Gói thầu: Thi công xây dựng

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124876-00
Thời điểm đóng mở thầu 11/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý Dự án Hạ tầng 2 – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
Tên gói thầu Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20191276881
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn tái đầu tư và vốn vay
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-21 13:37:00 đến ngày 2020-02-11 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 549,659,131 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 8,000,000 VNĐ ((Tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Sản xuất cột anten dây co
1 Sản xuất thân cột anten (trừ bu lông) Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1,456 tấn
2 Mạ kẽm nhúng nóng thân cột Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1.456 kg
3 Dây co cáp thép D.12 loại 1x19 mạ kẽm nhúng nóng, lực kéo đứt 12T (bán kính neo 10m) Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 385,59 m
4 Khóa cáp D.12 (loại 4 ê cu khóa) Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 180 cái
5 Ma ní D.18 chốt khóa 20 (loại có ê cu khóa) Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 30 cái
6 Đệm cáp D.12 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 30 cái
7 Tăng đơ D.22 dài 600mm (tăng đơ sản xuất theo thiết kế, mạ kẽm nhúng nóng) Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 30 cái
8 Sản xuất cầu cáp, mạ kẽm nhúng nóng Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,0233 tấn
B Sản xuất hệ thống leo an toàn
1 Cáp leo fi 8 (7x19) mạ kẽm nhúng nóng, lực phá hủy >=4,45 Tấn Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 32 m
2 Tăng đơ đường kính bu long 12 mạ kẽm nhúng Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 bộ
3 Khóa cáp D.8 mạ kẽm nhúng Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 6 cái
4 Đệm cáp D.8 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2 cái
5 Sản xuất khung treo cáp Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,0029 tấn
6 Sản xuất khung cố định cáp Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,0029 tấn
7 Sản xuất chi tiết dẫn cáp Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,01 tấn
8 Lắp dựng hệ thống leo an toàn Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,02 tấn
9 Mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ hệ thống leo an toàn Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,0158 tấn
C Thi công móng cột anten
1 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m,sâu >1m, đất cấp II Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 56,628
2 Đóng cọc tràm chiều dài cọc ngập đất > 2,5m đất cấp II Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 17,82 100m
3 Đắp cát nền móng công trình Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1,918
4 Bê tông lót móng rộng <=250cm đá 4x6 M150 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1,918
5 SXLD tháo dỡ ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,474 100m2
6 SXLD tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,034 100m2
7 SXLD cốt thép móng đường kính <=10mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,284 tấn
8 SXLD cốt thép móng đường kính <=18mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,175 tấn
9 SXLD cốt thép cột, trụ đường kính <=10mm h<=4m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,044 tấn
10 SXLD cốt thép cột, trụ đường kính <=18mm h<=4m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,031 tấn
11 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2 M250 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 9,429
12 Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng <= 10kg/cấu kiện Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,06 tấn
13 Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông Khối lượng một cấu kiện <=10 kg/cấu kiện Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,06 tấn
14 Bê tông cột tiết diện > 0,1m2 h<=4m đá 1x2 M250 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,672
15 Lấp đất đã đào Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 41,686
D Lắp dựng cột anten
1 Lắp dựng cột anten dây co (dây néo), độ cao cột anten dây co <=45m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 cột
2 Lắp đặt bu lông nối đốt M20x85 (mạ kẽm nhúng nóng, 2 ê cu + 1 đệm) Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 99 cái
3 Bu lông vòng MV16 (L=300) 4 ê cu cho khung chống xoay Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 6 cái
4 Bu lông M16x110, bát ốp dây co Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 45 cái
5 Lắp đặt cầu cáp ngoài trời có độ cao lắp đặt h=20m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2 m
6 Lắp đặt kim thu sét, chiều dài kim 2m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 cái
7 Lắp dựng hệ thống leo an toàn Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,016 tấn
8 Cân chỉnh cột anten thẳng đứng Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 cột
9 Bôi mỡ phụ kiện dây co Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 3 kg
E Thi công nhà trạm
1 Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp II Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 20,21
2 Đóng cừ tràm L=4,5m, ngọn 4cm, gốc 8-10cm, mật độ 25 cây/m2 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 17,55 100m
3 Đắp cát giữ ẩm đầu cừ Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1,56
4 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 4x6, chiều rộng < 250 cm, mác 150 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1,56
5 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,109 tấn
6 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <= 4 m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,025 tấn
7 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <= 4 m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,226 tấn
8 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,063 100m2
9 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột vuông, chữ nhật Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,231 100m2
10 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,335 100m2
11 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn sàn mái Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,204 100m2
12 Ván khuôn bê tông lanh tô liền mái hắt Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,255 100m2
13 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cầu thang thường Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,055 100m2
14 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 4,299
15 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,996
16 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2,3
17 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2,47
18 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,609
19 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,528
20 Lấp đất hố móng Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 11,54
21 Xây gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19, xây tường chiều cao <=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 13,453
22 Xây gạch ống 8x8x19, xây tường chiều dầy <=10 cm, chiều cao <=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1,516
23 Xây gạch thẻ 4x8x19, xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác, chiều cao <=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,396
24 Đắp cát nền móng công trình Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 18,522
25 Ván khuôn bê tông nền Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,019 100m2
26 Cốt thép nền nhà trạm fi <10mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,084 tấn
27 Bê tông nền nhà trạm, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2,145
28 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=4 m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,069 tấn
29 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm, ở độ cao <=4 m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,319 tấn
30 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=16 m, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,193 tấn
31 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao <=4 m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,032 tấn
32 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao <=4 m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,035 tấn
33 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao <=4 m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,029 tấn
34 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 83,32 m2
35 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 67,96 m2
36 Trát trần, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 21,76 m2
37 Trát xà dầm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 10,7 m2
38 Trát cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 13,24 m2
39 Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm, vữa XM cát mịn mác 75 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 10,36 m2
40 Bả bằng matít vào tường Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 151,28 m2
41 Bả bằng matít vào cột, dầm, trần Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 32,46 m2
42 Sơn sắt thép các loại 3 nước Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 4,212 m2
43 Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 67,96 m2
44 Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 83,32 m2
45 Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 32,46 m2
46 Lắp dựng xà gồ thép Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,145 tấn
47 Lợp mái tôn múi chiều dài bất kỳ Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,275 100m2
48 Lắp dựng lam chữ Z Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 5 cái
49 Lắp dựng cửa khung sắt Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1,89 m2
50 Lắp dựng cửa khung nhôm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1,89 m2
51 Lắp dựng cửa sắt xếp kiểu Đài Loan, sơn mạ màu Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 3,57 m2
52 Lắp dựng khung bảo vệ lỗ thông gió phòng máy nổ Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,96 m2
53 Ổ khóa cửa phòng thiết bị, nhà máy nổ, loại khóa số Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2 bộ
F Lắp đặt tủ điện tổng và phụ kiện, hệ thống điện phòng thiết bị
1 Lắp đặt vỏ tủ nguồn. Loại tủ =>50A và <=100A Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 tủ
2 Bộ phụ kiện dây nhảy, cầu đất, cầu đấu cho tủ DB1 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 bộ
3 Lắp đặt thiết bị tự động chuyển đổi nguồn ATS Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 bộ
4 Lắp đặt MCCB 2P 100A 25KA Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 cái
5 Lắp đặt MCCB 2P 80A 18KA Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 cái
6 Lắp đặt MCB 1P 32A 6KA Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2 cái
7 Lắp đặt MCB 2P 32A 6KA Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2 cái
8 Lắp đặt MCB 1P 16A 6KA Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2 cái
9 Lắp đặt MCB 1P 10A 6KA Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 cái
10 Lắp đặt MCB 2P 12A DC Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 cái
11 Lắp đặt MCB 1P 6A 6KA Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 4 cái
12 Lắp đặt ổ cắm đôi 3 chấu Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 cái
13 Lắp đặt công tắc đèn vào hộp đế nổi Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2 cái
14 Lắp đặt ổ cắm công nghiệp 3 chấu Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 cái
15 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 101x51x51mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 5 hộp
16 Lắp đặt cáp nguồn,dây đất trong ống nổi. Tiết diện dây dẫn <= 70 mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1,2 10 m
17 Ép đầu cốt cáp nguồn, dây dẫn đất. Đường kính dây cáp <= 10 mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,4 10 cái
18 Lắp đặt dây tiếp đất 1x16mm2 tiếp đất cho tủ nguồn DB1 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,6 10 m
19 Ép đầu cốt dây tiếp đất 16mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,2 10 cái
20 Lắp đặt cáp nguồn 1x2.5mm2 cho điều hòa không khí Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 4 10 m
21 Lắp đặt cáp nguồn 1x1.5mm2 cho đèn chiếu sáng, quạt hút Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 5 10 m
22 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 15 m
23 Lắp đặt đèn huỳnh quang đôi dài 1,2m loại chống nổ Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 3 bộ
24 Lắp đặt đèn bảo vệ kèm Rờ le cảm quang Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 bộ
25 Lắp đặt ống luồn dẹt 100x40mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 16 m
26 Lắp đặt cút nối ống luồn dẹt chữ L 100x40mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 4 cái
27 Lắp đặt cút nối ống luồn dẹt chữ T 100x40mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 3 cái
28 Lắp đặt adaptor D25 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 6 cái
29 Lắp đặt cút nối chữ L D25 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 4 cái
30 Lăp đặt cút nối chữ T D25 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2 cái
31 Đục lỗ quạt thông gió 300x300x100 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 lỗ
32 Lắp đặt quạt thông gió trong phòng máy nổ Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 cái
G Thi công hệ thống tiếp đất, chống sét
1 Đào đất rãnh cáp,hố ga,rộng <= 3m,sâu <=1m,cấp đất II Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2,454
2 Đo kiểm tra điện trở suất của đất Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 hệ thống
3 Chôn điện cực tiếp đất bằng phương pháp khoan thủ công, độ sâu khoan <= 20 m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 30 m
4 Cọc tiếp đất ống thép tráng kẽm D42x3mm L = 15m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 30 m
5 Cút nối ống thép D42 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 8 cái
6 Kéo rải dây liên kết các điện cực tiếp đất, kích thước dây liên kết <= 25 x 4 (<= F 12) mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 6 m
7 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn điện, kích thước điện cực <= 25 x 25 x 4 (<= F 25) mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 11 điện cực
8 Lắp đặt dây tiếp đất trên cột anten có chiều cao <= 50 m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 cột
9 Dây dẫn sét cột anten (từ kim thu sét đến chân cột) - cáp nhôm bọc 70mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 36 m
10 Dây tiếp đất cho anten (từ bảng đồng anten đến chân cột) - cáp nhôm bọc 70mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 33 m
11 Lắp đặt cáp nguồn,dây đất trong ống chìm. Tiết diện dây dẫn <= 70 mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1,4 10 m
12 Ống thép mạ kẽm D27x1,9 luồn dây dẫn sét Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 10 m
13 Ống thép mạ kẽm D27x1,9 luồn dây tiếp đất bảng đồng đỉnh cột Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 12 m
14 Lắp đặt cáp nguồn,dây đất trong ống chìm. Tiết diện dây dẫn <= 70 mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 10 m
15 Ống thép mạ kẽm D27x1,9 đi dây tiếp đất từ bảng đồng ngoài phòng thiết bị đến tổ đất Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 7 m
16 Kéo rải dây tiếp đất cầu cáp, điểm uốn cáp đồng bọc 35mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,2 10 m
17 Lắp đặt dây tiếp đất chân cột anten (đoạn từ chân cột nối đến dây D1), cáp nhôm bọc 70 mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,5 10 m
18 Ép đầu cốt cáp nguồn, dây đất 35mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,5 10 cái
19 Ép đầu cốt cáp nguồn, dây đất 70mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,8 10 cái
20 Bu lông inox M10x60 liên kết cáp Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 12 bộ
21 Kẹp cáp D12 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2 bộ
22 Lắp đặt tấm đấu đất bằng đồng tổ đất 50x150x6 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 tấm
23 Lắp đặt tấm đấu đất bằng đồng điểm uốn phi đơ 50x300x6 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2 tấm
24 Lắp đặt tấm tiếp đất bằng đồng trong/ ngoài phòng máy 300x100x6mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2 tấm
25 Bê tông móng bể tổ đất đá 1x2 M200 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,049
26 Xây bể tổ đất. Kích thước 600 x 600 x 600 mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 hố ga
27 Đổ bê tông nắp bể tổ đất. Kích thước 600 x 600 x 600 mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 hố ga
28 Đo kiểm tra, xác lập số liệu, sơ đồ lắp đặt hệ thống tiếp đất bảo vệ mạng Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,5 hệ thống
29 Đóng trực tiếp điện cực chiều dài L <= 2,5 m xuống đất, kích thước điện cực L50x5 dài 2,5m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 3 điện cực
30 Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn điện, kích thước điện cực L50x5 dài 2,5m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 3 điện cực
31 Dây tiếp đất cho dây co Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 15 m
H Thi công hệ thống điện nguồn
1 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu <=1m, đất cấp II Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1,008
2 Lắp dựng cột bê tông đơn BTLT loại 7,5 m, cột không trang bị thu lôi. Lắp, dựng bằng thủ công Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 4 cột
3 Đổ bê tông móng cột, cột đơn loại 7,5m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 4 ụ quầy
4 Ép đầu cốt cáp nguồn, dây dẫn đất. Đường kính dây cáp <= 10 mm Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,4 10 cái
5 Lắp đặt các phụ kiện treo cáp trên cột bê tông loại cột thường Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 4 cột
6 Vận chuyển thủ công cột bê tông có cự ly vận chuyển <= 500m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1,408 tấn
7 Vận chuyển thủ công dụng cụ thi công có cự ly vận chuyển <= 500m Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,5 tấn
8 Lắp đặt cáp nguồn treo. Tiết diện dây dẫn <= 70 mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 16 10 m
I Hàng rào bảo vệ trạm
1 Đào móng hàng rào, sâu <=1m, đất cấp II Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 4,576
2 Bê tông móng đá 1x2, Chiều rộng ≤ 250cm - Vữa mác 200 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1,536
3 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ móng cột - Móng vuông, chữ nhật Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,109 100m²
4 Sản xuất cột bằng thép hàng rào Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,132 tấn
5 Lắp dựng cột hàng rào, cố định tạm để đổ bê tông Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 10 cái
6 Căng kẽm gai hàng rào Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 479,298 m
7 Sản xuất cửa lưới thép Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 4
8 Lắp dựng hoa sắt cửa Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 4
9 Sơn sắt thép các loại 3 nước Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 5,253
10 Rải vải địa kỹ thuật trong hàng rào chống cỏ mọc Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,29 100m²
11 Xây tường gạch thẻ 4x8x19, Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 4m - Vữa XM mác 75 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1,031
12 Đắp đất nền móng công trình - Độ chặt yêu cầu K = 0,90 Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 2,9
13 Trải đá cấp phối chống cỏ mọc và đảm bảo vệ sinh Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 0,029 100m³
14 Ổ khóa cổng Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 cái
J Chi phí vận chuyển vật tư vật liệu
1 Chi phí vận chuyển vật tư vật liệu Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 trạm
K Phần chi phí khác
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 khoản
3 Chi phí xin cấp phép điện Theo yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Mục III, Chương V, Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật 1 khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->