Gói thầu: Thi công xây dựng

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200131804-01
Thời điểm đóng mở thầu 06/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang
Tên gói thầu Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20191278983
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 17:10:00 đến ngày 2020-02-06 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,393,426,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC: NHÀ ĂN
1 Dọn dẹp mặt bằng Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 6,911 100m2
2 Đào móng công trình bằng máy đào, Máy <= 0,8m3 chiều rộng móng <= 6m, đất cấp I Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1,303 100M3
3 Đào đà bó nền, đất cấp I Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 3,056 M3
4 Đào móng công trình bằng máy đào, Máy <= 0,8m3 chiều rộng móng <= 6m, đất cấp I Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,088 100M3
5 Đắp đất công trình bằng đầm cóc Độ chặt yêu cầu K=0,90 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1,332 100M3
6 Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt K=0,95 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,692 100M3
7 Đóng cọc tràm l=4,8m, ĐK ngọn >=4,2cm. vào đất cấp I Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 59,184 100M
8 Vét bùn đầu cừ Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 6,264 M3
9 Đắp cát đệm đầu cừ Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 6,264 M3
10 Bê tông lót móng, đà kiềng, bó nền, chiều rộng <=250cm, đá 4x6 Mác 100 (độ sụt 6-8) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 12,587 M3
11 Bê tông lót hầm tự hoại, chiều rộng <=250cm, đá 4x6 Mác 100 (độ sụt 6-8) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,484 M3
12 Bê tông móng, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 200 (độ sụt 6-8) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 13,248 M3
13 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 Mác 200 (độ sụt 6-8) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 13,561 M3
14 Bê tông cột, tiết diện <= 0,1m2, cao <= 4m, đá 1x2 Mác 200 (độ sụt 6-8) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 5,474 M3
15 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 Mác 200 (độ sụt 6-8) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 8,821 M3
16 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, đá 1x2 Mác 200 (độ sụt 6-8) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 4,382 M3
17 Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2 Mác 200 (độ sụt 6-8) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,865 M3
18 Cao su lót Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 2,198 100M2
19 Bê tông nền, đá 1x2 Mác 200 (độ sụt 6-8) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 17,567 M3
20 Bê tông sàn mái, đá 1x2 Mác 200 (độ sụt 6-8) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 8,283 M3
21 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn móng Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,252 100M2
22 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn đà bó nền, đà kiềng Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1,087 100M2
23 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1,095 100M2
24 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn đà mái, giằng mái Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1,063 100M2
25 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái, chiều cao ắt, máng nước, tấm đan Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,751 100M2
26 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn sàn mái Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1,392 100M2
27 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 10mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,414 Tấn
28 Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng cao <=4m, đường kính cốt thép 06mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,658 Tấn
29 Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng cao <=4m, đường kính cốt thép 08mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,13 Tấn
30 Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng cao <=4m, đường kính cốt thép 10mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,021 Tấn
31 Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng cao <=4m, đường kính cốt thép 12mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,379 Tấn
32 Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng cao <=4m, đường kính cốt thép 14mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,326 Tấn
33 Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng cao <=4m, đường kính cốt thép 16mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 3,824 Tấn
34 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính cốt thép 06mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,214 Tấn
35 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính cốt thép 14mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,81 Tấn
36 Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái cao <=16m, đường kính cốt thép 06mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1,135 Tấn
37 Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn, đường kính cốt thép 08mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1,617 Tấn
38 Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn, đường kính cốt thép 10mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,09 Tấn
39 Xây tường gạch thẻ không nung 4x8x18 chiều dầy <=30cm h<=4m, vữa XM mác 75 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 3,665 M3
40 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ không nung 4x8x18 h<=4m, vữa XM mác 58 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,559 M3
41 Xây tường gạch ống không nung 8x8x18 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 9,551 M3
42 Xây tường gạch ống không nung 8x8x18 chiều dầy <=30cm h<=4m, vữa XM mác 75 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 37,133 M3
43 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 208,011 M2
44 Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 320,554 M2
45 Trát Hầm tự hoại, chiều dầy trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 13,44 M2
46 Trát xà dầm, vữa XM mác 75 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 5,52 M2
47 Trát ô văng, lam chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 29,54 M2
48 Trát trần, sê nô vữa XM mác 75 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 120,77 M2
49 Trát gờ chỉ, vữa XM mác 75 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 259,4 Mét
50 Láng sàn mái hành lan, sê nô, ô văng, chiều dầy 2cm, vữa xi măng Mác 100 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 81,15 M2
51 Quét nước ximăng 2 nước Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 81,15 M2
52 Quét chống thấm mái, sê nô Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 81,15 M2
53 Lát nền, sàn, vữa xi măng mác 75, kích thước gạch 500x500mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 205,61 M2
54 Lát nền, sàn bằng gạch 300x300mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 19,58 M2
55 Lát nền, sàn, vữa xi măng mác 75, kích thước gạch 450x600mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 11,8 M2
56 Ốp tường, trụ, cột, kích thước gạch 250x400mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 169,735 M2
57 Công tác ốp đá tự nhiên kích thước 100x200mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 12,72 M2
58 Ốp bồn hoa gạch thẻ men Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 8,96 M2
59 Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường sử dụng keo dán Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 9,342 M2
60 Bả bằng ma tít vào tường ngoài: Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 270,601 M2
61 Bả bằng ma tít vào tường trong Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 281,424 M2
62 Bả bằng ma tít trần Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 83,25 M2
63 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 364,674 M2
64 Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 270,601 M2
65 Sản xuất xà gồ thép mạ kẽm 40x80x2mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1,009 Tấn
66 Sản xuất xà gồ thép mạ kẽm 60x30x1,4mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,029 Tấn
67 Lắp dựng xà gồ thép Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1,038 Tấn
68 Sản xuất vì kèo thép hộp 50x100x2mm mạ kẽm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,517 Tấn
69 Sản xuất vì kèo thép hộp 30x60x1,4mm mạ kẽm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,036 Tấn
70 Lắp dựng vì kèo thép mạ kẽm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,553 Tấn
71 Sản xuất thép tấm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,116 Tấn
72 Lắp dựng thép tấm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,111 Tấn
73 Bu Long D12 L=100mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 80 Bộ
74 Bu long D12 L=260mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 8 Bộ
75 Sơn sắt thép các loại 3 nước bằng sơn tổng hợp Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 3,52 M2
76 Sản xuất, lắp dựng cửa đi khung nhôm kính dầy 8mm sơn tỉnh điện hệ 1000 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 22,96 M2
77 Sản xuất, lắp dựng cửa đi khung nhôm kính dầy 5mm sơn tỉnh điện hệ 1000 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 9,632 M2
78 Sản xuất lắp dựng cửa sổ khung nhôm kính dầy 8mm sơn tỉnh điện hệ 1000 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 30,24 M2
79 Sản xuất lắp dựng cửa sổ khung nhôm kính 5 ly, sơn tỉnh điện Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1,44 M2
80 Sản xuất khung bảo vệ cửa sổ Inox thép hộp 13x26x1,2mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,313 Tấn
81 Lắp dựng khung bảo vệ cửa sổ Inox Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 38,88 M2
82 Sản xuất lắp dựng vách kính khung nhôm kính dày 8ly Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 5,88 M2
83 Lắp đặt ổ khóa Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 10 Cái
84 Lợp mái tôn sóng vuông mạ màu dày 0,45mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1,983 100M2
85 Lợp mái tôn sóng vuông dày 0,42mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,133 100M2
86 Làm trần bằng tấm nhựa khung nổi 600x600, khung xương Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 179,7 M2
87 Eke thép sơn tỉnh điện loại chịu tải trong 20 kg Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 8 Cái
88 Bu long nở mạ kẽm D10x80 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 48 Cái
89 Sản xuất thép bật sắt L40x40mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,032 Tấn
90 Lắp đặt thép bật sắt L40x40mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,032 Tấn
91 Ốp đá granit tự nhiên vào tường - sử dụng keo dán Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 2,22 M2
92 Lắp đặt đế âm đôi + mặt nạ Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 14 Cái
93 Lắp đặt đế âm đơn + mặt nạ Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 8 Cái
94 Lắp đặt đặt đế âm cầu dao Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1 Cái
95 Lắp đặt cầu chì 10A Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 15 Cái
96 Lắp đặt cầu dao tổng 75A Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1 Cái
97 Lắp đặt CB chống giật 40A 30mA Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 2 Cái
98 Lắp đặt bộ 4 ổ cấm đơn, loại 2 chấu Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 7 Cái
99 Lắp đặt quạt đảo treo trần loại điều khiển tại chổ Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 9 Cái
100 Lắp đặt điều khiển quạt Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 9 Cái
101 Lắp đặt công tắc đơn loại hạt to Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 19 Bảng
102 Lắp đặt ống ruột gà (lắp chìm) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 150 Mét
103 Lắp đặt ống ruột gà (lắp trên trần) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 150 Mét
104 Lắp đặt đèn Led đơn 0,6m + máng và phụ kiện công suất 10W Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 5 Bộ
105 Lắp đặt đèn Led đơn 1,2m + máng và phụ kiện công suất 18W Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 18 Bộ
106 Lắp đặt 2 dây đơn 1,5 mm2, bọc cách điện Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 310 Mét
107 Lắp đặt 2 dây đơn 4 mm2, bọc cách điện Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 85 Mét
108 Kéo rải dây điện đơn, loại dây 1x10mm2 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 30 Mét
109 Lắp đặt ống nhựa PVC D34mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,05 100M
110 Lắp đặt ống nhựa PVC D90mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1,04 100M
111 Lắp đặt ống nhựa PVC D114mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,02 100M
112 Lắp đặt cầu chắn rác Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 12 Cái
113 Lắp đặt co D34 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 3 Cái
114 Lắp đặt co D90 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 50 Cái
115 Lắp đặt Tê D90 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 2 Cái
116 Lắp Tê D90x34 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 3 Cái
117 Lắp đặt co D114 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 4 Cái
118 Lắp đặt lavabo + phụ kiện + vòi xả Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 4 Bộ
119 Lắp đặt chậu xí bệt + phụ kiện (loại nút nhấn 2 chế độ xã) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 4 Bộ
120 Lắp đặt vòi xả + phụ kiện Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 5 Bộ
121 Lắp đặt vòi xịt vệ sinh + phụ kiện Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 4 Bộ
122 Lắp đặt gương soi Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 2 Cái
123 Lắp đặt hộp đựng xà bông Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 2 Cái
124 Lắp đặt phễu thu D150x150, dùng cho ống 90 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 7 Cái
125 Lắp đặt ống PVC D21mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,2 100M
126 Lắp đặt ống PVC D27mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,61 100M
127 Lắp đặt ống PVC D34mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,08 100M
128 Lắp đặt co 34 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 2 Cái
129 Lắp đặt co D21 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 9 Cái
130 Lắp đặt co D27 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 4 Cái
131 Lắp đặt co D27 x21 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 9 Cái
132 Lắp Tê D27 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 4 Cái
133 Lắp đặt van 27 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 5 Cái
134 Lắp đặt van 34 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1 Cái
135 Lắp đặt đồng hồ đo nước Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1 Cái
136 Lắp đặt bồn Inox+phụ kiện dung tích 1m3 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1 Cái
137 Bảng nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 1 Cái
138 Bình chữa cháy bột 2kg (MFZ2) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 4 Bình
B HẠNG MỤC: SÂN + HỐ GA, MƯƠNG THOÁT NƯỚC
1 Đào hố ga, mương thoát nước, đất cấp I Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,724 100M3
2 Đắp đất công trình bằng đầm cóc Độ chặt yêu cầu K=0,90 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,241 100M3
3 Đắp cát nền móng công trình Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 7,52 M3
4 Cao su lót Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,781 100M2
5 Bê tông móng, rộng <=250cm, đá 1x2 Mác 200 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 7,808 M3
6 Bê tông tấm đan, đá 1x2 Mác 200 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 4,467 M3
7 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn tấm đan Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,23 100M2
8 Sản xuất lắp dựng cốt thép đan, đường kính cốt thép 08mm Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,268 Tấn
9 Xây tường gạch thẻ 4x8x18 chiều dầy <=30cm h<=4m, vữa XM mác 75 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 8,125 M3
10 Trát tường hố ga, mương thoát nước chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 203,12 M2
11 Láng nền sàn không đánh mầu dày 2cm, vữa XM mác 75 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 37,04 M2
12 Quét nước ximăng 2 nước Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 37,04 M2
13 Đầm cát nền sân tạo dốc bằng máy Máy đầm cóc (chỉ tính nhân công và máy thi công) Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 0,747 100M3
14 Cao su trắng lót nền sân Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 3,737 100M2
15 Bê tông nền, đá 1x2 Mác 200 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 37,369 M3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->