Gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200130656-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và tái định cư huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La
Tên gói thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT 20200118113
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhân dân đóng góp
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 240 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 10:30:00 đến ngày 2020-01-22 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,125,913,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 25,000,000 VNĐ ((Hai mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Nhà số 01 Phòng học
1 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m,sâu >1m, đất cấp III TCVN 4447:2012 công tác đất: thi công và nghiệm thu 18,56 m3
2 Đào móng băng rộng <=3, sâu <=1m, đất C3 TCVN 4447:2012 công tác đất: thi công và nghiệm thu 53,1786 m3
3 Bê tông lót móng chiều rộng <=250 cm, đá 4x6 M100 - độ sụt 2 - 4cm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 8,5421 m3
4 Bê tông nền đá 2x4, vữa BT mác 150 TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 20,7486 m3
5 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 200 TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 2,8105 m3
6 Ván khuôn móng - móng vuông, chữ nhật TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,086 100m2
7 Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,4556 m3
8 Ván khuôn cột cột vuông, chữ nhật TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,0675 100m2
9 Cốt thép móng đường kính cốt thép <=10 mm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,0188 tấn
10 Cốt thép móng đường kính cốt thép <=18 mm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,174 tấn
11 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 4,974 m3
12 Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,2444 tấn
13 Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,7699 tấn
14 Ván khuôn xà dầm, giằng TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,4521 100m2
15 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,90 TCVN 4447:2012 công tác đất: thi công và nghiệm thu 0,5602 100m3
16 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,90 TCVN 4447:2012 công tác đất: thi công và nghiệm thu 32,0736 m3
17 Xây móng đá hộc chiều dày <=60cm, vữa XM mác 75 TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá 14,57 m3
18 Xây móng đá hộc chiều dày >60cm, vữa XM mác 75 TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá 25,2875 m3
19 Xây gạch không nung Kt:6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50 (Vữa xi măng PC30) TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá 6,7248 m3
20 Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài chiều dày trát 1,0cm, vữa XM mác 50 (ĐM1264/2017, ĐG1849/2019) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 13,806 m2
21 Láng hè dày 3cm, vữa XM mác 75 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 67,4438 m2
22 Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,8712 m3
23 Ván khuôn cột cột vuông, chữ nhật TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,1584 100m2
24 Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,0234 tấn
25 Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,113 tấn
26 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 5,8473 m3
27 Ván khuôn xà dầm, giằng TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,8029 100m2
28 Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,4104 tấn
29 Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 1,6999 tấn
30 Bê tông sàn mái, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 21,0818 m3
31 Ván khuôn sàn mái, lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan sàn, mái TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 1,9283 100m2
32 Cốt thép sàn mái đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=16 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 1,9043 tấn
33 Sản xuất, lắp dựng cốt thép sàn mái đường kính >10mm, chiều cao <=16m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,3074 tấn
34 Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,8076 m3
35 Ván khuôn sàn mái, lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,1378 100m2
36 Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,0093 tấn
37 Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính cốt thép >10mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,0691 tấn
38 Xây tường thẳng bằng gạch không nung chiều dày <= 33cm chiều cao <=4 m, VXM cát mịn M50 - độ lớn ML > 2 TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá 33,7386 m3
39 Xây tường thẳng bằng gạch không nung chiều dày <= 11cm chiều cao <=4 m, VXM cát mịn M50 - độ lớn ML > 2 TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá 3,1185 m3
40 Xây cột, trụ gạch không nung h <=4m, vữa XM mác 50 TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá 0,3388 m3
41 Sản xuất xà gồ thép TCXDVN : 170: 2007 Kết cấu thép 0,9861 tấn
42 Lắp dựng xà gồ thép TCXDVN : 170: 2007 Kết cấu thép 0,986 tấn
43 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu 69,1968 m2
44 Lợp máI, che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ TCVN 8053:2009 Tấm lợp dạng sóng yêu cầu và lắp đặt 2,1059 100m2
45 Tôn úp nóc TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 41,336 m
46 Hoa sắt trang trí + Lan can (đã bao gồm cả sơn + lắp dựng) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 370,5367 kg
47 Vít nở TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 50 cái
48 Khuôn cửa đi cửa kép sơn tĩnh điện (đã bao gồm công lắp dựng) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 36 m2
49 Khuôn cửa sổ cửa kép sơn tĩnh điện (đã bao gồm công lắp dựng) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 99,84 m2
50 Cửa đi thép pa nô kính (đã gồm công lắp dựng) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 12,96 m2
51 Cửa sổ thép kính (đã gồm công lắp dựng) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 25,08 m2
52 Cửa sổ chớp tôn (đã gồm công lắp dựng) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 16,72 m2
53 Sản xuất hoa sắt cửa TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 248,374 kg
54 Lắp dựng hoa sắt cửaVXM75 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 24,104 m2
55 Khoá cửa+chốt cửa (Khoá chuỳ) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4 bộ
56 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 16,24 m2
57 Trát xà dầm, vữa XM mác 75 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 41,3356 m2
58 Trát trần, vữa XM mác 75 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 195,248 m2
59 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 204,05 m2
60 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 125,8049 m2
61 Kẻ chỉ lõm TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 66 m
62 Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 146,2808 m2
63 Lát đá bậc tam cấp bằng đá granit tự nhiên TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 13,86 m2
64 Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 60x240mm TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4,6512 m2
65 Bả bằng bột Jajynic vào tường TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 329,855 m2
66 Bả bằng bột Jajynic vào cột, dầm, trần TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 252,824 m2
67 Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 125,805 m2
68 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 1 nước phủ TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 456,874 m2
69 Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn Joton TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 3,422 m2
70 Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <=16m TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 2,1254 100m2
71 Lắp đặt dây cáp CU/XLPE/PVC 2x6mm2 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 50 m
72 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x6 mm2 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 15 m
73 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x4 mm2 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 50 m
74 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x1,5 mm2 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 200 m
75 Lắp đặt dây đơn, tiết diện 1x6mm2 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 15 m
76 Lắp đặt dây đơn, tiết diện 1x4mm2 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 50 m
77 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đk ống <=27mm TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 170 m
78 Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 12 bộ
79 Lắp đặt đèn sát trần có chụp TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 2 bộ
80 Lắp đặt quạt treo tường TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4 cái
81 Lắp đặt quạt ốp trần TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 8 cái
82 Lắp đặt ổ cắm đôi (gồm mặt+đế...) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4 cái
83 Lắp đặt automat loại 1 pha, cường độ dòng điện ≤50A TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 3 cái
84 Lắp đặt automat loại 1 pha, cường độ dòng điện ≤10A TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 3 cái
85 Lắp đặt công tắc 1 hạt (gồm mặt, đế âm, hạt công tắc...) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 2 cái
86 Lắp đặt công tắc 2 hạt (gồm mặt, đế âm, hạt công tắc...) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 2 cái
87 Bộ điều tốc quạt (gồm mặt 1 lỗ, đế âm, chiết áp đôi...) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4 cái
88 Tủ điện tầng 200x300 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 1 cái
89 Vít nở TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 100 cái
90 Băng dính điện TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 5 cuộn
91 Lắp đặt hộp nối , hộp phân dây, hộp công tác, hộp cầu chì, hộp automat, kích thước hộp <= 150x150mm TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 2 hộp
92 Bảng nội quy, tiêu lệnh chữa cháy TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật 1 cái
93 Bình chữa cháy MFZ4 TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật 3 bình
94 Gia công và đóng cọc chống sét TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật 2 cọc
95 Dây tiếp địa CU M50 TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật 7 m
96 Băng đồng TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật 3 m
97 Cọc tiếp địa L63x63x6 L=2.5m TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật 8 cái
98 Kéo rải dây chống sét dưới mương đất loại dây thép D =12mm TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật 50 m
99 Kéo rải dây chống séttheo tường, cột và mái nhà loại dây thép D =10mm TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật 75 m
100 Quả hồ lô màu đỏ TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật 4 cái
101 Gia công kim thu sét có chiều dài 1m TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật 4 cái
102 Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 1m TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật 4 cái
103 Miếng chì D100mm dày 5mm TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật 4 cái
104 Kẹp kiểm tra TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật 4 bộ
105 Thép D10 TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật 16 cái
B HẠNG MỤC: HẠNG MỤC PHỤ TRỢ
1 Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp III TCVN 4447:2012 công tác đất: thi công và nghiệm thu 192,864 m3
2 Đắp cát nền móng công trình TCVN 4447:2012 công tác đất: thi công và nghiệm thu 6,027 m3
3 Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy >60 cm, vữa XM mác 75 (Vữa xi măng PC30) TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá 96,432 m3
4 Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, cao >2 m,, vữa XM mác 75 (Vữa xi măng PC30) TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá 126,9442 m3
5 Ống thoát nước PVC f90 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 52 m
6 Đắp cát nền móng công trình TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 51,9 m3
7 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 200 (Vữa xi măng PC40) TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 51,9 m3
8 Bê tông trụ rào, đá 1x2, cao <=4 m, mác 200 TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,9979 m3
9 Cốt thép trụ rào đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <= 4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,1087 tấn
10 Ván khuôn gỗ trụ rào TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,3326 100m2
11 Sản xuất thép L V30*30*3 TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 342,342 kg
12 Sản xuất hàng rào lưới thép TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 122,1 m2
13 Lắp dựng hàng rào B40 TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 122,1 m2
C NHÀ SỐ 02 Phòng chức năng
1 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m,sâu >1m, đất cấp III TCVN 4447:2012 công tác đất: thi công và nghiệm thu 18,56 m3
2 Đào móng băng rộng <=3, sâu <=1m, đất C3 TCVN 4447:2012 công tác đất: thi công và nghiệm thu 53,1786 m3
3 Bê tông lót móng chiều rộng <=250 cm, đá 4x6 M100 - độ sụt 2 - 4cm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 8,5421 m3
4 Bê tông nền đá 2x4, vữa BT mác 150 TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 20,7486 m3
5 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 200 TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 2,8105 m3
6 Ván khuôn móng - móng vuông, chữ nhật TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,086 100m2
7 Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,4556 m3
8 Ván khuôn cột cột vuông, chữ nhật TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,0675 100m2
9 Cốt thép móng đường kính cốt thép <=10 mm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,0188 tấn
10 Cốt thép móng đường kính cốt thép <=18 mm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,174 tấn
11 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 4,974 m3
12 Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,2444 tấn
13 Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,7699 tấn
14 Ván khuôn xà dầm, giằng TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,4521 100m2
15 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,90 TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,5602 100m3
16 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,90 TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 32,0736 m3
17 Xây móng đá hộc chiều dày <=60cm, vữa XM mác 75 TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá 14,57 m3
18 Xây móng đá hộc chiều dày >60cm, vữa XM mác 75 TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá 25,2875 m3
19 Xây gạch không nung Kt:6.5x12x25, xây tường, chiều dầy <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50 (Vữa xi măng PC30) TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá 6,7248 m3
20 Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài chiều dày trát 1,0cm, vữa XM mác 50 (ĐM1264/2017, ĐG1849/2019) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 13,806 m2
21 Láng hè dày 3cm, vữa XM mác 75 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 67,4438 m2
22 Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,8712 m3
23 Ván khuôn cột cột vuông, chữ nhật TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,1584 100m2
24 Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,0234 tấn
25 Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,113 tấn
26 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 5,8473 m3
27 Ván khuôn xà dầm, giằng TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,8029 100m2
28 Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,4104 tấn
29 Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 1,6999 tấn
30 Bê tông sàn mái, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 21,0818 m3
31 Ván khuôn sàn mái, lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan sàn, mái TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 1,9283 100m2
32 Cốt thép sàn mái đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=16 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 1,9043 tấn
33 Sản xuất, lắp dựng cốt thép sàn mái đường kính >10mm, chiều cao <=16m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,3074 tấn
34 Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,8076 m3
35 Ván khuôn sàn mái, lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,1378 100m2
36 Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,0093 tấn
37 Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính cốt thép >10mm chiều cao <=4 m TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 0,0691 tấn
38 Xây tường thẳng bằng gạch không nung chiều dày <= 33cm chiều cao <=4 m, VXM cát mịn M50 - độ lớn ML > 2 TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá 33,7386 m3
39 Xây tường thẳng bằng gạch không nung chiều dày <= 11cm chiều cao <=4 m, VXM cát mịn M50 - độ lớn ML > 2 TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá 3,1185 m3
40 Xây cột, trụ gạch không nung h <=4m, vữa XM mác 50 TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá 0,3388 m3
41 Sản xuất xà gồ thép TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 0,9861 tấn
42 Lắp dựng xà gồ thép TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 0,986 tấn
43 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 69,1968 m2
44 Lợp máI, che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 2,1059 100m2
45 Tôn úp nóc TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 41,336 m
46 Hoa sắt trang trí + Lan can (đã bao gồm cả sơn + lắp dựng) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 370,5367 kg
47 Vít nở TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 50 cái
48 Khuôn cửa đi cửa kép sơn tĩnh điện (đã bao gồm công lắp dựng) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 36 m2
49 Khuôn cửa sổ cửa kép sơn tĩnh điện (đã bao gồm công lắp dựng) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 99,84 m2
50 Cửa đi thép pa nô kính (đã gồm công lắp dựng) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 12,96 m2
51 Cửa sổ thép kính (đã gồm công lắp dựng) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 25,08 m2
52 Cửa sổ chớp tôn (đã gồm công lắp dựng) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 16,72 m2
53 Sản xuất hoa sắt cửa TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 248,374 kg
54 Lắp dựng hoa sắt cửaVXM75 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 24,104 m2
55 Khoá cửa+chốt cửa (Khoá chuỳ) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4 bộ
56 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 16,24 m2
57 Trát xà dầm, vữa XM mác 75 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 41,3356 m2
58 Trát trần, vữa XM mác 75 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 195,248 m2
59 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 204,05 m2
60 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 125,8049 m2
61 Kẻ chỉ lõm TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 66 m
62 Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 146,2808 m2
63 Lát đá bậc tam cấp bằng đá granit tự nhiên TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 13,86 m2
64 Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 60x240mm TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4,6512 m2
65 Bả bằng bột Jajynic vào tường TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 329,855 m2
66 Bả bằng bột Jajynic vào cột, dầm, trần TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 252,824 m2
67 Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 125,805 m2
68 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 1 nước phủ TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 456,874 m2
69 Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn Joton TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 3,422 m2
70 Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <=16m TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 2,1254 100m2
71 Lắp đặt dây cáp CU/XLPE/PVC 2x6mm2 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 50 m
72 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x6 mm2 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 15 m
73 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x4 mm2 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 50 m
74 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x1,5 mm2 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 200 m
75 Lắp đặt dây đơn, tiết diện 1x6mm2 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 15 m
76 Lắp đặt dây đơn, tiết diện 1x4mm2 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 50 m
77 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đk ống <=27mm TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 170 m
78 Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 12 bộ
79 Lắp đặt đèn sát trần có chụp TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 2 bộ
80 Lắp đặt quạt treo tường TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4 cái
81 Lắp đặt quạt ốp trần TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 8 cái
82 Lắp đặt ổ cắm đôi (gồm mặt+đế...) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4 cái
83 Lắp đặt automat loại 1 pha, cường độ dòng điện ≤50A TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 3 cái
84 Lắp đặt automat loại 1 pha, cường độ dòng điện ≤10A TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 3 cái
85 Lắp đặt công tắc 1 hạt (gồm mặt, đế âm, hạt công tắc...) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 2 cái
86 Lắp đặt công tắc 2 hạt (gồm mặt, đế âm, hạt công tắc...) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 2 cái
87 Bộ điều tốc quạt (gồm mặt 1 lỗ, đế âm, chiết áp đôi...) TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4 cái
88 Tủ điện tầng 200x300 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 1 cái
89 Vít nở TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 100 cái
90 Băng dính điện TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 5 cuộn
91 Lắp đặt hộp nối , hộp phân dây, hộp công tác, hộp cầu chì, hộp automat, kích thước hộp <= 150x150mm TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 2 hộp
92 Bảng nội quy, tiêu lệnh chữa cháy TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 1 cái
93 Bình chữa cháy MFZ4 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 3 bình
94 Gia công và đóng cọc chống sét TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 2 cọc
95 Dây tiếp địa CU M50 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 7 m
96 Băng đồng TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 3 m
97 Cọc tiếp địa L63x63x6 L=2.5m TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 8 cái
98 Kéo rải dây chống sét dưới mương đất loại dây thép D =12mm TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 50 m
99 Kéo rải dây chống séttheo tường, cột và mái nhà loại dây thép D =10mm TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 75 m
100 Quả hồ lô màu đỏ TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4 cái
101 Gia công kim thu sét có chiều dài 1m TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4 cái
102 Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 1m TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4 cái
103 Miếng chì D100mm dày 5mm TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4 cái
104 Kẹp kiểm tra TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 4 bộ
105 Thép D10 TCVN 9377-:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 16 cái
D HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 Khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->