Gói thầu: Thi công xây lắp công trình

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200105923-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ
Tên gói thầu Thi công xây lắp công trình
Số hiệu KHLCNT 20191275804
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách tỉnh phân cấp huyện quyết định đầu tư
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 210 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 10:02:00 đến ngày 2020-01-22 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,916,069,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 58,000,000 VNĐ ((Năm mươi tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Nhà học 04 phòng bộ môn
1 Đào móng chiều rộng <=6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,352 100m3
2 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=10mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,27 tấn
3 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=18mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,519 tấn
4 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính >18mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,034 tấn
5 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chổ, ván khuôn thép, ván khuôn móng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,301 100m2
6 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  51,478 m3
7 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  14,779 m3
8 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông đá 4x6 VXM mác 50 - Lót móng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  18,37 m3
9 Xây móng đá hộc chiều dày <=60cm, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  34,537 m3
10 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,309 tấn
11 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,947 tấn
12 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính >18mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,999 tấn
13 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà giằng bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,43 100m2
14 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  14,291 m3
15 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,90 (Đắp đất móng bê tông) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,789 100m3
16 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,90 (Đắp đất móng móng đá) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,66 m3
17 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,90 (Đắp đất tôn nền) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,939 100m3
18 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <=300m, đất cấp III (Tận dụng lượng đất thừa bên san nền) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,074 100m3
19 Xây bậc cấp gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  7,295 m3
20 Xây bạ chân móng gạch thẻ 5x9x20 chiều dầy <=30cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,63 m3
21 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông đá 4x6 mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  24,356 m3
22 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,501 tấn
23 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính <=18mm, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,163 tấn
24 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính >18mm, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,596 tấn
25 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cột bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,919 100m2
26 Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  18,372 m3
27 Xây tường gạch không nung 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy >10cm h<=16m, vữa XM mác 75 (Tường xây T1) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  32,663 m3
28 Xây tường gạch không nung 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy >10cm h<=16m, vữa XM mác 75 (Tường xây T2) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  33,656 m3
29 Xây tường gạch không nung 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy >10cm h<=16m, vữa XM mác 75 (Tường xây tầng mái) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  30,869 m3
30 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy >10cm h<=16m, vữa XM mác 50 (Xây các chi tiết T1) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  8,891 m3
31 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy >10cm h<=16m, vữa XM mác 50 (Xây các chi tiết T2, Mái) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3,732 m3
32 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy <=10cm h<=16m, vữa XM mác 50 (Tường xây 100 T1,T2; Xây các chi tiết) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  8,171 m3
33 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x9x20 h<=4m, vữa XM mác 75 (Bậc cấp cầu thang) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,953 m3
34 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn lanh tô bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,391 100m2
35 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,949 tấn
36 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính >10mm, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,539 tấn
37 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  12,772 m3
38 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cầu thang bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,464 100m2
39 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cầu thang đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,369 tấn
40 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cầu thang đường kính >10mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,217 tấn
41 Bê tông cầu thang thường đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  4,247 m3
42 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  5,684 100m2
43 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,026 tấn
44 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  4,792 tấn
45 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính >18mm, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,187 tấn
46 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  48,616 m3
47 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  6,417 100m2
48 Sản xuất, lắp dựng cốt thép sàn mái đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  5,736 tấn
49 Bê tông sàn mái đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  56,143 m3
50 Lắp dựng dàn giáo ngoài chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  7,425 100m2
51 Xà gồ mạ kẽm C100x50x2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  476 m
52 Thép hộp 30x30x1 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  26 m
53 Lắp dựng xà gồ thép Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,495 tấn
54 Lợp mái tôn kẽm sóng vuông màu đỏ dày 3,5zem Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  4,583 100m2
55 Nắp tôn thang lên mái KT (800x1000)mm, tôn dày 8zem Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2 cái
56 Láng Sê nô, ô văng có đánh màu, dày 3,0cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  84 m2
57 Quét nước ximăng 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  215,894 m2
58 Quét flinkote (SiKa) chống thấm mái, sê nô, ô văng … Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  215,894 m2
59 Đắp phào kép, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  79,8 m
60 Miết mạch tường gạch loại lõm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  117,972 m2
61 Trát gờ chỉ, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  381,455 m
62 Đắp nổi chi tiết lan can VXM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  5,76 m2
63 Lô gô biểu tượng Mica dán tường Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 cái
64 Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng các loại tổ hợp Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3,057 tấn
65 Kính trắng dầy 5mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  87,68 m2
66 Roon cao su cửa Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  842,368 m
67 Bát sắt chẻ đuôi cá 200*50*4 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  200 cái
68 Chốt giữ cửa Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  40 cái
69 Chốt khóa, đóng cửa Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  248 cái
70 Bản lề thép cửa Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  80 cái
71 Tay kéo sắt (ô cửa lật) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  312 cái
72 Đinh vít các loại Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  88
73 Sơn cửa kính 3 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  300,24 m2
74 Khóa cửa treo (Việt Tiệp) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  8 cái
75 Khóa cửa solex Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  8 cái
76 Lắp dựng cửa các loại Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  242,256 m2
77 Vách nhôm kính dày 5ly (khung xương nhôm, kính dày 5 ly, hệ 10cm, lam ri nhôm) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  79,408 m2
78 Trát trụ cột, lam đứng, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  164,006 m2
79 Trát cầu thang chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  40,55 m2
80 Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  521,208 m2
81 Trát trần có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  641,7 m2
82 Trát mái hắt, lam ngang dày 1cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  235,4 m2
83 Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  372,686 m2
84 Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  527,636 m2
85 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  237,08 m2
86 Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  6,758 m2
87 Đắp nổi chi tiết trang trí lam vòm tầng 1 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,8 m2
88 Trát tường ngoài móng dày 2,0cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  41,364 m2
89 Lát nền, sàn bằng gạch Ceramíc 500x500 VXM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  628,765 m2
90 Lát đá bậc tam cấp bằng đá đá granit hồng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  41,58 m2
91 Lát đá bậc cầu thang bằng đá granit màu hồng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  31,492 m2
92 Lan can Tay vịn Inox D76x2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  66 m
93 Lan can Tay vịn Inox D34x2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  16,6 m
94 Lắp dựng lan, cầu thang Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  13,2 m2
95 Bộ chữ "TIÊN HỌC LỄ - HẬU HỌC VĂN" bằng Inox Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 bộ
96 Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1.071,133 m2
97 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1.628,721 m2
98 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=42mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,04 100m
99 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=60mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,066 100m
100 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=60mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,62 100m
101 Lắp đặt côn nhựa miệng bát đường kính 60mm bằng phương pháp dán keo Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  60 Cái
102 Đai giữ ống thoát nước (Đai giữ ống CK 1m) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  70 Cái
103 Cầu lưới chắn rác Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  20 Cái
104 Lắp đặt dây dẫn CVV 2x25 mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  140 m
105 Lắp đặt dây dẫn CVV 2x16 mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  5 m
106 Lắp đặt dây dẫn CV 1x16 mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  25 m
107 Lắp đặt dây dẫn CV 1x10 mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  155 m
108 Lắp đặt dây dẫn CV 1x6 mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  60 m
109 Lắp đặt dây dẫn CV 1x4 mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  650 m
110 Lắp đặt dây dẫn CV 1x2,5 mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1.250 m
111 Lắp đặt dây dẫn CV 1x1,5 mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  820 m
112 Lắp đặt automat loại 1 pha, cường độ dòng điện ≤100A Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 cái
113 Lắp đặt automat loại 1 pha, cường độ dòng điện ≤50A Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  28 cái
114 Lắp đặt bộ đèn chiếu sáng lớp học: FS/40/36 x 2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  32 bộ
115 Lắp đặt bộ đèn chiếu sáng bảng: FS/40/36 x 1 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  8 bộ
116 Lắp đặt bộ đèn Led Tube 1,2m/18W Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 bộ
117 Lắp đặt bộ đèn LED ốp trần D255mm/10W Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  20 bộ
118 Lắp đặt đèn pha Led 150W Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2 bộ
119 Lắp đặt tường cầu thang Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 bộ
120 Lắp đặt công tắc đơn 1 chiều Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  22 cái
121 Lắp đặt công tắc đơn đảo chiều Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2 cái
122 Lắp đặt ổ cắm đôi 3 cực Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  102 cái
123 Quạt đảo trần (cả hôp số điều khiển) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  16 cái
124 Lắp đặt bảng điện + đế âm loại đơn Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  10 hộp
125 Lắp đặt bảng điện + đế âm loại đôi Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  25 hộp
126 Hộp lắp ổ cắm nổi loại đôi Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  96 hộp
127 Lắp đặt ống gen đàn hồi D16 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  550 m
128 Lắp đặt ống gen đàn hồi D32 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  70 m
129 Lắp đặt ống luồn dây tròn D20 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  130 m
130 Lắp đặt ống luồn dây tròn D25 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  160 m
131 Lắp đặt tủ điện. KT (300x400x200)mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2 tủ
132 Lắp đặt tủ âm tường chứa 8-10 CB Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 tủ
133 Lắp đặt hộp nối dây Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  16 hộp
134 Vật tư phụ (Cùm, kẹp, khóa néo đỡ dây…) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1
135 Đào mương tiếp địa, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  13,2 m3
136 Gia công và đóng cọc tiếp đất mạ đồng D16, L=2,4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  10 cọc
137 Cáp đồng trần M50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  35 m
138 Lắp đặt hộp nối đất và kiểm tra KT (250x150) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 hộp
139 Hóa chất giảm điện trở Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2 bao
140 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,85 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,132 100m3
141 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3,6 m3
142 Đắp cát móng đường ống Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,8 m3
143 Đắp đất mương chôn ống, độ chặt K=0,90 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,8 m3
144 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=27mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,45 100m
145 Lắp đặt co nhựa PVC, đường kính 27mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  5 cái
146 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=27mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,35 100m
147 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=34mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,1 100m
148 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=60mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,25 100m
149 Lắp đặt co nhựa PVC, đường kính 27mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  5 cái
150 Lắp đặt co nhựa răng trong PVC, đường kính 27/21mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  7 cái
151 Lắp đặt co nhựa PVC, đường kính 34mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3 cái
152 Lắp đặt co nhựa PVC, đường kính 34/27mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 cái
153 Lắp đặt co nhựa PVC, đường kính 60mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  5 cái
154 Lắp đặt tê nhựa PVC, đường kính 27mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  6 cái
155 Lắp đặt tê nhựa PVC, đường kính 60mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  25 cái
156 Van xã D34 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 cái
157 Lắp đặt bồn chứa nước bằng Inox dung tích 1m3 loại nằm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 bể
158 Lắp đặt van phao đóng ngắt Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 bộ
159 Gia công và đóng cọc tiếp đất mạ đồng D16-L=2.4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  10 cọc
160 Kéo rải cáp đồng trần 50mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  35 m
161 Kéo rải cáp đồng bọc Cu/PVC 50mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  30 m
162 Cáp lụa D4 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  40 m
163 Tăng đơ Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  6 cái
164 Hộp đo kiểm tra điện trở nối đất KT (250x150) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 hộp
165 Kim thu sét STORMASTER, Rbv = 71m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 kim
166 Trụ đỡ kim thu sét D49/42, L=5m, sơn chống rỉ + đế trụ Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 trụ
167 Hóa chất giảm điện trở TERAFILL (bao 12kg) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2 bao
168 Vật liệu phụ: Bulong, vít, ống, cáp neo….. Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1
169 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  13,2 m3
170 Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt K=0,85 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,132 100m3
171 Router Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 bộ
172 Switch 48 ports Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 bộ
173 Node mạng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  47 cái
174 Lắp đặt dây Cat 5e Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  620 m
175 Lắp đặt ống nhựa luồn cứng D32 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  135 m
176 Vật tư phụ (Giá đỡ Router, Switch….) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1
177 Đào đất Giếng thấm rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  8,929 m3
178 Bê tông đá 4x6 Mác 50 - Lót móng thành giếng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,098 m3
179 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,678 m3
180 Trát thành trong Giếng thấm dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3,14 m2
181 Quét nước ximăng 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3,14 m2
182 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tấm đan đúc sẵn Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,011 tấn
183 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép bê tông đúc sẵn nắp đan Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,004 100m2
184 Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô... đúc sẵn đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,133 m3
185 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng >250kg, vữa XM mác 100 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 cái
186 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,85 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,228 m3
B Kè mái taluy đan BTCT kết hợp trồng cỏ
1 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  22,851 m3
2 Đào rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  23,523 m3
3 Bê tông lót đá 4x6 VXM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,688 m3
4 Xây móng đá hộc chiều dày <=60cm, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  20,634 m3
5 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,90 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,445 m3
6 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép bê tông đúc sẵn nắp đan Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,055 100m2
7 Sản xuất bê tông tấm đan đúc sẵn đá 1x2, vữa BT mác 150 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  4,755 m3
8 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=50kg, vữa XM mác 100 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  743 cái
9 Sản xuất, lắp dựng cốt thép đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,726 tấn
10 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn giằng kè bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,419 100m2
11 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  6,146 m3
12 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  35,947 m2
13 Quét nước ximăng 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  35,947 m2
14 Trồng cỏ Lạc Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,52 100m2
C Đào san hạ nền
1 Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110CV, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  12,49 100m3
2 San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9T, độ chặt K=0,85 (Tận dụng đất đào) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,362 100m3
3 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <=1000m, đất cấp III (Vận chuyển đất đi đổ 1km đầu) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  9,958 100m3
4 Vận chuyển tiếp cự ly <=4km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III (Vận chuyển đất đi đổ 1km tiếp theo) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  9,958 100m3
D Sân bê tông
1 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  4,922 m3
2 Lớp bêtông lót móng đá 40x60 VXM#50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,712 m3
3 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3,37 m3
4 Lớp bêtông lót móng sân đá 40x60 VXM#50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  43,92 m3
5 Bê tông nền sân đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  38,43 m3
6 Làm khe co giãn chống nứt Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  36,6 10m
7 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,85 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,846 m3
8 Trát tường móng chiều dày trát 1,5 cm bằng VXM#75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  37,45 m2
9 Quét nước ximăng 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  37,45 m2
E Mương thoát nước mặt
1 Đào mương rộng <=6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,362 100m3
2 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông đá 4x6 VXM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  5,534 m3
3 Xây móng đá hộc chiều dày <=60cm, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3,808 m3
4 Xây mương gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy >10cm, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  8,123 m3
5 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép bê tông đúc sẵn nắp đan, tấm chớp Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,142 100m2
6 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tấm đan đúc sẵn Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,119 tấn
7 Sản xuất song thép thoát nước mặt Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,316 tấn
8 Sơn song thép 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  8,064 m2
9 Lắp đặt cấu kiện thép, trọng lượng một cấu kiện ≤10 kg Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,316 tấn
10 Sản xuất bê tông tấm đan đúc sẵn đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,688 m3
11 Trát tường ngoài dày 2,0cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  75,533 m2
12 Láng mương cáp, mương rãnh dày 1cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  42,324 m2
13 Quét nước ximăng 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  117,857 m2
14 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=250kg, vữa XM mác 100 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  52 cái
15 Đắp đất mương thoát nước, độ chặt K=0,85 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3,178 m3
F Tháo dỡ nhà vệ sinh + kè đá
1 Tháo dỡ mái tôn cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  54 m2
2 Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,3 m3
3 Tháo dỡ cửa Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  15,2 m2
4 Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  23,891 m3
5 Phá dỡ gạch đá bằng búa căn Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  11,353 m3
6 Đào xúc xà bần đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110CV Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,352 100m3
7 Vận chuyển xà bần bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <=1000m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,352 100m3
8 Vận chuyển tiếp cự ly <=4km bằng ôtô tự đổ 5T (Vận chuyển đất đi đổ 2km tiếp theo) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,352 100m3
G Nhà vệ sinh
1 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  13,17 m3
2 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông đá 4x6 VXM mác 50 - Lót móng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,851 m3
3 Xây móng đá hộc chiều dày <=60cm, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  10,503 m3
4 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, trụ cấy đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,06 tấn
5 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, trụ cấy đường kính <=18mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,353 tấn
6 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà giằng bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,225 100m2
7 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,246 m3
8 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,90 (Đắp đất móng móng đá) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,18 m3
9 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,90 (Đắp đất tôn nền) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,052 100m3
10 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông đá 4x6 mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,618 m3
11 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cột bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,144 100m2
12 Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,72 m3
13 Xây tường gạch không nung 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 75 (Tường xây 200) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  16,308 m3
14 Xây tường gạch không nung 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 75 (Tường xây 85) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3,215 m3
15 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn lanh tô bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,147 100m2
16 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,074 tấn
17 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,73 m3
18 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,453 100m2
19 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,066 tấn
20 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,4 tấn
21 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3,294 m3
22 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,75 100m2
23 Sản xuất, lắp dựng cốt thép sàn mái đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,684 tấn
24 Bê tông sàn mái đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  6 m3
25 Lắp dựng dàn giáo ngoài chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,905 100m2
26 Láng Sê nô, ô văng có đánh màu, dày 3,0cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  75 m2
27 Quét nước ximăng 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  105,564 m2
28 Quét flinkote (SiKa) chống thấm mái, sê nô, ô văng … Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  105,564 m2
29 Miết mạch tường gạch loại lõm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  89,1 m2
30 Trát gờ chỉ, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  35 m
31 Cửa nhôm kính dày 5ly (khung xương nhôm, kính dày 5 ly, hệ 7cm, lam ri nhôm) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  14,72 m2
32 Lắp dựng cửa các loại Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  14,72 m2
33 Trát trụ cột, lam đứng, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  6 m2
34 Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  45,264 m2
35 Trát trần có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  66,74 m2
36 Trát mái hắt, lam ngang dày 1cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  14,7 m2
37 Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  64,8 m2
38 Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  78,214 m2
39 Trát tường ngoài móng dày 2,0cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  5,4 m2
40 Lát nền, sàn bằng gạch chống trượt 300x300mm VXM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  36,831 m2
41 Công tác ốp gạch Ceramic vào tường KT 250x400mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  86,136 m2
42 Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  162,184 m2
43 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  118,934 m2
44 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=42mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,032 100m
45 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=60mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,021 100m
46 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=60mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,128 100m
47 Lắp đặt côn nhựa miệng bát đường kính 60mm bằng phương pháp dán keo Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  8 Cái
48 Đai giữ ống thoát nước (Đai giữ ống CK 1m) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  8 Cái
49 Cầu lưới chắn rác Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  4 Cái
50 Lắp đặt bộ đèn Led Tube 1,2m/18W Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2 bộ
51 Lắp đặt bộ đèn Led Tube 0,6m/9W Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  4 bộ
52 Lắp đặt công tắc đơn 1 chiều Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  4 cái
53 Lắp đặt hộp nối dây Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 hộp
54 Lắp đặt bảng điện + đế âm loại đôi Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2 hộp
55 Lắp đặt dây dẫn CV 1x1,5 mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  50 m
56 Lắp đặt ống gen đàn hồi D16 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  20 m
57 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=27mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,68 100m
58 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=34mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,05 100m
59 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=60mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,18 100m
60 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=90mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,25 100m
61 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đk=114mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,35 100m
62 Lắp đặt co nhựa PVC, đường kính 27mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,2 cái
63 Lắp đặt co nhựa răng trong PVC, đường kính 27/21mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  7 cái
64 Lắp đặt co nhựa PVC, đường kính 60mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  5 cái
65 Lắp đặt co nhựa PVC, đường kính 90mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  5 cái
66 Lắp đặt co nhựa PVC, đường kính 114mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  7 cái
67 Lắp đặt tê nhựa PVC, đường kính 27mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  12 cái
68 Lắp đặt tê nhựa PVC, đường kính 60mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  6 cái
69 Lắp đặt tê nhựa PVC, đường kính 90mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2 cái
70 Lắp đặt Y nhựa PVC, đường kính 114mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  6 cái
71 Lắp đặt lơi nhựa PVC, đường kính 114mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2 cái
72 Lắp đặt bệ xí xổm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  8 bộ
73 Lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  8 cái
74 Lắp đặt Lavabo sứ trắng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3 bộ
75 Dây cấp Lavabo Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3 cái
76 Lắp đặt vòi Lavabo Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3 bộ
77 Lắp đặt bộ xả Lavabo Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3 bộ
78 Lắp đặt kệ kính Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3 cái
79 Lắp đặt gương soi Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3 cái
80 Lắp đặt kệ đựng xà bông Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3 cái
81 Lắp đặt âu tiểu nam (bao gồm van xả + bộ xả) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  4 bộ
82 Vách ngăn bằng sứ ngăn tiểu Nam Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3 cái
83 Lắp đặt Rumine D21 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2 bộ
84 Lắp đặt phễu thu D120 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  10 cái
85 Lắp đặt van khóa D27 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  8 cái
86 Lắp đặt van khóa D34 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 cái
87 Lắp đặt bể chứa nước bằng inox dung tích 1m3 loại nằm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 bể
88 Lắp đặt van phao đóng ngắt Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 bộ
89 Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp 3 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,303 100m3
90 Bê tông đá 4x6 VXM Mác 50 - Lót móng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,646 m3
91 Xây hầm tự hoại bằng đá hộc chiều dày <=60cm, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  9,135 m3
92 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,092 m3
93 Láng nền hầm BTH có đánh màu, dày 3,0cm, vữa XM M75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  9,82 m2
94 Trát tường HTH dày 2 cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  27,45 m2
95 Quét nước ximăng 2 nước - Tường HTH Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  27,45 m2
96 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép bê tông đúc sẵn nắp đan, tấm chớp Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,084 100m2
97 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn đúc sẵn Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,233 tấn
98 Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô... đúc sẵn đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,606 m3
99 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng >250kg, vữa XM mác 100 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  9 cái
100 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=100kg, vữa XM mác 100 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2 cái
101 Láng nắp đan HTH không đánh mầu, dày 2,0 cm, VXM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  16,02 m2
102 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,85 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  2,802 m3
103 Đào đất Giếng thấm rộng <=1 m, sâu >1 m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  8,929 m3
104 Bê tông đá 4x6 Mác 50 - Lót móng thành giếng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,098 m3
105 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,678 m3
106 Trát thành trong Giếng thấm dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3,14 m2
107 Quét nước ximăng 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  3,14 m2
108 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn đúc sẵn Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,011 tấn
109 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép bê tông đúc sẵn nắp đan, tấm chớp Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,004 100m2
110 Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô... đúc sẵn đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,133 m3
111 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng >250kg, vữa XM mác 100 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 cái
112 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,85 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,228 m3
H Cải tạo kè đá
1 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  6,51 m3
2 Bê tông lót đá 4x6 VXM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1,672 m3
3 Xây móng đá hộc chiều dày <=60cm, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  18,535 m3
4 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,90 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,806 m3
5 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  9,104 m3
6 Sản xuất, lắp dựng cốt thép giằng kè đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,027 tấn
7 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn giằng kè bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,046 100m2
8 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  0,69 m3
9 Cạo bỏ, vệ sinh mặt kè đá hiện trạng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  12,507 m2
10 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  40,918 m2
11 Trát bậc cấp chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  58,2 m2
12 Quét nước ximăng 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  99,118 m2
I CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V  1 khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->