Gói thầu: Xây lắp công trình

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200132285-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông
Tên gói thầu Xây lắp công trình
Số hiệu KHLCNT 20200123453
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2019 - 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-04 14:58:00 đến ngày 2020-02-14 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,665,215,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 17,000,000 VNĐ ((Mười bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Cải tạo nút giao
1 Đào đất dải phân cách, vận chuyển phế thải đi đổ Theo hồ sơ thiết kế 48,3 m3
2 Đào khuôn đường, vận chuyển phế thải đi đổ Theo hồ sơ thiết kế 79,289 m3
3 Lu lèn nền đường, độ chặt yêu cầu K98 TCVN 9436:2012 216,85 m2
4 Mặt đường BTNC12,5 dày 7cm (bao gồm công tác sản xuất, vận chuyển và thảm) TCVN 8819-2011 216,85 m2
5 Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,3 lít/m2 TCVN 8818-2011; Theo hồ sơ thiết kế 216,85 m2
6 Trải lưới sợi thủy tinh cường độ 100kN/m Theo hồ sơ thiết kế 216,85 m2
7 Mặt đường bê tông xi măng M400 đá 1x2 56,381 m3
8 Trải lớp giấy dầu Theo hồ sơ thiết kế 216,85 m2
9 Cắt mặt đường bê tông nhựa hiện trạng Theo hồ sơ thiết kế 40,32 m
10 Đào đất hố móng, vận chuyển phế thải đi đổ Theo hồ sơ thiết kế 48,98 m3
11 Phá dỡ bê tông bó vỉa dải phân cách hiện trạng, vận chuyển phế thải đi đổ Theo hồ sơ thiết kế 23,787 m3
12 Bê tông bó vỉa dải phân cách M250 đá 1x2 TCVN 4453 : 1995 41,912 m3
13 Đệm cấp phối đá dăm Dmax37,5 TCVN 8859:2011 8,407 m3
B Cây xanh
1 Dọn dẹp mặt bằng trên dải phân cách Theo hồ sơ thiết kế 184,8 m2
2 Đào đất lắp đặt ống HDPE Theo hồ sơ thiết kế 12,117 m3
3 Lắp đặt ống thép tráng kẽm D90 Theo hồ sơ thiết kế 144 m
4 Lắp đặt ống HDPE D63 Theo hồ sơ thiết kế 144 m
5 Lắp đặt cút và măng xông HDPE D63 Theo hồ sơ thiết kế 6 cái
C Tổ chức giao thông
1 Sơn màu trắng đỏ dải phân cách bằng sơn dầu bóng (2 lớp) Theo hồ sơ thiết kế 165,094 m2
2 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang màu trắng dày 2mm TCVN 8791:2011; QCVN 41:2016/BGTVT 164,1 m2
3 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang màu vàng dày 2mm TCVN 8791:2011; QCVN 41:2016/BGTVT 9 m2
4 Tẩy xóa vạch sơn kẻ đường hiện trạng Theo hồ sơ thiết kế 21,6 m2
5 Đào móng trụ, vận chuyển phế thải đi đổ Theo hồ sơ thiết kế 0,054 m3
6 Di dời bộ biển tròn D700 hiện trạng (gồm 01 biển báo chính và 01 biển phụ) (tận dụng trụ và biển) Theo hồ sơ thiết kế 2 bộ
7 Phá dỡ bê tông trụ biển báo, cọc H hiện trạng, vận chuyển phế thải đi đổ Theo hồ sơ thiết kế 0,214 m3
8 Bê tông móng M200 đá 1x2 (cọc H) TCVN 4453 : 1995 0,054 m3
9 Bó vỉa hè bê tông đúc sẵn M200 đá 1x2 TCVN 9115 : 2012 17 cấu kiện
10 Gia công, lắp đặt bộ biển báo (gồm: 02 móng trụ bằng BTXM M200 đá 1x2; 02 trụ D90, L=3m; 01 biển R.411, KT1200x600mm) TCVN 4453 : 1995 Theo hồ sơ thiết kế 2 bộ
D Tín hiệu giao thông
1 Cung cấp, lắp đặt Tủ điều khiển 03 pha năng lượng mặt trời + bảng tên tủ Theo hồ sơ thiết kế 4 Tủ
2 Cung cấp, lắp đặt Module cấp điện dự phòng (Dung lượng ắc quy 250Ah) Theo hồ sơ thiết kế 2 bộ
3 Cung cấp, lắp đặt Module cấp điện dự phòng (Dung lượng ắc quy 350Ah) Theo hồ sơ thiết kế 2 bộ
4 Cung cấp, lắp đặt Module truyền thông không dây Theo hồ sơ thiết kế 4 bộ
5 Cung cấp, lắp đặt Module kết nối trung tâm Theo hồ sơ thiết kế 1 bộ
6 Cung cấp, lắp đặt Module thời gian thực vệ tinh Theo hồ sơ thiết kế 4 bộ
7 Cung cấp, lắp đặt trụ đỡ tủ điều khiển Theo hồ sơ thiết kế 4 Trụ
8 Móng tủ điều khiển nền gạch Terrazzo Theo hồ sơ thiết kế 4 Móng
9 Cung cấp, lắp đặt Trụ thép THGT 6,2m vươn 10m + đánh số trụ Theo hồ sơ thiết kế 2 Trụ
10 Móng trụ 6,2m vươn 10m Theo hồ sơ thiết kế 2 Móng
11 Cung cấp, lắp đặt Trụ thép THGT 6,2m vươn 6m + đánh số trụ Theo hồ sơ thiết kế 2 Trụ
12 Móng trụ 6,2m vươn 6m Theo hồ sơ thiết kế 2 Móng
13 Cung cấp, lắp đặt Trụ thép THGT 2,9m + đánh số trụ Theo hồ sơ thiết kế 1 Trụ
14 Móng trụ 2,9m Theo hồ sơ thiết kế 1 Móng
15 Cung cấp, lắp đặt đèn Led 3ΦD300 Đỏ-Vàng-Xanh (trên cần vươn) Theo hồ sơ thiết kế 2 bộ
16 Cung cấp, lắp đặt đèn Led 3ΦD300 Đỏ-Vàng-Xanh (trên thân trụ) Theo hồ sơ thiết kế 2 bộ
17 Cung cấp, lắp đặt đèn Led 3ΦD300 Đỏ-Vàng-Xanh hình mũi tên đi thẳng Theo hồ sơ thiết kế 2 bộ
18 Cung cấp, lắp đặt đèn Led 3ΦD300 Đỏ-Vàng-Xanh hình mũi tên đi thẳng + rẽ trái Theo hồ sơ thiết kế 2 bộ
19 Cung cấp, lắp đặt đèn Led 3ΦD300 Đỏ-Vàng-Xanh hình mũi tên đi thẳng + rẽ phải (trên cần vươn) Theo hồ sơ thiết kế 2 bộ
20 Cung cấp, lắp đặt đèn Led 3ΦD300 Đỏ-Vàng-Xanh hình mũi tên đi thẳng + rẽ phải (trên thân trụ) Theo hồ sơ thiết kế 2 bộ
21 Cung cấp, lắp đặt đèn Led đi bộ 1ΦD300 Đỏ-Xanh Theo hồ sơ thiết kế 8 bộ
22 Cung cấp, lắp đặt đèn Led đếm lùi Đỏ-Xanh kích thước (511x411)mm Theo hồ sơ thiết kế 4 bộ
23 Cung cấp, lắp đặt đèn Led đếm lùi 1ΦD300 Đỏ-Xanh Theo hồ sơ thiết kế 4 bộ
24 Cung cấp, lắp đặt đèn chữ thập 1ΦD300 Đỏ Theo hồ sơ thiết kế 4 bộ
25 Cung cấp, lắp đặt pin năng lượng mặt trời 100WP Theo hồ sơ thiết kế 6 bộ
26 Cung cấp, lắp đặt pin năng lượng mặt trời 150WP Theo hồ sơ thiết kế 4 bộ
27 Cung cấp, lắp đặt khung pin năng lượng mặt trời (loại 1) Theo hồ sơ thiết kế 2 bộ
28 Cung cấp, lắp đặt khung pin năng lượng mặt trời (loại 2) Theo hồ sơ thiết kế 4 bộ
29 Cung cấp, lắp đặt khung pin năng lượng mặt trời (loại 3) Theo hồ sơ thiết kế 2 bộ
30 Cung cấp, lắp đặt cáp trong cột lên đèn tín hiệu và pin mặt trời M/xlpe/pvc 4x1,5mm2 Theo hồ sơ thiết kế 404,9 m
31 Cung cấp, lắp đặt cáp điều khiển M/xlpe/pvc/dsta/pvc 12x1,5mm2 Theo hồ sơ thiết kế 28,8 m
32 Cung cấp, lắp đặt cáp điều khiển M/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x1,5mm2 Theo hồ sơ thiết kế 13 m
33 Rãnh cáp vỉa hè gạch Terazo Theo hồ sơ thiết kế 9 m
34 Rãnh hào cáp đặt ống thép D90mm dự phòng Theo hồ sơ thiết kế 17 m
35 Cung cấp, lắp đặt ống nhựa xoắn D65/50 Theo hồ sơ thiết kế 9 m
36 Cung cấp, lắp đặt ống thép mạ kẽm D90x4 Theo hồ sơ thiết kế 17 m
37 Lắp đặt giá bắt đèn 3x300 Theo hồ sơ thiết kế 8 bộ
38 Lắp đặt giá bắt đèn đơn Theo hồ sơ thiết kế 8 bộ
39 Cung cấp, lắp đặt bảng điện cửa trụ và cầu đấu 20x20A Theo hồ sơ thiết kế 5 bộ
40 Tháo dỡ Trụ thép THGT 6m vươn 3,2m Theo hồ sơ thiết kế 2 Trụ
41 Tháo dỡ Đèn THGT chớp vàng D300 dùng pin năng lượng mặt trời (gồm 02 bộ đèn chớp vàng D300 + Tấm thu năng lượng + giá bắt + Ắc quy lưu điện cho 2 đèn) Theo hồ sơ thiết kế 2 Bộ
42 Tháo dỡ Biển báo đèn Led "Chú ý quan sát" Theo hồ sơ thiết kế 4 Biển
43 Tháo dỡ Tấm thu năng lượng Theo hồ sơ thiết kế 2 Tấm
44 Tháo dỡ Tủ điều khiển đèn nháy vàng Theo hồ sơ thiết kế 2 Tủ
45 Tháo dỡ cáp lên đèn 2x1,5mm2 Theo hồ sơ thiết kế 21 m
46 Phá dỡ móng trụ 6m vươn 3,2m Theo hồ sơ thiết kế 2 Móng
E Điện chiếu sáng
1 Tháo dỡ Trụ thép tròn côn 12m cần đôi Theo hồ sơ thiết kế 4 Trụ
2 Phá dỡ móng trụ chiếu sáng 12m Theo hồ sơ thiết kế 4 Móng
3 Tháo dỡ cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC (3x25+1x16) 0,6kV Theo hồ sơ thiết kế 183,92 m
4 Tháo dỡ dây lên đèn Cu/PVC/PVC (2x2,5) 0,4kV Theo hồ sơ thiết kế 121,5 m
5 Tháo dỡ Đèn Sodium 250W - 220V Theo hồ sơ thiết kế 9 bộ
6 Lắp đặt Trụ thép tròn côn 12m cần đôi (tận dụng) Theo hồ sơ thiết kế 4 Trụ
7 Móng trụ chiếu sáng 12m Theo hồ sơ thiết kế 4 Móng
8 Hố ga dải phân cách Theo hồ sơ thiết kế 2 hố
9 Rãnh cáp nền đất (kết hợp thi công dải phân cách) Theo hồ sơ thiết kế 165,5 m
10 Cung cấp, lắp đặt ống nhựa xoắn D65/50 Theo hồ sơ thiết kế 132,98 m
11 Cung cấp, lắp đặt cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC (3x25+1x16) 0,6kV Theo hồ sơ thiết kế 51,18 m
12 Lắp đặt cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC (3x25+1x16) 0,6kV (tận dụng) Theo hồ sơ thiết kế 121,5 m
13 Lắp đặt dây lên đèn Cu/PVC/PVC (2x2,5) 0,4kV (tận dụng) Theo hồ sơ thiết kế 121,5 m
14 Lắp đặt Đèn Sodium 250W - 220V (tận dụng) Theo hồ sơ thiết kế 9 bộ
15 Cung cấp, lắp đặt dây đồng trần M10 Theo hồ sơ thiết kế 187,98 m
16 Cung cấp, lắp đặt Tiếp địa RC1 Theo hồ sơ thiết kế 4 bộ
F Đảm bảo giao thông
1 Đảm bảo giao thông QCVN 41:2016/BGTVT 1 Hạng mục
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->