Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2 bộ
130 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi+vòi chậu + xifon Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 6 bộ
131 Lắp đặt gương soi +kệ kính+ để xà bông Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 6 bộ
132 Lắp đặt thoát sàn Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3 cái
133 Lắp đặt vòi rửa 1 vòi-gắn tường Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5 bộ
134 Lắp đặt chậu rửa inoc 1 hố (cả chậu và phụ kiện) Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 bộ
135 Ống PPR D50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 18 m
136 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi+vòi chậu + xifon Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 6 bộ
137 Ống PPR D32 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 m
138 Ống PPR D25 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 95 m
139 Ống PPR D20 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 40 m
140 Lắp đặt van ren PPR, ĐK <=25mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 8 cái
141 Lắp đặt Tê PPR, D50x50mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
142 Lắp Tê PPR, D50x25 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 cái
143 Tê PPR, ĐK 32mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2 cái
144 Tê PPR, ĐK 25/20mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5 cái
145 Tê ren trong PPR, ĐK 25/20mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 cái
146 Tê PPR, ĐK 20x20mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3 cái
147 Tê PPR ren trong, D20x20mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 12 cái
148 Cút PPR, D50mm 90 độ Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 cái
149 Cút PPR, D50mm; 45 độ Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
150 Cút PPR D25 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 10 cái
151 Cút PPR D20 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5 cái
152 Cút ren trong PPR D20 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5 cái
153 Lắp đặt Rắc co PPR, D50mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
154 Rắc co PPR D32 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2 cái
155 Lắp đặt Côn PPR, D50x32mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
156 Lắp đặt Côn PPR, D50x20mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
157 Côn PPR D32x20 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
158 Côn PPR D25x20 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 6 cái
159 Lắp nút bịt PPR ĐK 32mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
160 Ống PVC D110 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 25 m
161 Ống PVC D90 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 14 m
162 Ống PVC D75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 15 m
163 Ống PVC D60 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 9 m
164 Ống PVC D42 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 7 m
165 Tê PVC D110x110 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3 cái
166 Tê Y PVC D110x110 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2 cái
167 Tê Y PVC D110x60 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3 cái
168 Tê Y cong PVC D110 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 6 cái
169 Tê Y PVC D90x75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5 cái
170 Tê Y PVC D90x60 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 cái
171 Tê Y PVC D75x75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 cái
172 Tê Y PVC D75x42 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 cái
173 Tê Y PVC D60x60 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3 cái
174 Lắp đặt ống kiểm tra, ĐK 110mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
175 Lắp đặt ống kiểm tra, ĐK 90mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
176 Cút PVC D110 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 cái
177 Cút PVC D90 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3 cái
178 Cút PVC D75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5 cái
179 Cút PVC D60 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3 cái
180 Cút PVC D42 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 cái
181 Cút PVC D110 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 cái
182 Cút PVC D90 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 cái
183 Cút PVC D75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5 cái
184 Cút PVC D42 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5 cái
185 Côn PVC D110x75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3 cái
186 Côn PVC D110x60 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
187 Côn PVC D90x60 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
188 Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, ĐK 110mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2 cái
189 Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, ĐK 90mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2 cái
190 Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, ĐK 75mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2 cái
191 Đai vít neo giữ ống các cỡ Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5 bộ
192 Keo dán ống 50Gr Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 Hộp
193 Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 1,5m3 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 bể
194 Máy bơm 750W để bơm lên bồn (hoàn chỉnh cả lắp dựng và phụ kiện) Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1 cái
195 Khoan giếng D48 đất cấp II (Gồm cả vật liệu, NC, MTC hoàn chỉnh) Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 35 m
196 Đào móng, đất cấp II Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 15,3078 m3
197 Bê tông gạch vỡ mác 50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,6378 m3
198 Ván khuôn móng đáy bể Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1,44 m2
199 Cốt thép móng, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,0406 tấn
200 Bê tông móng, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,8459 m3
201 Xây tường thẳng bằng gạch không nung 6,0x10,5x22cm, vữa XM M50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3,9219 m3
202 Láng đáy bể, dày 2,0 cm, vữa XM 75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3,8364 m2
203 Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 16,822 m2
204 Đánh màu thành bể xi măng nguyên chất Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 16,822 m2
205 Ván khuôn tấm mái Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3,04 m2
206 Cốt thép tấm mái Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,0713 tấn
207 Bê tông tấm mái, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,7728 m3
208 Lắp dựng tấm mái Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 10 cái
209 Xi phông sành Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3 cái
210 Đắp đất, độ chặt yêu cầu K=0,85 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4,3583 m3
211 Lắp đặt ống nhựa miệng bát, đường kính ống d=100mm Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 m
212 Đào rãnh, đất C2 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 20,5344 m3
213 Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 6,84 m3
214 Bê tông móng, M150, đá 1x2 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3,4224 m3
215 Bê tông nền, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 6 m3
216 Xây rãnh thoát nước, gạch BTKN 6,0x10,5x22cm, vữa XM M75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5,0094 m3
217 Trát tường ngoài, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 45,54 m2
218 Láng mương cáp, máng rãnh, mương rãnh, dày 1cm, vữa XM 75 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 20,7 m2
219 Bê tông tấm đan, đá 1x2, M200 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 3,312 m3
220 Cốt thép tấm đan Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,2985 tấn
221 Ván khuôn tấm đan Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 20,98 m2
222 Lắp đặt tấm đan Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 0,2098 cái
223 Lắp đặt nội quy, tiêu lệnh PCCC Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4 cái
224 Lắp đặt bình chữa cháy MFZ4 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 14 bình
225 Lắp đặt bình chữa cháy MT3 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 7 bình
226 Giá đặt bình chữa cháy Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 7 giá
B PHÁ DỠ SÂN BT+ BỒN HOA CŨ+ TƯỜNG RÀO CŨ. ĐỔ SÂN BTXM, XÂY DỰNG BỒN HOA , XÂY DỰNG TƯỜNG RÀO NGOÀI NHÀ
1 Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 31,923 m3
2 Tháo dỡ các tấm đan hỏng Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 43 tấm
3 Phá dỡ kết cấu gạch đá Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 14,4479 m3
4 Phá dỡ móng xây gạch Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 5,1761 m3
5 Phá dỡ nền bê tông, bê tông gạch vỡ Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1,8012 m3
6 Bốc xếp vận chuyển các loại phế thải Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 56,6834 m3
7 Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,85 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 18,5 m3
8 Bạt da dứa chống mất nước Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 370 m2
9 Bê tông nền, M200, đá 1x2 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 37 m3
10 Xây gạch BTKN đặc 6x10,5x22, xây tường thẳng, vữa XM mác 50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2,0724 m3
11 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa mác 50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 14,6952 m2
12 Đào móng, đất cấp II Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 6,9868 m3
13 Bê tông móng, đá 2x4, mác 150 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2,1172 m3
14 Xây gạch BTKN đặc 6,5x10,5x22, xây móng, vữa XM mác 50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 7,9964 m3
15 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,85 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 2,2327 m3
16 Xây gạch BTKN đặc 6x10,5x22, xây tường thẳng, vữa XM mác 50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 4,6315 m3
17 Xây gạch BTKN đặc 6x10,5x22, xây cột, trụ, vữa XM mác 50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 1,0422 m3
18 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa mác 50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 112,968 m2
19 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50 Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 14,5684 m2
20 Quét vôi ngoài nhà Theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt 142,068 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->