Gói thầu: Xây dựng

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119631-01
Thời điểm đóng mở thầu 19/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc
Tên gói thầu Xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20200118000
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 210 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 13:49:00 đến ngày 2020-01-19 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 8,790,236,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 100,000,000 VNĐ ((Một trăm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Nền đường
1 Đánh cấp, đất C2 + Vận chuyển 1,81 m3
2 Đào nền đường, đất C2 + Vận chuyển 33,99 m3
3 Đào khuôn đường, đất C2 + Vận chuyển 72,59 m3
4 Đắp đất, độ chặt yêu cầu K = 0,95 (bao gồm cả mua và vận chuyển đất) 289,67 m3
B Mặt đường
1 Bê tông xi măng lề gia cố, mác 250, đá 1x2 49,87 m3
2 Làm móng cấp phối đá dăm 309,02 m3
3 Tưới nhựa dính bám mặt đường, nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5kg/m2 6.381,15 m2
4 Bù vênh bằng BTN C19 dày trung bình 4cm 6.381,15 m2
5 Tưới nhựa dính bám mặt đường, nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5kg/m2 8.656,15 m2
6 Rải thảm lớp BTN chặt C19 dày 7cm 8.656,15 m2
7 Tưới nhựa dính bám mặt đường, nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5kg/m2 8.656,15 m2
8 Rải thảm lớp BTN chặt C12,5 dày 5cm 8.565,15 m2
9 Vận chuyển bê tông nhựa 3.106,05 tấn
C RÃNH XÂY LOẠI 1
1 Làm lớp đá đệm móng 7,428 m3
2 Ván khuôn móng 96,49 m2
3 Bê tông móng, mác 200, đá 1x2 22,45 m3
4 Xây rãnh thoát nước bằng gạch BTKN 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75 52,98 m3
5 Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM M75 240,8 m2
6 Ván khuôn thanh chống 4,9 m2
7 Bê tông thanh chống, mác 250, đá 1x2 0,21 m3
8 Cốt thép thanh chống 0,0457 tấn
9 Lắp đặt thanh chống 35 cái
D RÃNH XÂY LOẠI 2
1 Phá dỡ kết cấu gạch đá + Vận chuyển 227,7 m3
2 Đào rãnh, đất C2 + Vận chuyển 367,97 m3
3 Làm lớp đá đệm móng 11,96 m3
4 Bê tông móng, mác 150, đá 1x2 35,89 m3
5 Xây rãnh thoát nước bằng gạch BTKN 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75 102,85 m3
6 Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM M75 224,4 m2
7 Ván khuôn mũ rãnh 275 m2
8 Bê tông mũ rãnh, mác 200, đá 1x2 22 m3
9 Ván khuôn tấm đan 132 m2
10 Cốt thép tấm đan 2,8451 tấn
11 Bê tông tấm đan, mác 200, đá 1x2 24,75 m3
12 Lắp đặt tấm đan 275 cái
E RÃNH XÂY LOẠI 3
1 Làm lớp đá đệm móng 11,0403 m3
2 Bê tông móng, mác 150, đá 1x2 33,12 m3
3 Xây rãnh thoát nước bằng gạch BTKN 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75 55,836 m3
4 Ván khuôn mũ rãnh 254 m2
5 Bê tông mũ rãnh, mác 200, đá 1x2 20,3 m3
6 Ván khuôn tấm đan 121,8 m2
7 Cốt thép tấm đan 2,6251 tấn
8 Bê tông tấm đan, mác 200, đá 1x2 22,84 m3
9 Lắp đặt tấm đan 254 cái
F NẠO VÉT RÃNH CŨ
1 Đục nhám mặt bê tông 247,22 m2
2 Đào bùn rác + Vận chuyển 63,12 m3
3 Tháo dỡ và lắp đặt tấm đan 496 cái
4 Ván khuôn mũ rãnh 263 m2
5 Bê tông mũ rãnh, mác 200, đá 1x2 31,56 m3
G THAY MỚI TẤM ĐAN
1 Ván khuôn tấm đan 14,4 m2
2 Cốt thép tấm đan 0,3103 tấn
3 Bê tông tấm đan, mác 250, đá 1x2 2,7 m3
4 Lắp đặt tấm đan 30 cái
H GA THU
1 Đào móng, đất C2 16,47 m3
2 Làm lớp đá đệm móng 1,045 m3
3 Ván khuôn móng 2,38 m2
4 Bê tông móng, M150, đá 1x2 1,568 m3
5 Xây hố ga bằng gạch đặc BTKN 6,5x10,5x22cm, VXM M75 3,78 m3
6 Ván khuôn mũ tường hố ga 12,72 m2
7 Bê tông mũ tường hố ga, mác 200, đá 1x2 0,972 m3
8 Trát tường ngoài, dày 1cm, vữa XM M75 12,84 m2
9 Ván khuôn tấm đan 5,64 m2
10 Cốt thép tấm đan 0,1282 tấn
11 Bê tông tấm đan, mác 250, đá 1x2 0,96 m3
12 Lắp đặt tấm đan 14 cái
I CỐNG NGANG ĐƯỜNG
1 Đào mặt đường cũ + Vận chuyển 1,93 m3
2 Đào đất, đất C2 + Vận chuyển 5,32 m3
3 Làm lớp đá đệm móng 0,56 m3
4 Ván khuôn tấm đan 0,42 m2
5 Cốt thép tấm đan 0,1382 tấn
6 Bê tông tấm đan, mác 250, đá 1x2 0,644 m3
7 Lắp đặt tấm đan 7 cái
8 Đắp đất, độ chặt yêu cầu K = 0,95 1,296 m3
9 Làm móng cấp phối đá dăm 1,155 m3
10 Ván khuôn ống cống 30,87 m2
11 Bê tông ống cống, mác 250, đá 1x2 2,226 m3
12 Cốt thép ống cống 0,2983 tấn
13 Lắp đặt cống 1 cấu kiện
14 Đào móng hố ga, đất C2 4,28 m3
15 Làm lớp đá đệm móng 0,35 m3
16 Ván khuôn móng 1,55 m2
17 Bê tông móng, mác 150, đá 1x2 0,523 m3
18 Xây hố ga bằng gạch đặc BTKN 6,5x10,5x22cm, VXM M75 1,18 m3
19 Ván khuôn mũ hố ga 4,24 m2
20 Bê tông mũ tường hố ga, mác 200, đá 1x2 0,324 m3
21 Trát tường ngoài, dày 1cm, vữa XM M75 2,72 m2
22 Ván khuôn tấm đan 1,88 m2
23 Cốt thép tấm đan 0,0601 tấn
24 Bê tông tấm đan, mác 250, đá 1x2 0,32 m3
25 Lắp đặt tấm đan 4 cái
26 Đắp đất, độ chặt yêu cầu K = 0,95 1,53 m3
27 Rải lưới sợi thủy tinh 7 m2
J HỐ GA ĐẤU NỐI MƯƠNG THOÁT
1 Đào móng hố ga, đất C2 2,14 m3
2 Làm lớp đá đệm móng 0,17 m3
3 Ván khuôn móng 0,79 m2
4 Bê tông móng, mác 150, đá 1x2 0,261 m3
5 Xây hố ga bằng gạch đặc BTKN 6,5x10,5x22cm, VXM M75 0,59 m3
6 Ván khuôn mũ hố ga 2,12 m2
7 Bê tông mũ tường hố ga, mác 200, đá 1x2 0,162 m3
8 Trát tường ngoài, dày 1cm, vữa XM M75 1,36 m2
9 Ván khuôn tấm đan 0,94 m2
10 Cốt thép tấm đan 0,0214 tấn
11 Bê tông tấm đan, mác 250, đá 1x2 0,16 m3
12 Lắp đặt tấm đan 2 cái
13 Đắp đất, độ chặt yêu cầu K = 0,95 0,77 m3
K AN TOÀN GIAO THÔNG
1 Sơn tim đường đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, dày sơn 2mm 63,2 m2
2 Sơn gờ giảm tốc bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, dày sơn 5mm 60,65 m2
3 Đào móng cột biển báo, đất C2 1,58 m3
4 Ván khuôn móng 3 m2
5 Bê tông móng, đá 1x2, mác 150 0,7 m3
6 Mua cột biển báo 7,2 m
7 Lắp đặt trụ đỡ biển báo, sắt ống fi 80 2 cái
8 Mua biển tam giác cạnh 70cm 2 cái
9 Lắp đặt biển báo tam giác cạnh 70cm 2 cái
10 Đắp đất, độ chặt yêu cầu K = 0,95 0,86 m3
11 Cột thép hộ lan 21 chiếc
12 Tấm đầu, tấm cuối 4 tấm
13 Tấm sóng 3320x310x3mm 19 tấm
14 Tấm thép đệm 300x70x5mm 21 chiếc
15 Nắp bịt đầu cột D150x2mm 21 chiếc
16 Tiêu phản quang 21 chiếc
17 Bu lông M16x35 126 bộ
18 Bu lông M19x180 21 bộ
19 Đóng cọc hộ lan 42 m
20 Lắp đặt rải phân cách bằng tôn lượn sóng 61 m
21 di chuyển đường nước sạch 496 m
L ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG
1 Cọc tre làm barie 180 m
2 Sơn cọc tiêu màu đỏ, trắng 22,3 m2
3 Đào móng, đất C3 4,8 m3
4 Đắp đất, độ chặt yêu cầu K=0,90 3,9 m3
5 Ván khuôn cọc tiêu 8,4 m2
6 Bê tông cọc tiêu, M150, đá 1x2 3,78 m3
7 Đèn báo ban đêm 6 cái
8 Biển báo công trường, loại KT 1x1,6m 3,2 m2
9 Biển báo công trường, loại KT 0,8x1,4m 2,24 m2
10 Biển báo tam giác cạnh 70cm 4 chiếc
11 Biển báo tròn 2 chiếc
12 Biển báo công trường, loại KT 0,25x120cm 0,6 m2
13 Cột biển báo 25,6 m
14 Lắp dựng cột biển báo 12 cái
15 Cờ hiệu + còi 2 chiếc
16 Bộ bảo hộ lao động 2 bộ
17 Nhân công phân luồng giao thông trong quá trình thi công 1 khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->