Gói thầu: Chi phí xây lắp

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200100720-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lâm Hà
Tên gói thầu Chi phí xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20200100558
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 320 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-03 13:48:00 đến ngày 2020-02-14 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,080,858,301 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN MÓNG
1 Đào móng cột bằng máy đào < 0,8m3 đất cấp II Bản vẽ thiết kế thi công 1,654 100 m3
2 Đào móng bó nền, bậc cấp đất cấp II Bản vẽ thiết kế thi công 13,749 m3
3 Bê tông lót móng vữa Mác 150 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 5,702 m3
4 Bê tông móng vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 31,049 m3
5 Bê tông cổ cột vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 4,015 m3
6 Bê tông đà kiềng vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 9,159 m3
7 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn móng cột Bản vẽ thiết kế thi công 0,586 100 m2
8 Ván khuôn thép cây chống gỗ, cổ móng Bản vẽ thiết kế thi công 0,573 100 m2
9 Ván khuôn thép cây chống gỗ, Đà kiềng Bản vẽ thiết kế thi công 0,96 100 m2
10 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng đường kính <=10 mm Bản vẽ thiết kế thi công 0,061 tấn
11 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng đường kính <=18 mm Bản vẽ thiết kế thi công 1,973 tấn
12 Sản xuất lắp dựng cốt thép đà kiềng đường kính <=10 mm Bản vẽ thiết kế thi công 0,265 tấn
13 Sản xuất lắp dựng cốt thép đà kiềng đường kính <=18 mm Bản vẽ thiết kế thi công 1,532 tấn
14 Đệm cát lót móng Bản vẽ thiết kế thi công 2,937 m3
15 Xây móng bó nền đá chẻ (15x20x25)cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 13,255 m3
16 Xây bậc cấp bằng đá chẻ (15x20x25)cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 17,107 m3
17 Lấp đất chân móng cột bằng đầm cóc, K=0,90 Bản vẽ thiết kế thi công 1,256 100 m3
18 Lấp đất chân móng bó nền Bản vẽ thiết kế thi công 1,584 m3
19 Đắp đất tôn nền bằng đầm cóc, K=0,90 Bản vẽ thiết kế thi công 1,663 100 m3
20 Bê tông lót nền vữa Mác 150 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 15,761 m3
21 Vận chuyển đất cự ly <=300m bằng ôtô tự đổ 12 tấn đất cấp II Bản vẽ thiết kế thi công 1,149 100 m3
B PHẦN THÂN
1 Bê tông cột tầng trệt vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 6,257 m3
2 Bê tông cột tầng lầu vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 6,46 m3
3 Bê tông dầm sàn vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 12,887 m3
4 Bê tông dầm mái vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 14,3 m3
5 Bê tông sàn vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 25,992 m3
6 Bê tông sàn mái vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 28,511 m3
7 Bê tông sê nô vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 3,905 m3
8 Bê tông cầu thang vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 6,042 m3
9 Bê tông lanh tô, ô văng vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 6,236 m3
10 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột đường kính <=10 mm, chiều cao <=4 m Bản vẽ thiết kế thi công 0,133 tấn
11 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột đường kính <=18 mm, chiều cao <=4m Bản vẽ thiết kế thi công 1,393 tấn
12 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột đường kính <=10 mm, chiều cao <=16 m Bản vẽ thiết kế thi công 0,132 tấn
13 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột đường kính <=18 mm, chiều cao <=16 m Bản vẽ thiết kế thi công 1,162 tấn
14 Sản xuất lắp dựng cốt thép dầm đường kính <=10 mm, chiều cao <=4 m Bản vẽ thiết kế thi công 0,302 tấn
15 Sản xuất lắp dựng cốt thép dầm đường kính <=18 mm, chiều cao <=4 m Bản vẽ thiết kế thi công 1,942 tấn
16 Sản xuất lắp dựng cốt thép dầm đường kính <=10 mm, chiều cao <=16 m Bản vẽ thiết kế thi công 0,372 tấn
17 Sản xuất lắp dựng cốt thép dầm đường kính <=18 mm, chiều cao <=16 m Bản vẽ thiết kế thi công 2,052 tấn
18 Sản xuất lắp dựng cốt thép dầm đường kính >18 mm, chiều cao <=16 m Bản vẽ thiết kế thi công 0,342 tấn
19 Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn đường kính <=10 mm Bản vẽ thiết kế thi công 6,186 tấn
20 Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn đường kính >10 mm Bản vẽ thiết kế thi công 0,347 tấn
21 Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô, ô văng đường kính <=10 mm Bản vẽ thiết kế thi công 0,71 tấn
22 Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô, ô văng đường kính >10 mm Bản vẽ thiết kế thi công 0,413 tấn
23 Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang đường kính <=10 mm Bản vẽ thiết kế thi công 0,128 tấn
24 Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang đường kính >10 mm Bản vẽ thiết kế thi công 0,852 tấn
25 Ván khuôn thép cây chống gỗ, ván khuôn cột tầng trệt Bản vẽ thiết kế thi công 1,128 100 m2
26 Ván khuôn thép cây chống gỗ, ván khuôn cột tầng lầu Bản vẽ thiết kế thi công 1,14 100 m2
27 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống ván khuôn dầm sàn Bản vẽ thiết kế thi công 1,539 100 m2
28 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống ván khuôn dầm mái Bản vẽ thiết kế thi công 1,708 100 m2
29 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống ván khuôn sàn Bản vẽ thiết kế thi công 2,599 100 m2
30 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống ván khuôn sàn mái Bản vẽ thiết kế thi công 3,564 100 m2
31 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn sê nô Bản vẽ thiết kế thi công 0,939 100 m2
32 Ván khuôn cầu thang Bản vẽ thiết kế thi công 0,617 100 m2
33 Ván khuôn lanh tô, ô văng Bản vẽ thiết kế thi công 1,016 100 m2
34 Xây tường bằng gạch không nung 6 lỗ (7,5x11,5x17,5)cm chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 67,869 m3
35 Xây tường lầu 1 gạch không nung 6 lỗ (7,5x11,5x17,5)cm dày 20cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 62,196 m3
36 Xây hộp kỹ thuật, tường chắn ram dốc gạch không nung dày <=10cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 8,467 m3
37 Xây bậc thang gạch thẻ vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 1,836 m3
C PHẦN MÁI
1 Xây tường thu hồi bằng gạch rỗng 6 lỗ dày 20cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 51,704 m3
2 Sản xuất xà gồ thép hộp Bản vẽ thiết kế thi công 1,869 tấn
3 Lắp dựng xà gồ thép Bản vẽ thiết kế thi công 1,869 tấn
4 Lợp mái tôn mạ màu sóng ngói Bản vẽ thiết kế thi công 4,214 100 m2
5 Sơn sắt chống rỉ thép các loại 2 nước Bản vẽ thiết kế thi công 135,503 m2
D PHẦN HOÀN THIỆN
1 Trát trụ tầng trệt dày 1,5cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 39,64 m2
2 Trát trụ lầu 1 dày 1,5cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 40,52 m2
3 Trát dầm sàn vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 154,234 m2
4 Trát trần vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 555,04 m2
5 Trát tường ngoài tầng trệt dày 1,5cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 352,55 m2
6 Trát tường ngoài tầng lầu dày 1,5cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 344,28 m2
7 Trát tường hồi dày 1,5cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 46,576 m2
8 Trát tường trong dày 1,5cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 515,06 m2
9 Trát hộp kỹ thuật dày 1,5cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 145,84 m2
10 Trát cầu thang dày 1,5cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 53,256 m2
11 Trát má cửa vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 67,24 m2
12 Trát lanh tô vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 36,24 m2
13 Trát sê nô, ô văng, lam ngang vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 163,384 m2
14 Quét Flinkote chống thấm sê nô, ô văng Bản vẽ thiết kế thi công 208,353 m2
15 Ngâm nước xi măng sê nô Bản vẽ thiết kế thi công 208,353 m2
16 Láng sê nô đánh màu vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 208,353 m2
17 Trát gờ chỉ các loại vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 420,85 m
18 Trát vẩy tường trang trí lan can vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 2,4 m2
19 Trát granitô lan can dày 2,5cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 21,96 m2
20 Láng bậc cấp, cầu thang tạo mặt bằng để láng granito dày 2cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 103,1 m2
21 Láng granitô cầu thang, bậc cấp Bản vẽ thiết kế thi công 110,69 m2
22 Trát granitô mũi bậc vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 208 m
23 Lát nền, sàn, gạch granite 60x60cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 543,11 m2
24 Lát nền gạch ceramic 30x30cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 21,28 m2
25 Ốp chân tường gạch 100x600mm Bản vẽ thiết kế thi công 29,6 m2
26 Ốp tường gạch 300x600mm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 44,64 m2
27 Miết mạch chân tường đá loại lõm Bản vẽ thiết kế thi công 28,99 m2
28 Bả bằng ma tít vào tường ngoài nhà Bản vẽ thiết kế thi công 743,406 m2
29 Bả bằng ma tít vào tường trong nhà Bản vẽ thiết kế thi công 477,87 m2
30 Bả bằng ma tít, vào cột, dầm, trần Bản vẽ thiết kế thi công 1.255,394 m2
31 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ Bản vẽ thiết kế thi công 1.424,04 m2
32 Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ Bản vẽ thiết kế thi công 1.052,63 m2
33 Sản xuất cửa sắt Bản vẽ thiết kế thi công 3,126 tấn
34 Lắp dựng cửa khung sắt Bản vẽ thiết kế thi công 158,272 m2
35 Sơn cửa sắt các loại 3 nước Bản vẽ thiết kế thi công 323,313 m2
36 Cắt và lắp kính dày <=7mm vào cửa Bản vẽ thiết kế thi công 97,868 m2
37 Cung cấp lắp dựng ổ khóa cửa móc Bản vẽ thiết kế thi công 14 bộ
38 Hàng rào Inox Bản vẽ thiết kế thi công 2,09 công
E PHẦN CẤP NƯỚC
1 Lắp đặt ống nhựa PVC D34*2,0 Bản vẽ thiết kế thi công 0,36 100 m
2 Lắp đặt ống nhựa PVC D27*1,8 Bản vẽ thiết kế thi công 0,2 100 m
3 Lắp đặt ống nhựa PVC D21*1,6 Bản vẽ thiết kế thi công 0,04 100 m
4 Lắp đặt cút PVC D34 Bản vẽ thiết kế thi công 10 cái
5 Lắp đặt cút PVC D27 Bản vẽ thiết kế thi công 15 cái
6 Lắp đặt cút PVC D21 Bản vẽ thiết kế thi công 5 cái
7 Lắp đặt cút ren trong PVC D21 Bản vẽ thiết kế thi công 14 cái
8 Lắp đặt cút giảm PVC D27/21 Bản vẽ thiết kế thi công 10 cái
9 Lắp đặt tê PVC D27 Bản vẽ thiết kế thi công 5 cái
10 Lắp đặt tê giảm PVC D27/21 Bản vẽ thiết kế thi công 10 cái
11 Lắp đặt nối ren trong đồng D27 Bản vẽ thiết kế thi công 4 cái
12 Lắp đặt hamelon đồng D27 Bản vẽ thiết kế thi công 4 cái
13 Lắp đặt hamelon đồng D21 Bản vẽ thiết kế thi công 5 cái
14 Lắp đặt côn giảm PVC D27/21 Bản vẽ thiết kế thi công 2 cái
15 Lắp đặt van chặn đồng D27 Bản vẽ thiết kế thi công 2 cái
16 Lắp đặt van nhựa PVC D34 Bản vẽ thiết kế thi công 2 cái
17 Lắp đặt nối ren trong nhựa PVC D34 Bản vẽ thiết kế thi công 2 cái
18 Lắp đặt nối ren ngoài nhựa PVC D34 Bản vẽ thiết kế thi công 2 cái
19 Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bể 2,0m3 Bản vẽ thiết kế thi công 1 bể
F PHẦN THOÁT NƯỚC
1 Lắp đặt ống nhựa PVC D114*3,2 Bản vẽ thiết kế thi công 0,16 100 m
2 Lắp đặt ống nhựa PVC D90*2 Bản vẽ thiết kế thi công 2,24 100 m
3 Lắp đặt ống nhựa PVC D60*2 Bản vẽ thiết kế thi công 0,32 100 m
4 Lắp đặt ống nhựa PVC D34*2 Bản vẽ thiết kế thi công 0,16 100 m
5 Lắp đặt co 90 PVC D90 Bản vẽ thiết kế thi công 20 cái
6 Lắp đặt co 90 PVC D34 Bản vẽ thiết kế thi công 20 cái
7 Lắp đặt co 45 PVC D114 Bản vẽ thiết kế thi công 10 cái
8 Lắp đặt co 45 PVC D90 Bản vẽ thiết kế thi công 5 cái
9 Lắp đặt co 45 PVC D60 Bản vẽ thiết kế thi công 10 cái
10 Lắp đặt Y PVC D114 Bản vẽ thiết kế thi công 10 cái
11 Lắp đặt Y PVC D90 Bản vẽ thiết kế thi công 5 cái
12 Lắp đặt Y PVC D60 Bản vẽ thiết kế thi công 5 cái
13 Lắp đặt côn giảm PVC D60/34 Bản vẽ thiết kế thi công 5 cái
14 Lắp đặt tê PVC D60 Bản vẽ thiết kế thi công 2 cái
15 Lắp đặt tê PVC D34 Bản vẽ thiết kế thi công 1 cái
16 Lắp đặt thông tắc PVC D114 Bản vẽ thiết kế thi công 1 cái
17 Cầu chắn rác INOX Bản vẽ thiết kế thi công 20 cái
18 Đào bể tự hoại bằng máy đào < 0,8m3 đất cấp II Bản vẽ thiết kế thi công 0,199 100 m3
19 Lớp ni long cách ly Bản vẽ thiết kế thi công 0,099 100 m2
20 Bê tông lót đáy vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 0,938 m3
21 Xây hầm bằng đá chẻ (15x20x25)cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 6,588 m3
22 Láng hầm dày 2cm vữa XM Mác 100 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 39,78 m2
23 Sản xuất bê tông tấm đan vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 0,733 m3
24 Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan Bản vẽ thiết kế thi công 0,094 tấn
25 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ Ván khuôn nắp đan Bản vẽ thiết kế thi công 0,036 100 m2
26 Lớp lọc đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 0,3 m3
27 Lớp lọc đá 4x6 Bản vẽ thiết kế thi công 0,264 m3
28 Lắp bê tông đúc sẵn bằng thủ công Bản vẽ thiết kế thi công 12 cái
29 Lấp đất hầm Bản vẽ thiết kế thi công 2,448 m3
G PHẦN THIẾT BỊ VỆ SINH
1 Lắp đặt chậu rửa (lavabo) Bản vẽ thiết kế thi công 6 bộ
2 Lắp đặt vòi rửa lavabo INOX Bản vẽ thiết kế thi công 6 bộ
3 Lắp đặt xi phông lavabo nhựa Bản vẽ thiết kế thi công 6 cái
4 Lắp đặt chậu xí bệt Bản vẽ thiết kế thi công 7 bộ
5 Lắp đặt dây xịt xí bệt Bản vẽ thiết kế thi công 7 cái
6 Lắp đặt van tê chia INOX Bản vẽ thiết kế thi công 7 cái
7 Lắp đặt chậu tiểu nam Bản vẽ thiết kế thi công 2 bộ
8 Lắp đặt van tiểu nam INOX Bản vẽ thiết kế thi công 2 cái
9 Lắp đặt xi phông tiểu nam nhựa Bản vẽ thiết kế thi công 2 cái
10 Lắp đặt gương soi Bản vẽ thiết kế thi công 2 cái
11 Lắp đặt dây nối mềm 40cm Bản vẽ thiết kế thi công 13 cái
12 Lắp đặt phễu thu sàn INOX 150x150 Bản vẽ thiết kế thi công 2 cái
13 Lắp đặt hộp nhựa đựng giấy vệ sinh Bản vẽ thiết kế thi công 7 cái
14 Lắp đặt kệ nhựa đựng xà bông Bản vẽ thiết kế thi công 4 cái
15 Lắp đặt vòi INOX Bản vẽ thiết kế thi công 2 bộ
H PHẦN HỆ THỐNG PCCC
1 Tủ đặt bình chữa cháy 450x650x230 (thép tấm và kính) Bản vẽ thiết kế thi công 4 tủ
2 Bình chữa cháy MT3 Bản vẽ thiết kế thi công 4 bình
3 Bình chữa cháy MFZ4 Bản vẽ thiết kế thi công 4 bình
4 Bảng tiêu lệnh và PCCC Bản vẽ thiết kế thi công 4 bộ
I PHẦN ĐIỆN
1 Lắp đặt đèn Led 1,2m - 1x36w Bản vẽ thiết kế thi công 47 bộ
2 Lắp đặt đèn Led 0,6m - 1x18w Bản vẽ thiết kế thi công 5 bộ
3 Lắp đặt đèn Led vuông ốp trần, bóng 18w Bản vẽ thiết kế thi công 18 bộ
4 Lắp đặt quạt hút âm trần 220V-22,6W Bản vẽ thiết kế thi công 4 cái
5 Lắp đặt quạt trần sải cánh 1,4m 220v-80w Bản vẽ thiết kế thi công 20 cái
6 Lắp đặt đèn chiếu sáng khẩn cấp Emergency 220V-50Hz, bóng Led 2x1W Bản vẽ thiết kế thi công 12 bộ
7 Lắp đặt công tắc 1 chiều 16A 1 hạt Bản vẽ thiết kế thi công 3 cái
8 Lắp đặt công tắc 1 chiều 16A 2 hạt Bản vẽ thiết kế thi công 5 cái
9 Lắp đặt công tắc 1 chiều 16A 3 hạt Bản vẽ thiết kế thi công 3 cái
10 Lắp đặt công tắc 2 chiều 16A 3 hạt Bản vẽ thiết kế thi công 4 cái
11 Lắp đặt ổ cắm đơn 2 chấu 16A Bản vẽ thiết kế thi công 12 cái
12 Lắp đặt ổ cắm đôi 3 chấu 16A Bản vẽ thiết kế thi công 37 cái
13 Lắp đặt ổ cắm mạng LAN đôi 8 dây Bản vẽ thiết kế thi công 1 cái
14 Lắp đặt ổ cắm điện thoại đơn 4 dây và ổ cắm mạng LAN đơn 8 dây Bản vẽ thiết kế thi công 7 cái
15 Lắp đặt đế nhựa công tắc, ổ cắm (40x65x111,5) Bản vẽ thiết kế thi công 8 hộp
16 Lắp đặt hộp nhựa D100 Bản vẽ thiết kế thi công 2 hộp
17 Lắp đặt hộp nhựa 150x150 Bản vẽ thiết kế thi công 10 hộp
18 Lắp đặt dây cáp đồng bọc CV 1x1,5mm2 Bản vẽ thiết kế thi công 980 m
19 Lắp đặt dây cáp đồng bọc CV 1x2,5mm2 Bản vẽ thiết kế thi công 1.890 m
20 Lắp đặt dây cáp đồng bọc TER màu vàng-xanh, E 2,5mm2 Bản vẽ thiết kế thi công 420 m
21 Lắp đặt dây cáp đồng bọc CV 1x4,0mm2 Bản vẽ thiết kế thi công 290 m
22 Lắp đặt dây cáp đồng bọc TER màu vàng-xanh, E 4,0mm2 Bản vẽ thiết kế thi công 145 m
23 Lắp đặt dây cáp đồng bọc CV 1x6,0mm2 Bản vẽ thiết kế thi công 140 m
24 Lắp đặt dây cáp đồng bọc TER màu vàng-xanh, E 6,0mm2 Bản vẽ thiết kế thi công 70 m
25 Lắp đặt dây cáp đồng bọc CVV 2x16,0mm2 Bản vẽ thiết kế thi công 70 m
26 Lắp đặt dây cáp mạng AMP cat-6 Bản vẽ thiết kế thi công 150 m
27 Lắp đặt dây cáp điện thoại inside 2x2x0,5mm Bản vẽ thiết kế thi công 130 m
28 Lắp đặt ống nhựa đàn hồi D16 Bản vẽ thiết kế thi công 390 m
29 Lắp đặt ống nhựa đàn hồi D20 Bản vẽ thiết kế thi công 870 m
30 Lắp đặt ống nhựa đàn hồi D25 Bản vẽ thiết kế thi công 68 m
31 Lắp đặt automat 1 cực, 6A (MCB 1P 6A-6KA) Bản vẽ thiết kế thi công 7 cái
32 Lắp đặt automat 1 cực, 10A (MCB 1P 10A-6KA) Bản vẽ thiết kế thi công 4 cái
33 Lắp đặt automat 1 cực, 16A, 20A, 25A (MCB 1P 16A, 20A, 25A-6KA) Bản vẽ thiết kế thi công 25 cái
34 Lắp đặt automat 2 cực 80A-10KA (MCB 2P 80A-10KA) Bản vẽ thiết kế thi công 1 cái
35 Lắp đặt tủ điện 14 module Bản vẽ thiết kế thi công 1 hộp
36 Lắp đặt tủ điện 06 module Bản vẽ thiết kế thi công 7 hộp
37 Lắp đặt tủ nối cáp (200x400x600) thép sơn tĩnh điện Bản vẽ thiết kế thi công 1 hộp
38 Hộp cáp 10 đôi Bản vẽ thiết kế thi công 1 hộp
39 Switch 8 port Bản vẽ thiết kế thi công 1 cái
40 Đầu RJ-45 AMP Bản vẽ thiết kế thi công 24 cái
41 Đóng cọc tiếp địa D16x2400 Bản vẽ thiết kế thi công 4 cọc
42 Kéo rải dây cáp đồng trần 50,0mm2 Bản vẽ thiết kế thi công 16 m
43 Đào mương tiếp địa đất cấp II Bản vẽ thiết kế thi công 5,088 m3
44 Lấp đất mương bằng đầm cóc, K=0,85 Bản vẽ thiết kế thi công 0,052 100 m3
J PHẦN CHỐNG SÉT
1 Lắp đặt kim thu sét NLP 2200, bán kính 87m Bản vẽ thiết kế thi công 1 cái
2 Trụ đỡ kim thu sét D49x4,0m Bản vẽ thiết kế thi công 1 bộ
3 Kéo rải dây cáp đồng bọc 70mm2 Bản vẽ thiết kế thi công 35 m
4 Kéo rải dây cáp đồng trần 95mm2 Bản vẽ thiết kế thi công 51 m
5 Đóng cọc sét D20 x 2400 Bản vẽ thiết kế thi công 8 cọc
6 Mối hàn hóa nhiệt Bản vẽ thiết kế thi công 8 mối
7 kẹp cọc tiếp địa Bản vẽ thiết kế thi công 2 bộ
8 Lắp đặt ống nhựa PVC D27*1,8 Bản vẽ thiết kế thi công 0,27 100 m
9 Hộp nối kiểm tra nối đất Bản vẽ thiết kế thi công 2 cái
10 Cô dê kẹp ống nhựa D27 Bản vẽ thiết kế thi công 29 cái
11 Đào mương nối đất đất cấp II Bản vẽ thiết kế thi công 18,616 m3
12 Lấp đất mương bằng đầm cóc Bản vẽ thiết kế thi công 0,186 100 m3
K PHẦN BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
1 Lắp đặt đầu báo khói quang điện Bản vẽ thiết kế thi công 11 bộ
2 Lắp đặt trung tâm báo cháy tự động 4 ZONE + bộ nguồn Bản vẽ thiết kế thi công 1 bộ
3 Lắp đặt chuông báo cháy Bản vẽ thiết kế thi công 2 bộ
4 Lắp đặt nút báo khẩn Bản vẽ thiết kế thi công 6 bộ
5 Lắp đặt cáp chống cháy CXV/Fr 2x1,0mm2 Bản vẽ thiết kế thi công 255 m
6 Lắp đặt ống nhựa PVC D20 Bản vẽ thiết kế thi công 230 m
7 Lắp đặt hộp nối phân dây D100 Bản vẽ thiết kế thi công 2 hộp
8 Đóng cọc tiếp địa D16x2400 Bản vẽ thiết kế thi công 1 cọc
9 Dây cáp đồng trần 25,0mm2 Bản vẽ thiết kế thi công 2 m
L PHẦN THOÁT NƯỚC
1 Đào mương bằng máy đào < 0,8m3 đất cấp II Bản vẽ thiết kế thi công 0,357 100 m3
2 Bê tông lót vữa Mác 150 XMPC40 đá 4x6 Bản vẽ thiết kế thi công 7,696 m3
3 Xây mương bằng đá chẻ (15x20x25)cm vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 17,146 m3
4 Láng mương vữa XM Mác 75 XMPC40 Bản vẽ thiết kế thi công 60,97 m2
5 Sản xuất bê tông tấm đan vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 3,776 m3
6 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông tấm đan Bản vẽ thiết kế thi công 0,419 tấn
7 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ Ván khuôn nắp đan Bản vẽ thiết kế thi công 0,294 100 m2
8 Lắp tấm đan bê tông đúc sẵn bằng thủ công Bản vẽ thiết kế thi công 206 cái
9 Rải lớp ni long chống mất nước Bản vẽ thiết kế thi công 5,5 100 m2
10 Bê tông mặt sân vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2 Bản vẽ thiết kế thi công 38,5 m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->